« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č. 2/2020, stanovení školského obvodu mateřské školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2/2020 MŠ_DK_ zde ke stažení.
Obec Rokytf
Horni Rokytf35,295 01 Mnichovo Hradi5t6
<br> telefon:777 328 808,e-mail:ou@obecroky_ta.cz,www.obecrokyta.cz,ID datovd schriinky:e8nb5fn
ICO:48679836
<br> Obecn6 ztv aznh vyhlS5ka
obce Rokvt6
<br> 8.2t2026 <,>
<br> kterou se stanovf i6st spolein6ho Skolsk6ho obvodu mateisk6 Skoly
<br> Zastupitelstvo obce Rokyt6 schvaluje avydhv|dne29.6.2020 v souladu s ust.g 10 pism.d),$ 35
a $ 84 odst.2) pism.h) zilkona t,<.> 12812000 Sb <.>,o obcich (obecni zfizeni),ve znEni pozddj5ich
piedpisri,a s ust.$ 1 78 odst.2) pism.c) a $ 1 79 odst.3) zSkona d,<.> 561/2004 Sb <.>,o pied5kolnim <,>
zfikladnim,stiednim,vySSim odborndm a jin6m vzdElsvdni (Skolskli zdkon),ve zndnl pozddj5ich
piedpisri,tuto obecn6 z|vaznou vyhl65ku,kterou se stanovi drist spoledn6ho Skolsk6ho obvodu
mateisk6 Skoly:
<br> ct.t
Stanoveni Skolsk6ho obvodu mateisk6 Skoly
<br> Na z6kladd dohody uzaviend mezi obci Dolnf KrupS a obci Rokytf o vytvoieni spoledndho
Skolsk6ho obvodu mateisk6 Skoly je izemi obce Rokyth d,6sti Skolsk6ho obvodu mateisk6 Skoly <,>
jejiZ dinnost vykon6v6 Mateisk6 Skola Dolni Krup6,piispdvkov| organizace,se sidlem: Dolni
Krup6 23,29 5 0 1 Mnichovo HradiStd,ICO : 7 5 03 4 662,ziizend obci Dolni Krup6 <.>
<br> ct.z
Zhv6rein6 ustanoveni
<br> Tato obecnd zdvaznt whli5ka nabivSridinnosti dnem 1.9.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce
<br> vyvdkeno; X"V XoZO
<br> feimuto:
<br> fouiasnd
vyvd1eno na elektronickd uiednl desce Obecnfho iliadu Rolrytd <.>
<br> XXXXX XXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz