« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška č.1/2019 obec Rokytá, místní poplatek ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1 /2019 zde ke stažení
Obec Rokyt6 Horni Rokytd 35,295 01 Mnichovo Hradi5tS Tel.:777 328 808,e mail: ou@obelclokvla.cz,www: obecrokyta.cz,lD DS: e8nb5fn,ICO:48679836 OBE:C Rokyt6 Zastupiitelstvo obce Rokyti Obecn6 zAvaznA vyhliSka obce Rokyti 8.112019 o mistlrim poplatku ze ps0 Zastupitelstvo obce RokytS se na sv6m zaseddni dne 16.12.2019 usnesenim e.5812019 usneslo vydat na zdklad6 $ 14 z:5kona 6.565/1990 Sb <.>,o mistnich poplatcich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr (d6le jen,<,> z1k'on o mlstnlch poplatcich"),a ysouladu s g 10 pism.d) a $ 84 odst.2 pism.h) z5konil d,<.> '12812000 Sh <.>,oobcich (obecni ziizeni),vezndni pozd6j5ich piedpisfr,tuto obecnE zAvazznou vyhl65ku (d6le jen,<,> tato vyhldska"): el.r Ovodni ustanoveni (1) Obec Rokytd touto vyhl65kou zarrSdi rn,istni poplatek ze ps0 (d6le jen,<,> poplatek").(2) Sprdvcem poplatku je obecni riiad Rokyt6.1 etz Poplatnik a piedmdt poplatku (1) Poplatek ze psO plati drZitel psa.DrZitelem je pro U6ely tohoto poplatku osoba,kterd je piihl65en5 nebo m5 sidlo na lzerni e esk6 republiky (d6le jen,<,> poplatn[k").2 (2) Poplatek ze ps0 se platize psfr star5ich 3 mdsicfr.3 ct.e OhlaSovaci povinnost (1) Poplatnik je povinen ohl6sit spriivci poplatku vznik sv6 poplatkov6 povinnosti do '15 dnft ode dne,kdy se pes stal star5im tii m6sic[r,nebo ode dne,kdy nabyl psa star5iho tii m6sicft.Ve lh0t6 15 dnir je povirren ohlSsit tak6 z6nik sv6 poplatkov6 povinnosti (napi.0hyn psa,jeho ztrdtu,darovdnl nebo prodej).(2) Povinnost ohl5sit drleni psa m6 i osolba,kterd je od poplatku osvobozena.(3) V ohlS5eni poplatnlk uvedea a) jm6no,popilpadd jm6na,ia pi''rjmeni nebo nazev,ober;nii identifikdtor,byl-li piid6len,mlsto pobytu nebo sidlo,sldlo podnikatele,popiipadd dal5i adresu pro doru6ovdni; pr6vnick6 XXXXX XXX,de tXZ osoby,kterX,jsou jejim jmXnem oprdvn6ny jednat v poplatkovlich v6ceclr,1 $ 15 odst.l zAkona o mistnich poplatcich 2 $ 2 odst.1 zlkonao mistnich poplatcich 3 $ 2 odst.2z6kona o mistnich poplatcich a $ 14a odst.2 z6kona o mistnich poplatcich (4) (5)...

Načteno

edesky.cz/d/4619380


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz