« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Mimořádná opatření od 29.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 423-2021.pdf (196.88 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29.dubna 2021 č.423
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
1.mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol <,>
2.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
<br> a služeb a poskytování služeb <,>
3.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
<br> testování dětí,žáků a studenů ve školách <,>
4.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
<br> testování zaměstnanců škol a školských zařízení <,>
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 423-2021 - priloha 2 maloobchod-a-sluzby.pdf (269.64 kB)
1
<br>
<br> Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 29.dubna 2021 č.423
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny,provozovny služeb nebo provozu
<br> obchodního centra tak,že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních
prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků
<br> na pozemních komunikacích <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
<br> způsobem <,>
p) prodejen zahrádkářských potřeb ...
uv 423-2021 - priloha 4 testovani-zamestnancu.pdf (183.31 kB)
Příloha č.4
usnesení vlády
ze dne 29.dubna 2021 č.423
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.m) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 6.dubna 2021 č.j.MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN,a to tak,že čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br> 1.Zaměstnavatel,který je školou nebo školským zařízením,smí nejpozději od 12.dubna 2021
umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze
za předpokladu,že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách
zaměstnavatele,které zaměstnavatel určí,preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem,není-li
v čl.II stanoveno jinak,a jeho výsledek je negativní.Preventivní testování se provádí
s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu <.>
<br> 2.Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC
antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné
poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2,které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou.Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen
na pracovišti zaměstnavatele,jeho preve...
uv 423-2021 - priloha 1 provoz-vysokych-skol.pdf (226.54 kB)
1
<br>
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 29.dubna 2021 č.423
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků <,>
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů
<br> všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů,studijního programu veterinární lékařství a studentů vykonávajících
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,základních a středních školách
nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
<...
uv 423-2021 - priloha 3 testovani-zaku.pdf (193.57 kB)
1
<br>
Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 29.dubna 2021 č.423
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021,č.j <.>
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 12.dubna 2021,č.j <.>
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN,mimořádného opaření ze dne 19.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-5/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 22.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-6/MIN/KAN,a to tak,že
<br>
1.čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br>
1.Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské
školy,základní školy,základní školy speciální,nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého
gymnázia,prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,oboru
vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem
účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší
odborné škole,žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové
konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole,závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek
nebo absolutorií,umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla šk...
uv 424-2021 - dalsi-zmeny-mimoradnych-opatreni.pdf (201.33 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29.dubna 2021 č.424
<br>
k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> I.souhlasí se záměrem s účinností od 10.května 2021
<br> 1.zrušit zákaz přítomnosti veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb podle bodu I/1 platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví <,>
<br> 2.umožnit osobní přítomnost žáků 2.stupňů základních škol,nižších stupňů víceletých
gymnázií,žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,a to
za podmínky,že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém
týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),všech dětí
v mateřských školách ve zbývajících krajích <,>
<br> 3.umožnit osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých škol na klinické
a praktické výuce a praxi;
<br> II.ukládá ministru zdravotnictví předložit na schůzi vlády dne 3.května 2021 k předchozímu
souhlasu změnu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souladu s bodem
I tohoto usnesení <.>
<br>
Provede:
ministr zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4617603


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz