« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD Přech. DZ K CHOD A PARK STÁNÍ PODÉL MODRÉHO DOMU ul.Palackého Přeštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO POUZE PRO MK CHODNÍK A PARKOVACÍ STÁNÍ (4.5 MB)
Zpracoval: XXXX XXXXXX
Dne: XX.bøezna XXXX
+ XXX XXX 398 616
vaclav.basl@saferoad.cz
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
Plzeòská 666
330 21 Línì
CZECH REPUBLIC
+ 420 377 226 226,+ 420 377 226 227 saferoad.cz
<br> T
E
<br> T F >
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 T E IÈO: >
<br> Návrh DIO:
Rekonstrukce budovy èp.460 a
<br> èp.458 a úpravy okolních ploch v
Pøešticích
<br>
<br>
<br> Situace - dotèený úsek,staveništní zábor,bezpeènostní zábor,umístìní lešení
atd <.>,úplná uzavírka chodníku,umístìní jeøábu na komunikaci,v parkovacím
zálivu,èásteèná uzavírka komunikace,vyblokování parkovacích stání
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 saferoad.czT E IÈO: >SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 saferoad.czT E IÈO: >
<br> dotèený úsek
<br> re
k
<br> n
s
t
<br> u
k
c
<br> b
d
<br> o
r
<br> e
u
<br> o
v
y
<br> p
4
<br> 6
<,>
<br> 8
è
<br>.0
4
5
<br>
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 saferoad.czT E IÈO: >
<br> úplná uzavírka chodníku <,>
èásteèná uzavírka komunikace b
<br> re
k
o
<br> n
s
tr
<br> u
k
c
e
<br>
u
d
<br> o
v
y
<br> p
è
<br> <.>
4
6
0
<,>
4
5
8
<br> Situace - dotèený úsek,staveništní zábor,bezpeènostní zábor,umístìní lešení
atd <.>,úplná uzavírka chodníku,umístìní jeøábu na komunikaci,v parkovacím
zálivu,èásteèná uzavírka komunikace,vyblokování parkovacích stání
<br>
<br> Návrh DIO - dotèený úsek,staveništní zábor <,>
bezpeènostní zábor,umístìní lešení atd <.>,úplná uzavírka
chodníku
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 saferoad.czT E IÈO: >
<br> úplná uzavírka chodníku b
re
<br> k
o
<br> n
s
tr
<br> u
k
c
e
<br>
u
d
<br> o
v
y
<br> p
è
<br> <.>
4
6
0
<,>
4
5
8
<br> 13E
<br> CHOD KNÍ
ZA ØEU V N
<br> 0B 3
<br> Z2
<br> E13
<br>...
Přech. DZ K CHOD A PARK STÁNÍ PODÉL MODRÉHO DOMU ul.Palackého Přeštice (667.7 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 29.4 <.>
2021,kterou podala společnost EMPEX Holding s.r.o <.>,se sídlem Skladová 649/26,326 00
Plzeň,IČ 26363402 (dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-33888-2/ČJ-2021-031106-48 ze dne 7.4.2021 na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci –
místní komunikaci ulici Palackého v městě Přeštice jedná se o chodník a parkovací
stání podél MODRÉHO DOMU (tímto povolením není omezen provoz na silnici III/18027
a silnice není nijak dotčena) – DIO dle přílohy která je přílohou písemnosti,za účelem
zvláštního užívání místní komunikace chodníku a podélných parkovacích stání (pozemek
parc.č.1437/3) ulice Palackého v městě Přeštice – realizace rekonstrukce budovy č.p <.>
460 a 458 a úpravy okolních ploch v Přešticích <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
zvláštního užívání místních komunikací do 12.3.2022 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti ...

Načteno

edesky.cz/d/4616582

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz