« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Smlouva o dílo- Rekonstrukce ZŠ Běrunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210430071021_0001.pdf (475.91 kB)
1.1 <.>
<br> 2.1 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> 2.4 <.>
<br> Rekonstrukce základní školy —— smlouva o dílo
<br> SMLOUVA o oiLo
<br> 1.Smluvní strany
<br> Zhotovitel: PAMAK s.r.o <.>
<br> se sídiem: Mikoiáše Alše 470,280 02 Kolín 2 IČ: 25779656
<br> DiČ: 0 25779656
<br> číslo účtu:
<br> zastoupen: Jaroslavem Tomankem,jednatelem společností Objednatel: Obec Běrunice
<br> se sídlem: 289 08 Běrunice 176
<br> íČ: 00238
<br> číslo účtu:
<br> zastoupen: ívou Schmidovou,starostkou obce
<br> 2.Předmět díla
<br> Předmětem díla je dodávka stavebních prací: „Stavební úpravy základní školy“ <.>
<br> Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace „Stavební úpravy základní školy“,kterou vypracoval XXXXX XXXXXXXX architektní s.r.o.<.> Dodávkou stavebních a montážních prací se pro učeíy této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných křádnému provedení díla,provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.Zhotovitei je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce,služby,dodávky a výkony,kterých je třeba trvale nebo dočasně kzahájení,provedení,dokončení a předání díla.Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště,zařízení staveniště.skládky a zemníky pro výstavbu vč.obstarání,úhrady provozu zařízení staveniště vč.vyklizení a uvedení XXXXX do původního stavu vč.obstarání,úhrady potřebných medií “energii",zajištění a předání všech potřebných dokladů,revizi,osvědčení,atestů,apod <.>
<br> Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby.Pokud by se dodatečné ukázala potřeba užít materiálů jiných,budou podmínky jejich uplatnění projednany samostatně vrámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě.Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby.Všechny materiály a výrobky použité na stavbě,musi mit vlastnosti požadované dle stavebních předpisů vplatném znění <.>
<br> Dojde—Ii při realizaci díla kjakýmkoliv změná...

Načteno

edesky.cz/d/4616011

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz