« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-mapka.pdf [0,52 MB]
t.:,'.m— | |
<br> ".'A",vít ““ \.u'* * hw.<.> É.<.> "_ „ „„.„ w "" ".! ČESKÉ “ auněmwce
<br> vízoEfWL : [ \.<.>.“
<br> Litvu-una.- *!,<,>
<br> chmyln
<br> Mi- K::rvwenmf.'.či,ŠÍL— - &
<br> na rr ».' L*- ' * \.V r ' & Suh—1m Ki Doudleb“ \.'SP'IÚ',a.<.> f - \“ ů * s; :!:) LJ? ' \-.:.Šin-una ln 1 * Il buww— ".o _,\ u.num.<.>,<.> [._.r-.\ i M_omahccr *
<br> \ “E!“ \ :" )
<br>._ / \_ VŠSĚA KF "“,"'i' * „ <.>,f' *,w w" '“ amo—.mn:.I'i'l I: ;.<.>.s.* \ _.RAMOU \ \ \ Km ::ww—.s.<.>,<.> kw \ _ Sum „52:4 : f -.lelihifv Saw—re NLZLHLE —'—_ *" " -_ * hmm.<.> ).aw.<.>,<.> \ _.„„qu „ : „' m'.? :.'“ | E: Tan'm'n úplná myf-w: 1.1.1511 - mtmr MthMWm-a M5529 4._ umu,Mil."15529 Zahmnnoe Srcůur- '.\ _ mwmmmwmmmmm \ 'a _ objímn.Inu aus VHD - neu—baru 0 za,u) wm.<.> „.lr' \ i.WWW.<.> ———————,"*.ara: ) mnm so 134-ll.ll115529vuuku Roudná-Plav Tl (vm “lice D3 twin! - Hamm ZM.13.M Jin KM DM mm 5%,E“ M'.a Pannu: ÚPLNÁ UZAVÍRKA.<.>.<.>.<.> | “v m 502 to: se: ""— "“
OOP přechdná úprava provozu.pdf [1,00 MB]
Magistrát města Ceské Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara 11.1/1
<br> MHPHRRI i'lřwnn HIALI UHÍUÍVI UP'IMLJ Pl.-H 3/0 07 Ceské Euclš—jowce Magistrát města České Budějovice 1— ' "fprac.lng.XXXXXXXX XXXX _ <.>,».<.> Odbor dopravy a silničního hospodářství “2 "OZde'CŽ'Ěk-Úli- 2021 i? % Kněžská 19 Došlo: „ga g „ 370 92 České Budějovice Čí._ „V —- zzz/272 Internet: htt :f/xm'wc-hude'ovico_cz 'S'J """""""".'''' % Í 9.6 1_ Podpis: Áj/f —l sp.zn.: ODSH/4532/2021 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum: č.j.: ODSH/4532/2021-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa©c-budejovice.cz 28.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VlY/LÁŠK4 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNĚ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon č.361/2000 Sb.“).obdržel dne 12.4.2021 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8-
<br> Stnzkov,kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- D1 vČeských Budějovicích č.j.KRPC- 99-565/ČJ-2020-020106 ze dne 15.12.2020 a dále v souladu s ustanovením š 77 odst.1.odst.2.odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — silnice II.a III.třídy a dále místní komunikace dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz příloha) z důvodu realizace výstavby dálnice D3 — sta...

Načteno

edesky.cz/d/4614626

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz