« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.doc (67 kB)
OBEC Hošťka
<br> Zastupitelstvo obce Hošťka
Obecně závazná vyhláška obce Hošťka č.1/2021 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Hošťka na svém zasedání dne 28.4.2021 usnesením
č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Hošťka touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Hošťka) <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí <.>
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“) <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
(2) V ohlášení plátce uvede
<br>
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/4614621

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz