« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení územního řízení
STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,517 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MCBJIH/05047/2021/SÚ/Br SPIS.ZN.: S-MCBJlH/O4798/2021/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 542
<br> MOB:
<br> E'MA'l—í josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 28.4.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,602 00 Brno,kterou zastupuje ENORM,a.s <.>,ICO 25549871,Medkova 866/6,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 19.4.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> kabelové smyčky NN + přípojkové skříně v rámci akce „Brno,Osamělá,smyčka NN,Dorin“
<br> (dále jen "stavba") v pozemcích parc.č.1941/ 1,1899/1 v katastrálním území Horní Heršpice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> 1.<,>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o rozšíření distribuční sítě zřízením přípojky NN a přípojkové skříně NN <.>
<br> - Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu 4x150 NAYY (vedeného v pozemku parc.č.1899/1 k.ú.Horní Heršpice komunikace ul.Osamělá) do nové přípojkové skříně SS200200/NK.Přípojková skříň bude umístěna v severozápadním rohu pozemku parc.č.1941/1 (vlastník Vít Dorin) <.>
<br> Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 5 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit Závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Uřadu městské části města Brna,Brno-jih,úřední dny Po a St 8:00 - 17:00 hodin) <.>
<br> Č.j.MCBJIH/05047/2021/SÚ/Br str.2
<br> Poučení:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4613959

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz