« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 17. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
17.ZASEDÁNÍV ZASTUPITELSTVA OBCI; DEPOLTOVICE SE KONA
<br> 21.04.2021 V 17,00 HODIN VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1 / 2021
<br> 4) Záměry na prodej a pronájem pozemků 5) Různé
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX & /
<br> místostarostka obce
<br> Zasedání proběhne za zvýšených hygienických opatření <.>
<br> Vyvěšeno dne: 12.04.2021 Sejmuto dne: 21.04.2021
<br> 1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou obce Jiřím Stikarem (dále jako „předsedající*).Přítomno je 7 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing.Jana Kubernáta a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Getkovou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Výsledek hlasování: pro:7 proti:0 zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: 20 schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Jana Kubernáta a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Geťkovou <.>
<br> Po schválení ověřovatelů a zapisovatelky,požádal o slovo pan XXXXXXXX XXXX XXXXXX.Přednesl ZO Děpoltovice svou rezignaci na funkci starosty ze zdravotních důvodů,poděkoval za spolupráci přítomným zastupitelům a zaměstnancům úřadu <.>
<br> Dále o slovo požádala místostarostka obce paní XXXXXXXX XXXXXXXX.Přednesia ZO Děpoltovice svou rezignaci na funkci místostarostky <.>
<br> 2.) Změna předsedajícího
<br> Pan XXXXXXXX XXXX XXXXXX navrhl změnu v osolgě předsedajícího z důvodu své rezignace na funkci starosty.Clen zastupitelstva obce Děpoltovice,paní Stěpánka Luxíková navrhla za předsedajícího XXXX XXXXXXXXX Kareše <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: X proti: X zdrželi se: 1 XXXXXXXX XXXXX
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4611923

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz