« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu 2020, zpráva o výsledku přezkoumání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MX-2651_20210426_102140.pdf (PDF 395.41 kB)
Cecemínsko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Cecemínsko
<br> Adresa Poštovní 12 277 14 Dřísy
<br> IČO 71199845
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje Telefon 606651553 E-mail ou.drisy©seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění roznočtuore vro.<.> _
<br> Plnění rozpočtu podrobného,<.>
<br> „Plnění rozpočtvoodrooného.<.> _ <.>
<br> Plnění rozpočtu podrobného.<.>._.'
<br> Píílmy a _vý/dojo o|o účelovýohanoků._ _ Bil_a_1_noe__c_l_otací _ _
<br> Opis rozpoctovych změn _ _
<br> Příjmy _o_výdalě dle účelových znaků __ _ _ Porovnání aktivních a pasivních účtů _ __ _ _ Porovnání nákladových _a výnosových účtů
<br> Porovnání závazkových _a _pohlědávkovýčh účtů
<br> Měsíční stav finančních prostředků __
<br> MŘlPtefk.<.> <.>
<br> Porovnaní příjmů a výdajů dlě tříd__
<br> Porovnání plně_n_í_.$o_íloo.ýoh doo! ' „ „.<.>._._._ <.>
<br> Porovnání běžných & kopltálovýoh výdajů __ _
<br> Porovnání příjmů avýdajůn _ _
<br> Porovnání běžných příimů,v_j/dolů a_ _saldo provozního prebytku _
<br> Vyúčtovánífinančních vztahů kestotnímv.rozo_očtu '
<br> Vyúčtováoítínončních vztahů koototoímrozpoštům veřejné úrovně
<br> Strana
<br> co-oogqjmÍo—lřhp
<br> 10 ll „o.o <.>
<br>.<.>.1? <.>
<br> 18 <.>
<br> __ lo
<br> zo
<br>.21
<br> „za
<br> 2.3.<.> <.>
<br> 24 _ 25
<br> Ceceminsko,IČO 71199945
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Za období: 1212020 Bez návrhu rozpočtových změn
<br> KEO4 1.8.10 UŘ011
<br> Vf- Pru my „,<,> Rozpočet Rozpočet Třída 2 NEDANDVE PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdff 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitých věci ajejich částí 2 345 627,16 1 853 000,00 126,59 2 345 627,00 100,00 -0,16 2141 Příjmy z úroků (část) 1 073,16 1 000,00 107,32 1 100.00 97.56 26.64 2310 Příjmy Z prodeje krátkodobmajetku a drob.d|ouhodob.majet 242 000,00 0,00 0,00 242 000,00 100,00 0,00 2324 Přijaté...
MX-2651_20210426_102308.pdf (PDF 555.42 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000205/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_091729/2020[KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso CECEMÍNSKO IČ: 71199845 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2020 bylo zahájeno dne 21.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajíoím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 19.02.2021
<br> ' 09.10.2020 - na základě zákona č.420/2004- Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č,255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 — 31122020
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Poštovní 12 - 277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO; XXXXX XXXX ová - předsedkyně
<br> Pověření k přezkoumání podle X 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.čj 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> „ finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdr...

Načteno

edesky.cz/d/4611543

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz