« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/5728/2020/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/5728/2020/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/5728/2020/Ka Č.J.: STRE—2194/2021- SU VYŘlZUJE: Ing.Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: ikabadelova©streliceubrna.cz DATUM: 22.4.2021 ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dálejen stavebni úřad),jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.] pism.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním & stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení.kterou dne 10.12.2020 podali
<br> XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Oslavanská 512/77,664 91 Ivančice,XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Skolní 376,679 23 Lomnice u Tišnova
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Podle Š94p odst.1 stavebního zákona a ě l3a vyhlášky č.503/2006 Sb.<.> o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr nástavbu:
<br> novostavba rodinného domu včetně dopravního a technického napojení v ul.Sokolská v Silůvkách,na pozemku parc.č.202/1 a 209/2 V katastrálním území Silůvky
<br> (dálejen "stavba") <.>
<br> Stavba obsahuje: - Rodinný dům umístěný na pozemku parc.č.202/1 v katastrálním území Silůvky <.>
<br> Jedná se o samostatně stojící rodinný dům.který je navržen jako monolitický spohledovými betonovými konstrukcemi.Cást stavba bude zastřešena sedlovou střechou a část plochými vegetačními střechami <.>
<br> Stavbu tvoří kvádrová hmota na pravoúhlém nepravidelném půdoryse.Objektje navržen třípodlažní částečně podsklepený.První nadzemní podlaží má půdorysný tvar blížící se písmenu „H“.Druhé nadzemní podlaží má obdélníkový půdorys umístěný nad částí půdorysu prvního nadzemního podlaží.Zastavěná plocha rodinného domu bude 288,00 m3 <.>
<br> Objekt je navržen pro bydlení.Rodinný dům bude obsahovat 1 samostatný byt 0 velikosti 5+1 s roz...

Načteno

edesky.cz/d/4611203

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz