« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje – EIA - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 2 (192.75 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/6637/21
Spis.zn.: ZN/557/ŽP/21
Počet listů: 10
Počet příloh: 15
Počet listů příloh: 22
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> vydává v souladu s § 7 odst.5 zákona
následující závěr zjišťovacího řízení:
<br> Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
Obalovna asfaltových směsí Přeštice
Bod 41 (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním,zejména střešních
tašek,cihel,žáruvzdorných cihel,dlaždic,kameniny nebo porcelánu s kapacitou
od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou
od stanoveného limitu.– 25 tis.t/rok),kategorie II,přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
Výrobní výkon asfaltové směsi: 160 t/h
Špičkový hodinový výkon: 180 t/h
Předpokládaný roční výkon obalovny: 160 000 t
Předpokládaný počet výrobních dnů v roce: cca 180 dní/rok
Provoz obalovny bude probíhat pouze v denní dobu <.>
Obalovna nebude provozována v zimním období <.>
Pro obsluhu areálu se uvažuje denní intenzita 40 příjezdů a 40 odjezdů nákladních
vozidel a 6 příjezdů a 6 odjezdů osobních vozidel <.>
Areál obalovny bude mít výměru cca 12 674 m2 <.>
V areálu budou vybudovány následující objekty a celky:
 vlastní obalovna
 skladovací plochy (kamenivo,recyklát)
 plocha pro příjem a úpravu recyklátu
 komun...
příloha (729.3 kB)
MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE
<br> Vyřizuje: Kravcová V Přešticích dne: 2021-04-26
<br> Posuzování vlivů na ž_ivotní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozděiších předpisů -— závěr ziišťovacího řízení l_( záměru;
<br> „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“
<br> Město Přeštice jako dotčený územně samosprávný celek podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 26.04.2021 od Krajského úřadu Plzeňského kraje,odboru životního prostředí,Škroupova 18,306 13 Plzeň,IČO 70890366,jako příslušného úřadu © 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,závěr zjišťovacího řízení,vydaný v souladu s š 7 odst.5 zákona:
<br> „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“,zařazeného podle přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> Do textové části oznámení je možno nahlédnout v kanceláři sekretariátu starosty (pí Kravcová) vbudově radnice na Masarykově náměstí 107,a to vúřední dny (pondělí,středa) od 8:00 do 17:00.V ostatních dnech po telefonické domluvě (tel.: 379 304 403) <.>
<br> Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA,česká informační agentura životního prostředí (http:/www.ceniaez/eia) pod kódem záměru PLK1957 <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX v.r.starosta
<br> ZB.BL.2021
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni <.>
<br> Tel.: 379 304 403 Úřední hodiny Bankovní spojení IČ 257 125
<br> E-mail: kravcova©prestice-mesto.cz Pondělí a středa 8.00 — 17.00 KB Přeštice DIČ 142-00257125 č.ú.19—829-361/0100

Načteno

edesky.cz/d/4610918

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz