« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Závazné stanovisko "Modernizace haly č.2 a č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> dle rozdělovníku
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: 177/2020/FAJ
ZE DNE: 28.12.2020
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK–15529/ZP/2020
<br> VYŘIZUJE: Ing.Věra Miklasová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA,IPPC a technické
<br> ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 495 817 674 | 737 999 877
E-MAIL: vtomkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 27.04.2021
<br> Počet listů: 5
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 208.1,A/10
<br> Závazné stanovisko
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
(dále XXX XXXXXXX úřad),jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy dle ust.§ 22
písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX EIA),vydává podle ust.§ Xa odst.1 zákona EIA,v souladu
s ust.§ 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád),oznamovateli záměru,tj.Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,s.r.o.<,>
Kosičky 127,503 65 Kosičky (IČO: 49810201) <,>
<br> souhlasné závazné stanovisko
<br> k posouzení vlivů provedení záměru „Modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního
chovu drůbeže – Kosičky“ na životní prostředí (dále jen závazné stanovisko) <.>
<br>
<br> 2
<br> POVINNÉ ÚDAJE
<br> Název záměru
Modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže – Kosičky
Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je modernizace haly č.2 a č.3 zařízení intenzivního chovu drůbeže –
Kosičky,které budou odstraněny a nahrazeny novými halami umístěnými na stejném místě <,>
a s tím související navýšení kapacity obou hal.Stávající kapacita haly č.2 čin...

Načteno

edesky.cz/d/4609962


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz