« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko r. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko 2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
<br>
<br> Čj: PK-EK/2346/20
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Horažďovicko,IČO: 02270935
<br> za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 6.11.2020 – 12.11.2020 a ve dnech
16.04.2021 – 19.04.2021 s přerušením
<br>
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
na KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 – 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
- kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Písemnosti elektronicky poskytly:
- XXXX XXXXXXXX – účetní DSO
<br> - XXXXX XXXXXXXX – specialistka na rozvoj mikroregionu
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným dobrovolnému svazku obcí dne 22.10.2020 podle § 5 odst.3 zákona č <.>
420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br>
Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly
dobrovolným svazkem obcí dodány elektronickým způsobem nebo získány z
veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC,internetové stránky ÚSC <,>
profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv,informační portál MF
MONITOR) <.>
<br>
<br> 2
<br>
A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Rozpočtová opatření v období 10 - 12/2020 byla p...
Návrh závěrečného_účtu_za_rok_2020_DSO_Horažďovicko - final.pdf
Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko,IČ: 02270935
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br>
<br>
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle
<br> rozpočtové skladby a podle dalších finančních operací.Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2020
<br> byl schválen valnou hromadou dne 21.11.2019 a v průběhu roku 2020 byl upraven šesti rozpočtovými
<br> změnami,schválenými valnou hromadou DSO.DSO měla v roce 2020-15 členských obcí.Všechny
<br> obce doložily zveřejnění návrhu rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2020
<br>
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2020
<br> Příjmy
<br>
<br> Tř.1 – Daňové
<br> Tř.2 – Nedaňové 663 500,00 Kč 791 823,00 Kč 792 146,27 Kč
<br> Tř.3 – Kapitálové
<br> Tř.4 – Transfery 850 400,00 Kč 4 366 715,88 Kč 4 366 715,88 Kč
<br> Celkem 1 513 900,00 Kč 5 158 538,88 Kč 5 158 862,15 Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> Tř.5 – Běžné 1 733 900,00 Kč 1 760 117,85 Kč 1 715 935,81 Kč
<br> Tř.6 – Kapitálové 3 417 894,00 Kč 2 508 160,80 Kč
<br> Celkem: 1 733 900,00 Kč 5 178 011,85 Kč 4 224 096,61 Kč
<br>
<br>
<br> Tř.8 – Financování 19 472,97 Kč -847 265,54 Kč
<br> Celkem: 220 000 Kč 19 472,97 Kč -847 265,54 Kč
<br>
<br>
<br> DSO Horažďovicko nepřijal v roce 2020 žádný úvěr nebo půjčku a XXX ji neposkytl <.>
<br> DSO neprovozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2020
<br> účet 348 – 14 000,- Kč (nezaplacené členské příspěvky)
<br> účet 315 – 30 948,- Kč
<br>
<br> Závazky k 31.12.2020
<br> účet 321 – Dodavatelé – 3 509,- Kč
<br> účet 331 - Zaměstnanci- 51 347,- Kč
<br> účet 336 - Sociální pojištění- 21 526,- Kč
<br> účet 337 - Zdravotní pojištění- 9 285- Kč
<br> účet 342 - Ostatní daně,poplatky- 9 855,- Kč <.>
<br> účet 374 - Přijaté zálohy na transfery- 908 826,- Kč (Rozšíření sběrného dvora)
<br> účet 383 – Výdaje příštích období – 11 000,- Kč
<br> účet 384 – Příjmy příštích období – 30 948,-Kč
<br> účet 389 – Dohadné účty ...

Načteno

edesky.cz/d/4609160

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz