« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního řízení "Rozvod optické sítě v obci Kurdějov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-3011-9d2d9.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E - S T A V E B N Í Ú Ř A D
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece.cz
<br> *s00nx01kadbp*
S 0 0 N X 0 1 K A D B P
<br> Č.j.MUH/ 25246/21/153 v Hustopečích dne 23.04.2021
SPIS.ZN.: výst/3011/21/153
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Tagnet s.r.o <.>,IČO 08141312
Přibická 516,691 25 Vranovice
<br> v zastoupení
Ing.XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX
Libušina 544,690 02 Břeclav
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost Tagnet s.r.o <.>,IČO 08141312,Přibická 516,691 25 Vranovice,v zastoupení na základě plné
moci Ing.Petrem Janíkem,nar.10.11.1979,Libušina 544,690 02 Břeclav (dále jen "žadatel"),podala
dne 08.02.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou
dle projektové dokumentace
<br>
„ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI KURDĚJOV“
<br> na pozemcích v k.ú.Kurdějov parc.č.4223,4258,4350,4358/2,4358/5,4369,4362,4363,4368 <,>
4358/1,4435,4370,4432,4307,4438,3193/4,1062,3883/69,1063/12,3883/154,3883/112,3883/119 <,>
3883/142,380/4,st.194,st.186/1,3883/93,st.165/1,329/34,3979/5,4967,327/3,2974/7,5117,5116 <,>
4977,4975,4978,4990,4769/1,5069,5065,5068,5057,5048,5047,5042,5041,5040,5039,5038 <,>
5037,5008,5036,5035,5034,5014,5015,5016,5017,5018,5032,5031,5033,1063/5,3194/2 <,>
3883/118,1538/9,1539/4,4578,3883/15,3883/145,5460,329/5,3188/9,3188/10,329/13,329/31 <,>
3188/8,331/5,331/7,1580/12,4601,4647,4656,331/3,331/11,3188/15,329/23,1768/13,329/6 <,>
329/30,4763,328/11,3980/2,3883/131,3883/130,3889/7,3883/4,3883/108,3883/73,3883/3,2/60 <,>
2/59,5278/1,3202/4,1/3,1/5,3889/1,4014/5,4014/3,4014/4,3889/8,4023/1,2/82,2/56,3889/9,2/79 <,>
3883/133,2/62,3883/39,3883/46,3959/1,st.89/2,3883/101,264/10,264/2,3883/103,347/1,3198/4 <,>
3198/16,3883/7,3883/60,st.53,st.50,414/8,415/2,3883/13,3198/14,4011/1,3883/12,3198/15 <,>
3883/11,3883/10,3883/9,st.15/1,3883/8,st.13/1,st.12/1,3883/134,5414/2,3198/18,3883/21 <,>
1060/1,3201/5,3201/3,3201/4,1060/4,1060/14,646/9,...

Načteno

edesky.cz/d/4608200

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz