« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Mimořádná opatření a ochranná opatření od 26.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 418-2021 MO MZ ČR.pdf (197.84 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26.dubna 2021 č.418
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
1.mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol <,>
2.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
<br> a služeb a poskytování služeb <,>
3.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
<br> testování dětí,žáků a studenů ve školách <,>
4.mimořádné opatření,kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
<br> dýchacích cest <,>
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 3.pdf (189.37 kB)
Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.418
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021,č.j <.>
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 12.dubna 2021 č.j <.>
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN,mimořádného opaření ze dne 19.dubna 2021 č.j.MZDR
14592/2021-5/MIN/KAN,a mimořádného opatření ze dne 22.dubna 2021 č.j.MZDR
14592/2021-6/MIN/KAN,a to tak,že čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br>
1.Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské
školy,základní školy,základní školy speciální,nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého
gymnázia,prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,oboru
vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem
účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší
odborné škole,žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové
konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole,závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek
nebo absolutorií,umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále je...
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 1.pdf (261.83 kB)
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.419
<br>
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 27.dubna 2021 od 00:00 hod.se
<br> I.nařizuje
<br> 1.všem osobám,které od 27.dubna 2021 od 00:00 hod.vstoupily na území České republiky <,>
<br> a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená
teplota,kašel,dušnost,zažívací obtíže,ztráta čichu,celková slabost,případně další
příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným
přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li
registrujícího poskytovatele,pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost <,>
<br> b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění <,>
a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,poskytnout potřebnou
součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku
za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
<br> 2.všem osobám,které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států <,>
které jsou na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu
III.1 <,>
a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost,a to vyplněním
<br> elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem <,>
krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu <,>
<br> b) před vstupem na ...
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 1.pdf (225.97 kB)
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.418
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků <,>
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů
<br> všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi
v mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy a
<br> c) účast na individuálních konzultacích nebo ...
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 4.pdf (389.24 kB)
Příloha č.4
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.418
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 3.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto
<br> mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN 95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování (např <.>
<br> hotelový pokoj) <,>
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce <,>
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce,kde
<br> dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdy je nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele,je možné,aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít <,>
a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou
místo ochranných prostředků uvedených ve větě...
uv 419-2021 OO MZ ČR - priloha 2.pdf (190.78 kB)
Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.419
<br>
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 27.dubna 2021 od 00:00 hod.do dne 31.května 2021 do 23:59 hod <.>
<br> I.nařizuje
<br> všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz
vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými
mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemí
a pro cesty,které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny
Ministerstvu zahraničních věcí České republiky;
<br> II.stanoví
<br> že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana <,>
Brazílie,Eswatini (Svazijsko),Indická republika,Jihoafrická republika,Keňa,Kolumbie <,>
Lesotho,Malawi,Mosambik,Peru,Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba),Zambie
a Zimbabwe <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> III <.>
<br> S účinností ode dne 27.dubna 2021 od 00:00 hod.se ruší mimořádné opatření ze dne
30.března 2021,č.j.MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN <.>
uv 418-2021 MO MZ ČR - priloha 2.pdf (262.42 kB)
Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 26.dubna 2021 č.418
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny,provozovny služeb nebo provozu
<br> obchodního centra tak,že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních
prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na
<br> pozemních komunikacích <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
<br> způsobem <,>
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva...

Načteno

edesky.cz/d/4606562

Meta

Prodej   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz