« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Mimořádná opatření/omezení obchodu/návrat zpět do normálního života/změna mim. opatření z 6.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol_od_26-4-2021.pdf (129.26 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
<br> Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 22.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FOOB7*
MZDRX01FOOB7
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a odst.2
<br> zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
<br> onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 26.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19.dubna 2021
<br> č.j.MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN,a to tak,že v čl.I bodu 5 se za slova
<br> „Královéhradeckého kraje“ vkládají slova „,Plzeňského kraje“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> V čl.I bodě 5 mimořádného opatření se upravují situace,kdy je umožněna přítomnost dětí
<br> v mateřské škole,a to tak,že se doplňuje výjimka pro Plzeňský kraj <.>
<br> V okresech Plzeňského kraje lze pozorovat dlouhodobý a kontinuální pokles nejen počtu
<br> případů onemocnění COVID-19,ale i počtu hospitalizovaných pacientů,včetně pacientů na
<br> jednotkách intenzivní péče.Celková situace je v tomto kraji již dlouhodobě stabilizována,což
<br> dokladují hodnoty sledovaných ukazatelů využívaných pro hodnocení vývoje epidemie,a to
<br> hodnoty 7denní incidence,7denního klouzavého průměru a počty celkových hospitalizací
<br> včetně počtů pacientů na jednotkách intenzivní péče <.>
<br> Hodnota 7denní incidence je těsně nad hranicí 100 případů na 100 tisíc obyvatel,tj.hodnota
<br> výrazněji nižší,než je celorepublikový průměr; obdobně je tomu i u hodnot 7denního
<br> klouzavého průměru.Aktuální denní průměr počtu nově diagnostikovaných ...
2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-6-4-2021-k-testovani-zaku-od-26-4-2021_2204.pdf (130.25 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
<br> Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 22.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FOP5U*
MZDRX01FOP5U
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2
zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br> I <.>
<br> S účinností ode dne 26.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 12.dubna 2021
č.j.MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN a mimořádného opatření ze dne 19.dubna 2021 č.j <.>
MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN,a to tak,že se v čl.I bodu 1 větě druhé vkládají za slova
„Královéhradeckém kraji“ slova „,Plzeňském kraji“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením se zrušuje testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
v mateřských školách v Plzeňském kraji,ve kterém již s ohledem na epidemiologický vývoj
není potřebné zachovávat omezení prezenčního předškolního vzdělávání <.>
<br> Předchozím mimořádným opatřením byla doplněna výjimka pro kraj Karlovarský a
Královéhradecký <.>
<br> V okresech Plzeňského kraje lze pozorovat dlouhodobý a kontinuální pokles nejen počtu
případů onemocnění COVID-19,ale i počtu hospitalizovaných pacientů,včetně pacientů na
jednotkách intenzivní péče.Celková situace je v tomto kraji již dlouhodobě stabilizována,což
dokladují hodnoty sledovaných ukazatelů využívaných pro hodnocení vývoje epidemie,a to
hodnoty 7denní incidence,7denního klouzavého průměru a počty celkových hospitalizací
včetně počtů pacientů na jednotká...
Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota.pdf (204.34 kB)
BALÍČKY PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA — ŠKOLY BALÍČEK 1 BALÍČEK 2 BALÍČEK 3 od 12.4.2021,další fáze 26.4.2021 od 3.5.2021 (nebudou-li k 26.4.známky zhoršování epidemie) Podle epidemické situace (<100/100tis týdně za 7 dnů) 2.stupeň základních škol (a nižší stupně víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému* Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku (ve skupinách max.20 osob na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu)*.výuka na 1.stupni základních škol v rotačním systému (již proběhlo) výuka předškolních dětí v mateřských školách (již proběhlo) praktická výuka na středních školách praktická výuka na vysokých školách (pouze poslední ročníky) mateřské školky + dětské skupiny + lesní školky a podobná zařízení* Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích,celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu (testování,kontroly dodržování hyg.epid.režimu a sledování výskytu nákaz v klubech).Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest (platí pro ostatní ročníky).*pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně*pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně BALÍČKY PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA BALÍČEK 1 BALÍČEK 2 BALÍČEK 3 BALÍČEK 4 BALÍČEK 5 od 12.4.2021,zde je další fáze 26.4.2021 od 3.5.2021 (nebudou-li k 26.4.známky zhoršování epidemie) Podle epidemické situace (<50/100tis týdně za 7 dnů) Podle epidemické situace (<25/100tis týdně) Služby péče o tělo v režimu 1:1 (oba negativní test,ochrana dýchacích cest,s vyloučením činností,při kterých dochází k narušení integrity kůže) Provozovny péče o zvířata Dosud uzavřený maloobchod (s přísným hyg.epid.režimem).* Venkovní trhy (veškerý sortiment,s přísným hyg.epid.režimem).* Lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (ne krátkodobé pobyty,omezení zahraničních hostů).Galerie,muzea a památky bez skupinových prohlídek ** Papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti.(již proběhlo) Zoologické a b...
2021-04-23 Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-od-26.-4.-2021.pdf (941.89 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 23.dubna 2021
Č.j.: MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN
<br> MZDRX01FP898
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br> I <.>
<br> S účinností ode dne 26.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny,provozovny služeb nebo provozu
obchodního centra tak,že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních
prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na
<br> pozemních komunikacích <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmivá a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
...

Načteno

edesky.cz/d/4604836

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz