« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3 Rozvaha_2020-12.pdf (PDF 157.49 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dřísy; IČO 00236811; Dřísy 12,Dřísy,277 14
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 15.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 148 623 868,85 19 980 401,56 128 643 467,29 104 205 100,51
A.Stálá aktiva 119 857 298,35 19 980 401,56 99 876 896,79 75 550 145,37
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 316 141,90 260 869,40 55 272,50 63 480,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 111 159,40 111 159,40 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 204 982,50 149 710,00 55 272,50 63 480,50019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 118 085 156,45 19 719 532,16 98 365 624,29 74 030 664,87
<br> 1.Pozemky 7 565 988,70 0,00 7 565 988,70 7 579 946,70031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 75 985 912,90 15 081 510,00 60 904 402,90 60 720 472,18021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 452 918,59 1 375 521,70 2 077 396,89 2 184 430,89022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 96 913,74 24 194,00 72 719,74 80 615,74025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 600 056,46 2 600 056,46 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 046 704,36 638 250,00 1 408 454,36 1 614 578,36029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 336 661,70 0,00 26 3...
2 Fin 12-2020.pdf (PDF 444.91 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dřísy; IČO 00236811; Dřísy 12,Dřísy,277 14
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 24.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 3 422 000,00 3 422 000,00 3 487 262,57Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 101,91
<br> 1112 71 000,00 71 000,00 57 200,43Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 80,56
<br> 1113 320 000,00 320 000,00 333 839,57Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 104,32
<br> 1121 2 970 000,00 2 970 000,00 2 704 593,87Daň z příjmů právnických osob 91,06
<br> 1122 314 000,00 314 000,00 0,00Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 1211 6 514 500,00 6 515 650,58 7 163 322,19Daň z přidané hodnoty 109,94
<br> 1334 0,00 5 215,59 9 994,82Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 191,63
<br> 1340 495 000,00 586 272,00 586 222,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,99
<br> 1341 27 000,00 25 440,00 25 480,00Poplatek ze psů 100,16
<br> 1356 0,00 714,08 714,08Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 100,00
<br> 1361 27 000,00 36 000,00 36 040,00Správní poplatky 100,11
<br> 1381 60 000,00 60 000,00 98 544,46Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 164,24
<br> 1382 0,00 0,00 26,97Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 800 000,00 800 000,00 884 898,32Daň z nemovitých věcí 110,61
<br> 4111 0,00 1 363 868,20 1 363 868,20Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 476 500,00 411 100,00 411 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 2 186 340,00 2 186 340,...
MX-2651_20210426_101209.pdf (PDF 309.1 kB)
oosonmmma _
<br> Zborovská 11 ' 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000186/2021/KUSK SpZn: SZA093266/2020/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce DŘÍSY IČ: 00236811 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dřísy za rok 2020 bylo zahájeno dne 21.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 19.02.2021 ' 08.10.2020 - 09.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.25 5/2012 Sb._„ o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - „kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2020 — 31.12.2020
<br> Dřísy Dřísy 12 277 14 Dřísy
<br> XXXXX XXXXXXXX Bc.Zuzana Svobodová Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Pověření k přezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených.prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými neho fyzickými osobami <,>
<br...
MX-2651_20210426_101145.pdf (PDF 322.71 kB)
Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy,IČO: 00236811
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití peněžních fondů za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Schválený rozpočet Skutečné příjmy a výdaje
<br> Příjmy 2020 16.096.000,- Kč 43.894.596,70 Kč Výdaje 2020 23.806.000,- Kč 43.309.537,34 Kč Financování 2020 7.710.000,— Kč - 517.509,36_ Kč (úspory minulých let) Bankovní účty obce.Stav k 1.1.2020 27.938.854,14 Kč Stav k 31.12.2020 28.453.861,50 Kč Pokladna
<br> | Stav k 31.12.2020 2.502,- Kč Příj my 2020 Daňové přímy (FÚ,SFÚ,CÚ,<.>.<.> ) 14.740.397,28 Kč Místní poplatky (TKO,pes) 611.702,00 Kč Správní poplatky 36.040,00 Kč Dotace 25.078.220,22 Kč Nedaňově příjmy (paohty,nájmy,ost.příj.—EKO-KOM) 1.187.187,20 Kč KapÍÍEÍIOVé příjmy (prodej pozemků) 2.24l.050,00 Kč
<br> Získané dotace v roce 2020:
<br> Volby do zastupitelstva kraje 30.118,20 Kč
<br> Jednorázový příspěvek COVID 19 1.333.750,00 Kč
<br> Ze SR na činnost státní správy 411.100,00 Kč
<br>,MMR — oprava místní komunikace — ul.Růžová 2.186.340,00 Kč
<br> SFŽP — dotavce V rámci DSO CECEMÍNSKO 6.718.881,83 Kč __(intenzifikace COV a dostavba tlak.!(anal.v ul.Zámková) '
<br> *.\MMR — Obecní dům 10.000.000,00 Kč
<br> SFŽP — Sběrný dvůr 2.960.030,19 Kč
<br> MV ČR — auto JSDH 450.000,00 Kč
<br> Středočeský kraj — Obecní dům 988.000,00 Kč
<br> Výdaje 2020
<br> Běžné výdaje 2020 11.973.111,74 Kč
<br> Kapitálové výdaje 2020 31.336.42S,60 Kč
<br> Z běžných výdajů:
<br> Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Dřísy 1.802.371,11 Kč Příspěvek na činnost TJ Sokol Dřísy 25.000,00 Kč Příspěvek na činnost SDH Dřísy 45.000,00 Kč Rekonstrukce komunikace ulice Růžová 3.744.661,66 Kč
<br> (2.186.340.- Kč dotace,155832166 Kč vlastní zdroje)
<br> Z kapitálový...

Načteno

edesky.cz/d/4604373

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz