« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Záměr obce směnit nemovitosti parc. č. 1108/14 a 1108/17 v k. ú. Nabdín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce směnit nemovitosti parc. č. 1108/14 a 1108/17 v k. ú. Nabdín
osrc čenruuc OsecNí úŘno črnruuc V Černuci dne 26.4.2021,věc: záměr obce směnit nemovitost Obec Černuc zveřejňuje podle §39 odst.].zákona č.L28|20OO Sb <.>,o obcích (obecní nařízení),ve znění pozdějších předpisů,zámér směnit část pozemku parc.č,ItO8lL7,druh pozemku ostatní plocha,v kat.území Nabdín o výměře cca 25 m2,zapsáno na listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastráln í pracoviště Slaný; za část pozemku parc.č.tt}&ll4,druh pozemku ostatní plocha v kat,Území Nabdín o výměře cca 25 m2,zapsáno na listu vlastnictví č.311 u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Slaný.XXXXX XXXXXXX starostka obce Vyvěšeno na úřední desce: XX.X.202L Sejmuto úřední desky: 1 110B/7 ťigr i40I § 't 110B/14 ee t}r

Načteno

edesky.cz/d/4604365

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz