« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027 a III/18030 obj. trasa uzavírka I/27

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (7.34 MB)
Návrh:
I/27 Pøeštice - Horní Lukavice
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX
Dne: XX.dubna XXXX
+ XXX XXX 398 616
vaclav.basl@saferoad.cz
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
Plzeòská 666
330 21 Línì
CZECH REPUBLIC
+ 420 377 226 226,+ 420 377 226 227 saferoad.cz
<br> T
E
<br> T F >
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 T E IÈO: >
<br>
<br> Situace - dotèený úsek,oprava povrchu,rekonstrukce
komunikace,popø.sanace
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 T E IÈO: >
<br> dotèený úsek,opravovaný úsek
<br>
<br> Návrh objízdné trasy
<br> dotèený úsek,opravovaný úsek
<br> objízdná trasa ve smìru Plzeò
<br> provoz ve smìru Pøeštice
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 T E IÈO: >
<br> /
2
<br> II
I
1
8
0
<br> 7
<br> II I/18030
<br> II
/1
<br> 8
2
7
<br> I
0
<br> I 18I I/ 030
<br> VIZ.DIO ÈÁST 1
<br> VIZ.DIO ÈÁST 2
<br> VIZ.DIO ÈÁST 3
<br> VIZ.DIO ÈÁST 4
<br>
<br>
<br> Návrh DIO
<br> ÈÁST 1
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeòská 666 330 21 Línì + 420 377 226 226 plzen@saferoad.cz 25229761 T E IÈO: >
<br> dotèený úsek,opravovaný úsek
<br> objízdná trasa ve smìru Plzeò
<br> provoz ve smìru Pøeštice
<br> M
O
<br> ST
E
<br> V <.>
È <.>
<br> 18
5-
<br> 00
1
<br> V
O
<br> BC
I
<br> ST
AÒ
<br> KO
V
<br> U
ZA
<br> VØ
EN
<br> P
Z
<br> Ò
L
<br> E
<br> C
Z
<br> ZA
KR
<br> ÝT
S
<br> TÁ
VA
<br> JÍ
Í D
<br> E
PL
<br> Z
ÒT
<br> E
<br> M
O
S
<br>
V.È
<br> <.>
0
<br> 185-
01
<br> O
C
<br> V
B
<br> I
Ò
K
<br> V
<br> STA
<br> O
<br> U
AZ VØ
<br> EN
<br> 600m
<br> IM
O
<br> M
D
<br> VO
Z
<br> EL
IAV
ST
<br> BYPLZEÒ
<br> Z
<br> RÝ
STÁVAJÍCÍ DZ
<br> AK
<br> T
<br> P
ZEÒ
<br> L
<br> E
<br> <.>
<br> M
O
<br> S
T
<br> V <.>
È
<br> 18
5-
<br> 00
1 B
<br> V
O
<br> C
I
<br> TA
<br> O
<br> S
Ò
<br> K
V
<br> Z
V
Ø
<br> U
A
<br> E
N
<br> 60
0m M
<br> IM
O Z
<br> VO
ID
<br> EL
<br> S
B
<br> TA
Y
<br> V
<br> E
<br...
PŘECHODNÉ DZ III/18027 a III/18030 obj. trasa uzavírka I/27  (619.44 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 26.4.2021 podanou
<br> společností Silnice Klatovy a.s <.>,se sídlem Vídeňská 190/1,339 01 Klatovy,IČ 45357307 zastoupena
<br> společností SAFEROAD CZECH REPUBLIC s.r.o <.>,Plzeňská 666,330 21 Líně,IČ 25229761 (dále jen
<br> "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím
<br> písemném vyjádření Policie ČR,KŘ Plzeňského kraje pod č.j.KRPP-15751-2/ČJ-2021-0300DP ze
<br> dne 19.4.2021 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice přechodnou
<br> úpravu provozu na pozemní komunikaci na objízdné trase ve směru na Plzeň na silnici III/18027
<br> v k.ú.Přeštice a Dolní Lukavice (od křižovatky se silnicí I/27 ulice Palackého v městě Přeštice
<br> směr obec Dolní Lukavice) a silnici III/18030 v k.ú.Dolní Lukavice (od křižovatky se silnicí
<br> III/18027 v obci Dolní Lukavice směr křižovatka se silnicí I/27) z důvodu uzavírky silnice I/27
<br> oprava silnice I/27 v úseku Horní Lukavice - Přeštice - dle předloženého DIO na území
<br> správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu 1.6.2021 – 19.8.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem...

Načteno

edesky.cz/d/4603609

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz