« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MŠ Milíčeves - zápis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (322.69 kB)
Zápis do mateřské školy,Milíčeves od školního roku 2021—2022
<br> Vyhlášení zápisu a termín konání
<br> Zápis se koná v období od 2.května do 16.května 2021.Po celou dobu budou přijímány žádosti některým z níže uvedených způsobů <.>
<br> Způsoby podání žádosti
<br> Vzhledem k tomu,že nelze předvídat,jaká budou platit mimořádná opatřenív době konání zápisu,bude upřednostňován distanční průběh zápisu <.>
<br> Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
<br> — osobním podáním ve škole nebo vhozením do schránky na vratech školy <,>
<br> — poštou (rozhodujícíje datum podání na poštu) <,>
<br> — do datové schránky školy <,>
<br> — e—mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce <.>
<br> Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostřed ků,než jsou výše uvedené (např.e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,faxem apod.),je nutné,aby ji do 5 dnů potvrdil,jinak se k žádosti nepřihlíží <.>
<br> Náležitosti žádosti
<br> Formulář žádosti najdete na webových stránkách mateřské školy (www.msmiliceves.czj nebo OÚ Slatiny (www.slatiny.cz)
<br> Náležitosti žádosti jsou: jméno a přijmení žadatele (dítěte),jeho datum narození,místo trvalého pobytu,popřípadě jiná adresa pro doručování,označení správního orgánu,jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola).Dále uvede zákonný zástupce: jméno a přijmení tohoto zástupce,místo trvalého pobytu tohoto zástupce,pppřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br> Přílohy
<br> - Kopie rodného listu dítěte
<br> Pro doložení rodného listu platí,že stačí odeslat jeho prostou kopií dálkovým způsobem <.>
<br> - Doložení řádného očkování dítěte
<br> Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle 5 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,nebo mit doklad,že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikací.Tato povinnost se netýká dítěte,které plní povinné předškolní vzdělávání <.>
<br> Zákonný zástup...

Načteno

edesky.cz/d/4598463

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz