« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - FÚ- veřejná vyhláška + informace (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FÚ. informace k zaslání složenek.pdf [0,84 MB]
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
<br> Složenky pro placení daně z nemovitých věci jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům.kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami,které nemají zřízenu datovou schránku.Fyzickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající,nejsou přihlášený k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail,je zasílána daňová složenka,označená jako Poštovní poukázka A - doklad WDS,která nepodléhá poštovnimu poplatku.Právnickým osobám,které nemají zřízenu datovou schránku je zasílána standardní složenka typu A,která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.Fyzickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající,nejsou přihlášený k placení daně prostřednictvím SIPO XXX k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti.Právnickým osobám,které mají zřízenu datovou schránku,a XXXXXX XXX výše daně sdělena platebním výměrem,je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti <.>
<br> Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.Umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů upravuje Pokyn č.GFŘ—D-41,dostupný na tomto odkazu: htthJ/www.financnisprava.cz...
FÚ-informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021.pdf [0,98 MB]
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platebni výměr nebo hromadný předpisný seznam <.>
<br> Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně Oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
<br> Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadně předpisné seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců dubna a května 2021.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout,zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezeni šíření viru SARS CoV-2 v Ceské republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky <.>
<br> Vyhlášky finančních úřadů 0 zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obci v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
<br> Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
<br> Proti stanoveni daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,ato i před jeho doručení...
FÚ- veřejná vyhláška.pdf [0,31 MB]
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
<br> Mánesova 1803/3a dne
<br> 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Čj.: 839049/21/2200-11460—301165 Elektronicky podepsáno ze.04.2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> u E Ř E J N A v v H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona Č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.838267/21/2200-11460-301165,hromadný předpisný seznam čj.838268/21/2200—11460-301165 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věcí nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisněho seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (5 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4598177

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz