« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace_ke_zpristupneni_hromadneho_predpisneho_seznamu.docx
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2021
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam <.>
Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku,případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje místně
příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy,které jsou
zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu <.>
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní
působnosti,tj.za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu.Hromadné předpisné seznamy
zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíců
dubna a května 2021.Informace o době,kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout <,>
zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou,kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.S ohledem na epidemiologickou situaci a v
zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 v České republice doporučujeme ohledně nahlédnutí do
hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky <.>
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na úředních deskách obcí v příslušném kraji.Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu
jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně <.>
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje <.>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění <.>
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve
lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením.Odvolání se podává u správce
daně,jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odv...
dl-6785034375176684736.pdf
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 1762984/21/3000-11460-705400
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1678944/21/3000-11460-705400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4595925

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz