« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.I - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020, zde ke stažení (6.88 MB)
Zborovská 1 1 I50 2I Praha 5 čj <.>,0ot467/202llKuSK SpZn: SZ _087 43 4/2020/KUSK Stejnopis ě./? Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RoKYTÁ Ič: 48679836 Za rok2020 Přezkoumání hospodaření obce Rokytá za rok 2020 bylo zahájeno ďne 27.07.2020 doručením oznámení o zabájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.25.02.2021.19.I0.2020 na základé zákona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený íizením přezkoumání: - kontrolor: Zástupci obce: 01.01.2020 - 31.12.2020 Rokytá Rokytá 35 295 0I Mnichovo Hradiště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXX - místostarosta XXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní Krajský úřad Pověření kpřezkoumání podle § X odst.I zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona ě.25512012 Sb <.>,vše ve znéní pozdějších předpisů,lydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mg.<.> Šteparrku Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod ě j.088572/2020/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust,§ 2 zák.č.42012004 Sb,<,> ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást záv&eěného účtu podle zákonaó.25012000 Sb,<,> ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a \rídajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtoqých prostředků,- finanční operace,týkajici se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných nazáklaďě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základé smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace,týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hospodaření a naklád...
Dokument- Návrh závěrečného účtu za rok 2020 obec Rokytá: zde ke stažení (5.15 MB)
Obec Rokytá
<br> lčo: 48679836
<br> ruÁvnrt
<br> zÁvĚneěnÉno účru zA RoK 2o2o
(v Kč)
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020
<br> 1.1.Příimv dle druhového třidění rozpočtové skladbv za rok 2020
<br> Třída skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
po změnách
<br> %sR %UR
<br> 1-DANoVE PRlJMY 4 9L9 o57,3o 4278600,00 4 602 330,00 1L4,97 106,88
2-NEDAŇoVÉ pŘfutttY 323 423,60 188 400,00 338 600,00 17I,67 95,52
<br> 3-KAPlTÁLovÉ pŘíttvv 109 907,00 81000,00 27t0oo,o0 135,69 40,56
4-PŘlJATÉ TRANsFERY 1 395 652,00 52 000,00 523 345,00 2 683,95 266,68
<br> CELKEM PŘ|JMY 6 748 039,90 4 600 000,00 5 735 275,00 t46,7o Lt7,66
<br> PoIožky skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
po změnách
<br> %sR %uR
<br> 1,177 - Daň z přúmů FO placená plátci IlLL382,41 900 000,00 950 000,00 II2,38 !06,46
1,1,12 - Daň z příjmů FO placená poplat 16 555,17 60 000,00 60 000,00 27,59 27,59
<br> 1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 97 875,73 75 000,00 91000,00 130,50 Lo7,56
ttzl - Daň z příjmů právnických osob 760 949,1.I 780 000,00 780 000,00 97,56 97,56
7122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 30 000,00 -30 000,00
<br> LZLL - Daň z přidané hodnoty 2 o73 984,76 1 700 000,00 ].900 000,00 !22,oo 109,].6
<br> L34O - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.265 260,00 265 000,00 265 260,00 100,10 ]"00,00
<br> I34t - Poplatek ze psů 617o,oo 6 000,00 6170,00 102,83 ]"00,00
1361 - Správní poplatky 1690,00 1600,00 1700,00 105,63 99,4L
<br> 1381 - Daň z haz.her výj.d,d.tech.her 28 660,15 25 000,00 28 000,00 t1-4,64 Io2,36
<br> 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 7,67 6 000,00 200,00 0,13 3,84
<br> 1511- Daň z nemovitých věcí 656 522,30 430 000,00 550 000,00 152,68 LIg,37
<br> 1- Daňové př,jmy 4 919 057,30 4 278 600,00 4 602 330,00 tt{,97 105,88
2lII - Přú,z poskyt.služeb a výrobků t02I9t,50 30 000,00 102 200,00 34o,64 99,99
2tt2 - Příj.z prodej e zboží 7 650,00 2 000,00 8 000,00 382,50 95,63
2LL9 - Ostatní přúmy z vlastní čin.2 150,00 6 000,00 6 000,00 35,83 35,83
<br> 21'3t - Přúmy z pronájmu...

Načteno

edesky.cz/d/4589501

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz