« Najít podobné dokumenty

Obec Žerotín - Návrh závěrečného účtu obce Žerotín za rok 2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 [0,37 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/52200/2020/OK/7227 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 5100/2021 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žerotín za rok 2020
<br> IČ 00299758
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 1.10.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.3.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Žerotín za rok 2020 dne 17.9.2020.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 9.3.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Žerotín
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 9.3.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: XXXXXX XXXXXX - starosta
Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘEN...
Návrh závěrečného účtu obce Žerotín za rok 2020 [0,48 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Obec Žerotín
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Žerotín
Žerotín 13
784 01
<br> 00299758
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 585380267
E-mail podatelna@obeczerotin.cz
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Výkaz FIN 4
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 18
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 20
<br> Majetek 22
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 23
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 24
<br> Strana
<br>
<br> Obec Žerotín,IČO 00299758 KEO4 1.8.10 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevOrg
Schválený
<br> závazný ukazatelSkutečnost %
Upravený
<br> závazný ukazatel %Akce Rozdíl
4111 XXXXXX Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.614 500,00 0,00 614 500,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 4116 XXXXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 103 548,00 0,00 103 548,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 4122 XXXXXX Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 150,00 0,00 35 150,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 4216 XXXXXX Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.447 216,00 0,00 447 216,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> XXXX 1XXX XXXXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 846 612,90 7 864 300,00 7 296 800,0099,78 107,53XXXXXXXXXX -549 812,90
<br> XXXX 2XXX XXXXXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 603 790,96 1 382 971,00 1 382 971,00115,97 115,97XXXXXXXXXX -220 819,96
<br> XXXX 4112 XXXXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 104 900,00 100 700,00 104 900,00104,17 100,00XXXXXXXXXX 0,00
<br> 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 122 637,00 0,00 0,000,00 0,00 -122 637,00
<br> 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 90 000,00 0,00 0,000,00 0,00 -90 000,00
<br> Příjmy CELKEM: 10 968 354,86 9 347 971,00 9 985 085,00117,33 109,85 -983 269,86
<br> strana 1Závěrečný účet za r...

Načteno

edesky.cz/d/4589312

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz