« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc9144685083831703279.pdf (PDF 1.28 MB)
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 1z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKMNázev:
<br> Sídlo: 27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Svazek obcí
<br> Činnosti ostatních organizací j.n <.>
<br> 71193766Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 22.01.2021 11:55:16
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 2z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné poh...
atc8348492890643274617.pdf (PDF 628.79 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000201/2021/KUSK SpZn: SZ_060975/2020/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM IČ: 71193766 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2020 bylo zahájeno dne 21.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: " 24.02.2021 " 21.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> Líbeznice Mělnická 43 250 65 Líbeznice
<br> XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Bc.Zuzana Svobodová (dne XX.XX.XXXX)
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX » předseda XXXXX XXXXXXX — hlavní účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle © 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského lo'aje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod čj.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů.<,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> „ peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,an...
atc7862354629459730534.pdf (PDF 81.75 kB)
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 3z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 21 615,17 0,00 6 231,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.21 615,17 0,00 6 231,00 0,00
<br> A.21 615,17 0,00 6 231,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: 27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Svazek obcí
<br> Činnosti ostatních organizací j.n <.>
<br> 71193766Účetní jednotka:
<br> Oka...
atc5107999662054785258.pdf (PDF 125.61 kB)
SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br>
<br>
Svazek měst a obcí VKM,Kojetická 1028,277 11 Neratovice,IČ 71192766,www.svazekvkm.cz
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br>
<br> za rok 2020
<br>
Závěrečný účet podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů,zahrnuje údaje o hospodaření za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
<br>
<br> 1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 ze dne 24.2.2021
<br>
2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020
<br>
3.Rozvaha k 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů <.>
<br>
1.Plánované příjmy po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši 108 000
Kč.Skutečné příjmy po konsolidaci činily 108 288,40 Kč <.>
<br>
<br> 2.Plánované výdaje po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši
108 000 Kč.Skutečné výdaje po konsolidaci činily 21 615,17 Kč <.>
<br>
<br> 3.Stav běžných účtů k 31.12.2020
<br>
Běžný účet u KB 149 279,57 Kč
<br>
<br> Aktiva celkem 121 409,64 Kč
<br>
<br> Prostředky svazku obcí byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.V žádné
<br> výdajové skupině nedošlo k přečerpání výdajů <.>
<br>
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br>
<br>
Svazek měst a obcí VKM,Kojetická 1028,277 11 Neratovice,IČ 71192766,www.svazekvkm.cz
<br> B) Přezkoumání hospodaření na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,v platném
<br> znění
<br>
<br> 1.Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 21.10.2020 a 24.2.2020 kontrolorkami odboru
<br> kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
<br>
<br> 2.Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 24.2.2020
<br> při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
<br> 3.Podíly dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku...
atc2317018906473735331.pdf (PDF 410.3 kB)
oddíl I./ 1
<br> Celkem 108 000,00 108 000,00 108 288,40
<br> 6310 **** 0,00 11,100,00
<br> 6310 0,00 11,102141 0,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 0000 **** 108 000,00 108 277,30108 000,00
<br> 0000 108 000,00 108 277,304121 108 000,00NI.př.transf.od obcí
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 71193766
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM,27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 108 000,00 108 000,00 21 615,17
<br> 6310 **** 5 000,00 3 642,005 000,00
<br> 6310 5 000,00 3 642,005163 5 000,00Služby peněžních ústavů
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 2310 **** 103 000,00 17 973,17103 000,00
<br> 2310 98 000,00 14 968,335169 98 000,00Nákup ostatních služeb
2310 5 000,00 3 004,845168 5 000,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
<br> 2310 Pitná voda
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 0,00 -86 673,230,00
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
<br> Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
<br> Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé př...
atc1734450199860042856.pdf (PDF 89.04 kB)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 5z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 149 279,57 0,00 149 279,57 62 606,34
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 149 279,57 0,00 149 279,57 62 606,34
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: 27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Svazek obcí
<br> Činnosti ostatních organizací j.n <.>
<br> 71193766Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 22.01.2021 11:50:54
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé posk...

Načteno

edesky.cz/d/4588999

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz