« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_Dřísy_Z5_ÚPnSÚ_návrh_pro_VP_komplet_03-2021_internet.pdf (PDF 11.69 MB)
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br> 1.ZMĚNA č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
<br> TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
V01 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1 1: 5000
<br>
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
<br> TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
OD-1 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBJEDNATEL/POŘIZOVATEL
OBEC DŘÍSY/OBECNÍ ÚŘAD DŘÍSY
<br> POŠTOVNÍ 12,277 14 DŘÍSY,IČO 00236811
STAROSTKA: XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX
e-mail ou.drisy@seznam.cz;
<br> https://www.drisy.cz
<br>
ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
<br>
PRISVICH,s.r.o <.>
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 27101053
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560,140 02 PRAHA 4
<br> JEDNATEL ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 053
<br> e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
PROJEKTANT ZMĚNY č.5
<br>
<br> KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY,NÁVRH 03/2021
<br>
1
<br> 1.ZMĚNA č.5 ÚPnSÚ DŘÍSY
<br>
1) Změnou č.5 není dotčena textová část platného ÚP DŘÍSY v těchto kapitolách:
<br> Článek 3 – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
<br>
Článek 4 - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,PRO KTERÉ LZE VYVLASTNIT,NEBO VLASTNICKÁ PRÁVA
<br> K POZEMKŮM A STAVBÁM OMEZIT
<br>
Článek 5 – VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Příloha č.2 - REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PO ZMĚNĚ Č.4
<br>
Příloha č.3 - SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB PO ZMĚNĚ Č.4
<br>
<br> 2) Změnou č.5 je doplněna a upravena textová část platného ÚPnSÚ Dřísy v těchto
kapitolách následujícím způsobem:
<br> Článek 1 - ÚVOD
Poslední odrážka bodu (2) se upravuje takto (doplněný text je zvýrazněn):
„- přílohu č.4 Specifické podmínky pro plochy doplněné do ÚPSÚ změnami č.1...
00_Dřísy_Z5_ÚPnSÚ_návrh_vyhláška_VP_internet.pdf (PDF 302.79 kB)
OBECNÍ ÚŘAD DŘ ÍSY
Poštovní 12,277 14 Dřísy,okres Praha-východ,kraj Středočeský,IČO 00236811
<br> Tel./Fax.: 326 971 107; e-mail: ou.drisy@seznam.cz; https://www.drisy.cz; IDS: 485b6fg
<br>
čj.DRI-290/2021 V Dřísech dne: 13.dubna 2021
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Dřísy,jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy
(dále také jen „změna č.5 ÚPnSÚ Dřísy“) podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),zajišťující územně plá-
novací činnost podle § 24 odst.1 stavebního zákona prostřednictvím Ing.XXXXXXXXX XXXXX,výkonného pořizovatele <,>
na základě smlouvy se společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,v souladu s § 55b odst.2,s použitím § 52
odst.1 a § 188 odst.3 a 4 stavebního zákona,a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),o z n a m u j e zahájení řízení o
<br> změně č.5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy
ve zkráceném postupu pořizování změny územního plánu podle § 55a a 55b stavebního zákona
<br> Návrh změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy,zpracovaný v březnu 2021 (zhotovitel PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053; projektant
Ing.arch.Akad.arch.XXXX XXXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX) na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce Dřísy usnesením č.8-5/2020 ze dne 22.června 2020 o pořízení změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy z jiného podnětu
a jejím zkráceném postupu pořizování podle § 55a odst.1 stavebního zákona,a usnesením č.3-9/2020 ze dne
14.prosince 2020 o schválení zadání změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy,bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
po dobu stanovenou touto veřejnou vyhláškou,a to
<br> od 20.dubna 2021 do 31.května 2021
na Ø Obecním úřadu Dřísy v listinné podobě;
Ø internetu obce Dřísy,na adrese: http://www.drisy.cz/uredni-deska/
<br> a společnosti PRISVICH,s.r.o <.>,na adrese: http://www.prisvich.cz/up.h...

Načteno

edesky.cz/d/4587494

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz