« Najít podobné dokumenty

Obec Milavče - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milavče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Follow us
milavce Follow milavce,filter it,and define how you want to receive the news (via Email,RSS,Telegram,WhatsApp etc.) Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Oznámení veřejnou vyhláškou Oznámení veřejnou vyhláškou – příloha Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Milavče,které se bude konat dne 22.dubna 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Milavčích Program: Zahájení Jmenování ověřovatelů zápisu Volba návrhové a mandátové komise Kontrola usnesení Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy Dohoda o provedení práce Darovací … Celý příspěvek → Sčítání lidu,domů a bytů – informace a informační leták.Sčítání_2021_informační_leták Sčítání_2021_informace_ke_zveřejnění Zápisy dětí do ZŠ a MŠ Milavče Zápis do 1.ročníku základní školy Zápis do mateřské školy Oznámení – OMEXOM Oznámení – OMEXOM Vyrozumění a výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy "Změna č.1 Územního plánu Milavče” Vyrozumění a výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Mimořádné opatření KHS Mimoradne_opatreni_KHS_final_vlada_schvaleno-3 Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Milavče konaného dne 09.12.2020 I.Zastupitelstvo schvaluje: Zařazení území obce do území působnosti MAS XXXXX XXX,z.s <.>,na programové období XXXX-XXXX.Finanční rozpočet obce Milavče na rok 2021 jako vyrovnaný.Příjmy i výdaje jsou ve výši 10 432 500,-Kč.Závaznými ukazateli jsou stanoveny daňové … Celý příspěvek → Rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu obce na rok 2020 č.6 Rozpočtové opatření č.6 ke schválenému rozpočtu obce na rok 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Milavče,které se bude konat dne 4.března 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Milavčích.Program: Zahájení Jmenování ověřovatelů zápisu Volba návrhové a mandátové komise Kontrola usnesení Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů … Celý příspěvek → Rozpočtové opatření 1/2021 VSO...
Share on Facebook

Oznámení veřejnou vyhláškou – příloha
posta@mesto-domazlice.cz
2021-04-16T08:33:15+0200
Elektronická podatelna Města Domažlice
Oznámení veřejnou vyhláškou
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Číslo jednací: MeDO-22246/2021-San
Spis.značka: OD-3302/2020
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Telefon: 379 719 228
<br> Datum: 14.04.2021
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších
předpisů,na základě návrhu,který dne: 13.04.2021 podala státní organizace Správa železnic,státní
organizace,IČ: 70994234,se sídlem: Dlážděná čp.1003/7,110 00 Praha 1 – Nové Město,prostřednictvím
Oblastního ředitelství Plzeň,se sídlem: Sušická čp.1168/23,326 00 Plzeň,a jeho projednání
s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní
odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-27133-1/ČJ-2021-030106,ze dne: 09.03.2021,tímto opatřením obecné povahy
zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích <.>
<br> DOTČENÉ ÚSEKY POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAHY PRACOVNÍCH MÍST: veškeré silnice II.a
III.tř <.>,nacházející se na území správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností –
Městského úřadu Domažlice v místech jejich úrovňových křížení s dráhou – v místech úrovňových
železničních přejezdů
<br> osadit dopravní značení dle informativního grafického schématu – obecné schéma,které tvoří
nedílnou přílohu tohoto opatření obecné povahy a bude spolu s tímto opatřením obe...

Načteno

edesky.cz/d/4586944

Meta

Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milavče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz