« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Nádražní)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Nádražní)
lllllllllllll Illlllllll II
<br> in us lv p21v 00aj2
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správ ' ' “
<br> llllllllllllll
<br> Číslo jednací: Čj.SLP-OV/27947-21/KZA Stře'řce,<,>.Spisová značka: Sp.SLP-OV/5743-2021/KZA - 15 -0/.- 2021 l.<.>.<.>.1.JM; Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/5333044OO Doslo dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zpracovatel: E-mail; krystofova©slapanicecz,„,' Mg <,>
<br> v Brně dne: 14042021 č.jf/ÍČČ“ídy/JMČN“£ Datová schránka: 2xfbbgj [ Ukladacrznak;
<br> Obecní úřad Číslo dopor <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodně úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu spol.T.0.0.spol.s.r.o <.>,se sídlem Košínova 103b,612 00 Brno,IČO 46961526; zastoupené na základě předložené plné moci spol.ZNAKOM s r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČO 26264641 (dále též „podatel") ze dne 26.03.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.š 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.III/3948 uI.Nádražní v obci Střelice na účelové komunikaci: ul.Nádražní v obci Střelice z důvodu: realizace stavby „STŘELICE,NÁDRAŽNÍ KAB.SM.VN,32“
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „STŘELICE,NÁDRAŽNÍ KAB.SM.VN,SŽ",o...

Načteno

edesky.cz/d/4586849

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz