« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Schválený závěrečný účet za rok 2019 (9 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření[2].pdf [0,40 MB]
7 7%55,OBEC RADOTÍN
<br> &' '
<br> 2 8 -02— 2020 Krajský urad Olomouckeho kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc SpZn.: KÚOK/35441/2019/OK/7946 Počet listú: 7 Č.j.: KUOK 3496/2020 Počet stran: 7 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0 Zpráva *—
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radotín za rok 2019,IČ 00636525
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 21.11.2019 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14.2.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Radotín za rok 2019 dne 8.11.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícim' zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 19.2.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Radotín
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 14.2.2020 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondruškova' Najmanová,DiS.kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: lng.XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Radotín za...
Zápisy z kontrol[2].pdf [0,10 MB]
Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotín Datum: 16.1.2020 Kontrolovaná organizace: obec Radotín
<br> Kontrola byla provedena dle zákona č.320/2001 Sb.0 finanční kontrole podle 5 9 odst.3 o průběžné kontrole,nahrazující interní audit <.>
<br> Kontrolu provedli dne: 15.1.2020
<br> Předseda finančního výboru: XXXX XXXXXXXX
<br> Členové: XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX
<br> Kontrolované období: říjen — prosinec XXXX
<br> Předmět kontroly: ].) plnění příjmů a výdajů,dle schváleného rozpočtu obce 2.) kontrola pohledávek a závazků obce
<br> 3.) kontrola pokladních dokladů,kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur
<br> 4.) kontrola dotací Kontrola byla provedena dle následujícím dokladů: ].) schváleného rozpočtu obce 2.) pokladních dokladů 3.) bankovních výpisů 4.) přijatých faktur
<br> 5.) přijaté dotace
<br> Kontrolní zjištění:
<br> Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků.Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti <.>
<br> Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech.Vše bylo shledáno běz nedostatků <.>
<br> Bylo provedeno vyúčtování dotace na volby do Evropského parlamentu.Celkově byla použita částka ve výši 13.793,- Kč <.>
<br> Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla přítomna účetnípaní Volfová,která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly <.>
<br> Podpisy členů komise: „m./.<.>.<.>.<.>.:.—.„:.<.>.<.>,/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> S prot...
Výkaz zisku a ztráty[6].pdf [0,08 MB]
IČO: 00636525 Sídlo: Radotín 43,753 54 Radotín
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2019 Název: Obec Radotín
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXX,ou©obecradotin.cz,XXXXXXXXX
<br> ] X ŽŠ? Název položky ' su Běž/VE! OBDOBÍ Mrlvuzé OBDOBÍ ' Mam/činnost | Hospodářská činnost H/avn/č/nnast | Hospodářská činnost
<br> A NÁKLADY CELKEM 1 785 530,08 1 562 685,81 — 1 Náklady : činnosti 1 733 034,08 1 516 600,81 — 1 Spotřeba materiálu (501) 29 169,64 66 843,76
<br> 2 Spotřeba energie (502) 157 701,45 133 179,95 - 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) — - - 4 Prodané zboží (504) - — - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) » - - 6 Aktivace oběžného majetku (507) - - — 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - -
<br> 8 Opravy a udržování (511) 74 959,00 10 605,00 ' 9 Cestovné (512) 494,00 620,00
<br> 10 Náklady na reprezentaci (513) 11 029,00 18 196,00 - 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) - - - 12 Ostatní služby (518) 483 041,49 305 888,10 - 13 Mzdové náklady (521) 567 247,00 566 394,00 » 14 Zákonné sociální pojištění *(524) 71 541,00 70 540,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) 464,00 438,00 - 16 Zákonné sociální náklady (527) » - — 17 Jiné sociální náklady (528) - -
<br> 18 Daň silniční (531) - - - 19 Daň z nemovitostí (532) - - - 20 Jiné daně a poplatky (538) — - - 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 400,00 2 220,00 - 23 Jiné pokuty a penále (542) 100,00 - » 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) 21 884,00 23 161,00 - 25 Prodaný materiál (544) - -
<br> 26 XXXXX a škody (XXX) - »
<br> XX Tvorba fondů (548) - - » 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 314 560,00 291 988,00 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) - - - 31 Prodané pozemky (554) - - - 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) — — - 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 21 666,00— 6 156,00 - 34 Náklad...
Schválený závěrečný účet[1].pdf [0,11 MB]
Obec Radotín IČO 00636525
<br> Závěrečný účet obce za rok 2019
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250 / 2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Údaje O obci :
<br> Obec Radotín,Radotín 43,753 54 Soběchleby
<br> Telefonické spojení
<br> Podatelna : e-mailová pošta : obec.radotín©atlas.cz
<br> Bankovní spojení : KB a.5.<.> Přerov,č.ú.21225— 831 /0100 ČNB,č.ú.94-2112831/ 0710
<br> Internetové stránky : www.obecradotin.cz
<br> Zastupitelstvo obce :
<br> Starosta obce : Ing.XXXXXXX XXXXX Místostarosta obce : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> JíříBaštinec
<br> Počet jednání v roce XXXX : 11 x veřejné jednání obecního zastupitelstva
<br> Výbory : finanční a kontrolní Komise : kulturní,veřejného pořádku,stavební a sportovní
<br> Složení výborů a komisí :
<br> Kontrolní výbor Předseda : XXXXX XXXXX Clenové : XXXX XXXXXXXX,"Zdeněk Adam mX <.>
<br> Finanční výbor Předseda : XXXX XXXXXXXX Clenové : XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX ml <.>
<br> Kulturní komise Předseda : XXXX XXXXXXXX Clenové : Ing.Caletková R <.>,XXXXXX XXXX ml <.>
<br> Komise veřejného pořádku Předseda : XXXXXX XXXXX Clenové : Ing.Dolák Ant <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Komise sportovní " Předseda : XXXXXX XXXX mX.Clenové : XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Obecně závazné vyhlášky :
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních opadů
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o shromažďování,sběru,třídění,využívání a odstraňování komunálního,stavebního odpadu,elektro odpadu,nebezpečného odpadu a systém sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů
<br> Vydaná nařízení : Ne
<br> Obec Radotín je členem
<br> DSO Mikroregion Záhoří — Helfštýn Svazu měst a obcí
<br> Místní akční skupina Moravská brána
<br> Pojištění majetku : Generali Ceská pojišťovna &.s <.>,agentura Hrani...
Rozvaha[9].pdf [0,14 MB]
IČO
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> : 00636525
<br> Název: Obec Radotín Sídlo: Radotín 43,753 54 Radotín
<br> sestaveno k 31.12.2019
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXX,ou©obecradotin.cz,XXXXXXXXX
<br> X ] 2 | 3
<br> v 4 (žil/D Název „0,02ka su BĚŽNĚ aaoaaí : :.57211770 | KOREKCE l Nmo MINULE 050051 AKTIVA CELKEM 23 264 140,05 5 937 104,83 17 327 035,22 16 311 123,01 A Stálá aktiva 19 036 608,46 5 934 734,83 13 101 873,63 13 034 053,63 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 160 552,00 133 681,00 26 871,00 33 733,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) - -.<.> 2 Software (013) - - - — 3 Ocenitelná práva (014) ' _ ' _ 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - - — “ 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 28 252,00 28 252,00 - - 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 132 300,00 105 429,00 26 871,00 33 733,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - - -.8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - » - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) - - - - II.Dlouhodobý hmotný majetek 17 990 056,46 5 801 053,83 12 189 002,63 12 114 320,63 1 Pozemky (031) 2 003 074,00 - 2 003 074,00 2 122 858,00 Kulturní předměty (032) - - - » 3 Stavby (021) 13 944 976,13 4 469 218,00 9 475 758,13 9 336 817,13 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí (022) 1 085 853,50 375 683,00 710 170,50 654 645,50 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - - - - 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 956 152,83 956 152,83 — > 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - — - - 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) -.— „ 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - - — - 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) - - — - III.Dlouhodobý finanční majetek 886 000,00.886 000,00 886 000,00 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) - - - — 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) — - - — 3 Dluhové ...
Rozpočtová opatření[2].pdf [0,09 MB]
ím 00636525 Obchtlménm Obec Radotín
<br> L Rozpočtové opatřen' č.Ž
<br> Název opatření: 7.rozpočtové opatření ke dni 6.12.2019 Popis opatření: “
<br> x___)
<br> ODPA POL 7.1 N 2 uz ORJ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje) Popis 1111 16 000,00 0,00 1112 545,00 0,00 1113 1 635,00 0,00 5213 5903 0,00 10 000,00 3639 5169 0,00 2 080,00 6171 5164 0,00 4100,00 6171 5169 0,00 2 000,00 6171 5171 0,00 -10 000,00 6171 5171 19 0,00 28 000,00 1211 18 000,00 0,00 CELKEM 36 180,00 36 180,00 Schvalující orgán: starosta Schváleno dne: 06.12.2019 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Poznámka: Schválil starosta dle schválené pravomoci v zastupitelstvu ze dne 12.11.2018.Obec R A D 0 T 1 N 0 GSM' a,<.>.77633 s:.:
<br> Z XXX systému GIle Express vytiskl XXXX XXXXXXX Strana Finanční okruhy - Učetnictví X.XX.X (Obec Radotín) 1 z 1
<br> 6.12.2019 20:29:27
<br> Fw 00636525 GWh-imám Obec Radotín
<br> L Rozpočtové opatření č.8
<br> Název opatření: s.rozpočtové opatření ke dni 9.12.2019 Popis opatření:
<br> ___)
<br> ODPA POL 11 N 2 UZ ORJ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje) Popis 1340 5 217,00 0,00 2321 2111 450,00 0,00 1341 200,00 0,00 6171 5169 0,00 5 867,00 CELKEM 5 867,00 5 867,00
<br> Schvalující orgán: starosta Schválenodne: 09.12.2019 Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Poznámka: Schválil starosta dle schválené pravomoci v zastupitelstvu ze dne 12.11.2019 <.>
<br> Obec
<br> RADOTÍN
<br> okres Přerov PSČ 753
<br> Z XXX systému GIN,IS Express vytiskl XXXX XXXXXXX Strana Finanční okruhy - Učetnlctví X.XX.X (Obec Radotín) 1 z 1
<br> 9.12.2019 20:36:06
<br> Obch.jméno:
<br> fm 00636525 Obec Radotín
<br> L Rozpočtové opatření č.9
<br> Název opatření: 9.rozpočtové optření ke dni 11.12.2019
<br> Popis opatření:
<br> K
<br> g__)
<br> ODPA POL ZJ N 2 UZ
<br> ORJ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje) Popis
<br> 1019 2131 144700 0,00
<br> 3745 5021 0,00 1447,00 CELKEM 1 447,00 1 447,00
<br> Schvalující orgán: starosta Schváleno dne: 11.12.2019 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Poznámka:
<br> Schválil starosta dle schválené pravom...
Příloha[5].pdf [0,32 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> [ Příloha ]
<br> IČO: 00636525 Název: Obec Radotín Sídlo: Radotín 43,753 54 Radotín Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXX,ou©obecradotin.cz,XXXXXXXXX
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Nedošlo k žádným organizačním změnám <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlážky k zákonu o účetnictvipředevším č.410/20098bs účinností od 1.1.2012 A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Aktiva obce Radotín nepřevyšují 40 mil.Kč a roční úhrn čistého obratu není vyšší než 80 mil.Kč a z tohoto důvodu není povinna sestavit výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu <.>
<br> Z XXX systému GINIIS Express vytiskl XXXX XXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.20.0 (Obec Radotín),verze: 2020.01 1 z 16 20:08:53
<br> A.4 <.>
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 327 Název položky ZŠ:; v v,UCET NI OBDOBÍ <,>
<br> BEZNE [ MINULÉ P.! Majetek a závazky účetní jednotky 55 682,30 55 682,30 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 - - 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 55 682,30 55 682,30 3.Vyřazené pohledávky 905 - - 4.Vyřazené závazky 906 — - 5.Ostatní majetek 909._
<br> P.!I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky : transferů - - 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 - - 2.Krátkodobé podmíněné závazky z přednnancování transferů 912 - - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913.<.> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 - - 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 - - 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 -
<br> P.!II.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou ...
Inventarizační zpráva[6].pdf [0,04 MB]
Inventarizační zpráva o provedené řádné inventarizaci v obci Radotín ke dni 31.12.2019
<br> O provedené inventarizaci byl sepsán inventarizační zpráva komise OU Radotín ve složení:
<br> Předseda komise: p.XXXXX XXXXX Členové komise: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXX
<br> Předseda komise : XXXXX XXXXX
<br> Pracovníci odpovědni za inventarizaci hmotného a nehm.majetku :Jana Volfová,XXX XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Pracovníci odpovědni za inventarizaci závazků,pohledávek a fin.majetku :Hana Hanáková,Ing.Caletková R <.>,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Pracovníci odpovědni za inventarizaci majetku hasičské zbrojnice: XXXXXX XXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Byla provedena inventura:
<br> Hmotného investičního majetku,předmětů postupné spotřeby v používání,materiálu na skladě pro údržbu,jiného materiálu- pohonných hmot,cenin a finančního hospodaření <.>
<br> Způsob provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku:
<br> Inventarizace byla prováděna odsouhlasením v účetní evidenci a porovnáním skutečného zjištění stavu (kontrolou fyzickou) <.>
<br> Inventarizace byla provedena v kanceláři OÚ,ve skladě a v požární zbrojnici.Byla provedena kontrola dlouhodobého majetku <.>
<br> Dále byla provedena inventura závazkových a pohledávkových účtů a to dokladové <.>
<br> Inventarizace byla zahájena 18.12.2019 a ukončena 31.1.2020
<br> Inventarizační zpráva byla sepsána : 31.1.2020
FIN 2-12[7].pdf [0,54 MB]
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV.a) obecné vazby,které platí na všechuvykazovaných úrovních: r.405051.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 500 000,00 = 2 500 000,00 2 841 000,29 = 2 841 000,29 2 840 196,51 = 2 840 196,51 r.40605I.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.420051 41,42,43 = r.(4050 - 4060)s|.41,42,43 2 500 000,00 = 2 500 000,00 2 841 000,29 = 2 841 000,29 2 840 196,51 = 2 840 196,51 r.424051.41,42,43 = r.(4210 + 4220)5|.41,42,43 4 500 000,00 = 4 500 000,00 4 841 000,29 = 4 841 000,29 1 929 871,30 = 1 929 871,30 r.443051 41,42,43 = r.(4240 - 4250)5|.41,42,43 4 500 000,00 = 4 500 000,00 4 841 000,29 = 4 841 000,29 1 929 871,30 = 1 929 871,30 r.443051.41,42,43 = r.(4200 + 4470)5|.41,42,43 4 500 000,00 = 4 500 000,00 4 841 000,29 = 4 841 000,29 1 929 871,30 = 1 929 871,30 r.44405141,42,43 = r.(4200 - 4430)5|.41,42,43 2 000 000,00- = " 2 000 000,00- 2 000 000,00- = 2 000 000,00- 910 325,21 = 910 325,21 r.445051.41,42,43 = r.80005|.1,2,3 2 000 000,00 = 2 000 000,00 2 000 000,00 = 2 000 000,00 910 325,21- = 910 325,21- r.447051.41,42,43 = r.(4450 — 4460)5|.41,42,43 2 000 000,00 = »- 2 000 000,00 2 000 000,00 = 2 000 000,00 910 325,21- = 910 325,21- r.444051.41,42,43 = - r.447051.41,42,43 2 000 000,00— = 2 000 000,00- 2 000 000,00- = 2 000 000,00— 910 325,21 = 910 325,21
<br> Z XXX systému GINJS Express vytiskl XXXX XXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.200 (Obec Radotín),verze: 2019.01 1 z 2 18:33:47
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb _ Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.406OSI.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)s|.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00 0,00 =.0,00 0,00 = 0,00
<br> r.425051.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00
<br> r.4...

Načteno

edesky.cz/d/4586816

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz