« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bezděkov - Zápis č. 24 z veřejného zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bezděkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 24 z veřejného zasedání (1.14 MB)
Mé a; 4%“
<br> ZÁPIS č.24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Bezděkov konaného dne 22.3.2021 v 19.00 v budově obecního úřadu
<br> Po zahájení jednání a přivítání všech přítomných bylo konstatováno,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích a informace byla zveřejněna na úřední e-desce OÚ po dobu nejméně 7 dní,od 13.3.do 22.3.2021.Bylo konstatováno,že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva a že 20 je usnášeníschopné <.>
<br> z.URČENÍ OVĚŘOVATELÚ Usnesení č.1: 20 Horní Bezděkov schvaluje za ověřovatele zápisu Ing.Petra Mikovce a p.Tomáše Holečka <.>
<br> Pro hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů <.>
<br> 3.NAVRHOVANÝ PROGRAM
<br> 1.Přivítání
<br> 2 Určení ověřovatelů zápisu
<br> 3 Schválení programu
<br> 4 Kontrola plnění minulých usnesení
<br> 5.Rozpočtové opatření č.2
<br> 6 Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
<br> 7 Záměr obce — prodej pozemku parc.č.523/6 ostatní komunikace o výměře
<br> 27m2 (viz příloha)
<br> 8.Různé 9.Diskuze 10.Závěr
<br> Program byl doplnění o Rozpočtové opatření č.2.Usnesení č.2.: 20 schvaluje doplněný program <.>
<br> Pro hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů <.>
<br> 4.KONTROLA PLNĚNÍ MINULÝCH USNESENÍ
<br> Bylo konstatováno,že usnesení z minulého veřejného zasedání byla splněna a že nikdo ze zastupitelů ani občanů nevznesl vůči zápisu č.23 námitku <.>
<br> 5.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2
<br> Usnesení č.3: 20 Horní Bezděkov schvaluje rozpočtové opatření č.2 a bere na vědomí 2.změnu rozpisu rozpočtu na rok 2021.Pro hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.SMLOUVA o ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE — SLUŽEBNOSTI
<br> Usnesení č.4: 20 Horní Bezděkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene — služebnosti,č.parc.114/16 v k.ú.Horní Bezděkov mezi obci Horní Bezděkov,Hlavní 41,273 51 Unhošť,IČ: 00234362 a ČEZ Distribuce,a.s.se sídlem Děčín IV - Podmokly,Teplická 874/8,40502,iČ: 247 29 035 a pověřuje starostu Obce podpisem této smlouvy <.>
<br> Pro hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4586768

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bezděkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz