« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - VZMR - Územní studie sídelní zeleně města Přeštice - realizace Přeštice-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 4_Pokyny OPŽP (536.6 kB)
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020,verze 9.0 1/32
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ
<br> 2014–2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Verze 9.0
Znění účinné od: 28.8.2020
<br>
<br> Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020,verze 9.0 2/32
<br> OBSAH
<br> 1.část - Obecná ustanovení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.1 Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.2 Působnost dokumentu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.3 Pojmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 2.část - Zadávání zakázek ve výběrovém řízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
2.1 Zásady postupu zadavatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.2 Zakázka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Příloha 3b_Čestné prohlášení FO (51.12 kB)
Příloha č.3b Zadávací dokumentace
<br> Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče <,>
který je fyzickou osobou
<br> Já ……………………………………………………………….<.>,tímto čestně prohlašuji:
<br> a) že jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
<br> b) že nemám v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) že nemám v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) že nemám v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
<br> a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) že nejsem v likvidaci,že proti mně nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,že vůči mně nebyla nařízena
<br> nucená správa podle jiného právního předpisu <.>
<br> V ……………………………….<.>,dne ……………………….<.> 2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Strana 1 (celkem 1)
Příloha 3a_Česté prohlášení PO (51.36 kB)
Příloha č.3a Zadávací dokumentace
<br> Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče <,>
který je právnickou osobou
<br> Jako zástupce společnosti …………………………………………….<.>,tímto čestně prohlašuji:
<br> a) že uchazeč jako právnická XXXXX XXX XXXXX člen statutárního orgánu nebyli v zemi svého sídla v posledních
5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený v příloze č.3
k ZZVZ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
<br> b) že nemáme v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) že nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
<br> pojištění <,>
d) že nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
<br> a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) že nejsme v likvidaci,že proti nám nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,že vůči nám nebyla nařízena
<br> nucená správa podle jiného právního předpisu <.>
<br> V ……………………,dne ………………….2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Příloha 2_PD Soupis prací (137.13 kB)
Rekapitulace stavby Export Komplet 2.0 False True {d8e864eb-e48c-411b-bbf8-ecd8e07702b6} >> skryté sloupce << 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v 0,001 Kód: 0,01 Stavba: Územní studie sídelní zeleně města Přeštice - realizace Přeštice - jih 0,01 KSO: CC-CZ: 0,01 Místo: Přeštice Datum: 3/8/21 0,01 0,01 Zadavatel: Město Přeštice IČ: 00257125 0,01 DIČ: CZ00257125 0,01 0,01 Zhotovitel: IČ: 0,01 DIČ: 0,01 False Projektant: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.IČ: 08438391 False DIČ: CZ08438391 True 0,01 Zpracovatel: RNDr.XXXXX XXXXXXX IČ: X,XX DIČ: False Poznámka: XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Územní studie sídelní zeleně města Přeštice - realizace Přeštice - jih Místo: Přeštice Datum: 3/8/21 Zadavatel: Město Přeštice Projektant: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.Informatívní údaje z listů zakázek Zhotovitel: Zpracovatel: RNDr.XXXXX XXXXXXX Kód XXXXX XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] z toho Materiál [CZK] z toho Montáž [CZK] z toho Ostat.náklady [CZK] DPH [CZK] Normohodiny [h] DPH základní [CZK] DPH snížená [CZK] DPH základní přenesená [CZK] DPH snížená přenesená [CZK] Základna DPH základní Základna DPH snížená Základna DPH zákl.přenesená Základna DPH sníž.přenesená Základna DPH nulová 0 Náklady z rozpočtů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0 ###NOIMPORT### IMPORT {d8e864eb-e48c-411b-bbf8-ecd8e07702b6} {00000000-0000-0000-0000-000000000000} / 01 Výsadba stromů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 IMPORT {a8af90a2-cdce-4348-b778-f...
Příloha 2_PD zpráva (2.48 MB)
AKCE:
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE – JIH
<br>
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ: 084 38 391
<br>
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> STAVBA / SO:
<br>
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> ZPRACOVAL:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> KAT.ÚZ.:
<br> Přeštice; 735256
<br> TELEFON:
<br> +420 739 095 871
<br> STAVEBNÍK:
<br>
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br>
<br> OBSAH:
<br> PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br> SOUHRNNÁ ZPRÁVA
<br> E-MAIL:
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> STUPEŇ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> DATUM:
<br> 08/2020
<br> DATUM ZMĚNY:
<br>
<br> VÝTISK Č.:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
<br> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.<.>.4
<br> A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> B.1 POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU LOKALITY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> B.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Příloha 2_PD stav A2 (2 MB)
LEGENDA
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
<br> SILNICE S DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM
<br> BUDOVY
<br> 01
<br> 02
<br> 05
<br> 04
<br> 03
<br> 06
<br> 07
<br> A
<br> 08
<br> 09
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 14
<br> 13
<br> 15
<br> 16
<br> B
<br> 17
<br> SILNICE SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM
<br> CHODNÍKY A DALŠÍ PLOCHY
<br> S DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM
<br> PLOCHY S MLATOVÝM POVRCHEM
<br> PLOCHY S PÍSKOVÝM POVRCHEM
<br> PLOCHY ZELENĚ
<br> STÁVAJÍCÍ STROMY
<br> STÁVAJÍCÍ KEŘE A JEJICH SKUPINY
<br> KANALIZACE S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM (OP)
<br> VODOVOD S OBJEKTY
<br> A OP
<br> PLYNOVOD STL S OBJEKTY
<br> A OP
<br> NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍH DŘEVIN
<br> ZÁHON TRVALEK
<br> LAVIČKY
<br> HERNÍ PRVKY
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO
<br> OSVĚTLENÍ S LAMPAMI A OP
<br> STUDNA
<br> 01
<br> ODPADKOVÝ KOŠ
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE NN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÉ
<br> KOMUNIKACE S OP
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> STAVEBNÍK: VÝKRES:
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> STAVBA / SO:
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> KAT.ÚZ./ PARC.Č.:
<br> ZPRACOVAL:
<br> E-MAIL:
<br> TELEFON:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZMĚNY:
DATUM:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> XX/XXXX
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br> 1:500
<br> 02 SITUAČNÍ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE - JIH
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> A2
<br> STÁVAJÍCÍ KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
<br> PÍSKOVIŠTĚ
<br> PÍSKOVÁ PLOCHA KOLEM STUDNY
<br> A
<br> B
<br> H
<br> A
<br> V
<br> L
<br> Í
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> V
<br> O
<br>
<br> N
<br> Á
<br> M
<br> Ě
<br> S
<br> T
<br> Í
<br> P
<br> O...
Příloha 2_PD širší A2 (1.33 MB)
P
<br> A
<br> R
<br> K
<br>
<br> U
<br>
<br> K
<br> O
<br> S
<br> M
<br> O
<br> N
<br> A
<br> U
<br> T
<br> Ů
<br> P
<br> A
<br> R
<br> K
<br>
<br> V
<br> E
<br>
<br> V
<br> N
<br> I
<br> T
<br> R
<br> O
<br> B
<br> L
<br> O
<br> K
<br> U
<br> M
<br> A
<br> S
<br> A
<br> R
<br> Y
<br> K
<br> O
<br> V
<br> O
<br>
<br> N
<br> Á
<br> M
<br> Ě
<br> S
<br> T
<br> Í
<br> P
A
R
K
<br> P
O
<br> H
O
<br> R
S
K
Á
<br> T
<br> Ř
<br> Í
<br> D
<br> A
<br>
<br> 1
<br> <.>
<br>
<br> M
<br> Á
<br> J
<br> E
<br> T
<br> Ř
<br> Í
<br> D
<br> A
<br>
<br> 1
<br> <.>
<br>
<br> M
<br> Á
<br> J
<br> E
<br> U
<br>
<br> P
<br> A
<br> R
<br> K
<br> U
<br> S
<br> M
<br> E
<br> T
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> S
<br> M
<br> E
<br> T
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> T
<br> Y
<br> L
<br> O
<br> V
<br> A
<br> V
<br> R
<br> C
<br> H
<br> L
<br> I
<br> C
<br> K
<br> É
<br> H
<br> O
<br> P
<br> O
<br> D
<br> Ě
<br> B
<br> R
<br> A
<br> D
<br> O
<br> V
<br> A
<br> R
<br> E
<br> B
<br> C
<br> O
<br> V
<br> A
<br> K
<br> O
<br> T
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> R
<br> E
<br> V
<br> O
<br> L
<br> U
<br> Č
<br> N
<br> Í
<br> K
<br> O
<br> L
<br> L
<br> Á
<br> R
<br> O
<br> V
<br> A
<br> H
<br> U
<br> S
<br> O
<br> V
<br> A
<br> K VIADUKTU
<br> P
<br> Ř
<br> Í
<br> K
<br> R
<br> Á
<br> 5
<br> <.>
<br>
<br> K
<br> V
<br> Ě
<br> T
<br> N
<br> A
<br> K
<br> A
<br> R
<br> L
<br> O
<br> V
<br> A
<br> R
<br> Y
<br> B
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> A
<br>
R
<br> Ů
<br> Ž
<br> K
<br> U
<br> H
<br> U
<br> S
<br> O
<br> V
<br> A
<br> S
<br> V
<br> <.>
<br>
<br> Č
<br> E
<br> C
<br> H
<br> A
<br> P
<br> A
<br> L
<br> A
<br> C
<br> K
<br> É
<br> H
<br> O
<br> V
<br> E
<br> L
<br> E
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> Í
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> J
<br> U
<br> N
<br> G
<br> M
<br> A
<br> N
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> M
<br> L
<br> Ý
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> V
<br>
<br> B
<br> R
<br> A
<br> N
<br> C
<br> E
<br> T
<br> Ř
<br> E
<br> B
<br> Í
Z
<br> S
<br> K
<br> É
<br> H
<br> O
<br> ...
Příloha 2_PD osazovací_P3 (344.15 kB)
STAVEBNÍK: VÝKRES:
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> STAVBA / SO:
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> KAT.ÚZ./ PARC.Č.:
<br> ZPRACOVAL:
<br> E-MAIL:
<br> TELEFON:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZMĚNY:
DATUM:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> XX/XXXX
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br> 1:100
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE - JIH
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> A2
<br> 04/III OSAZOVACÍ PLÁN - PLOCHA III
<br> L E G E N D A
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
<br> BUDOVY
<br> NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> HRANICE PLOCHY III
<br> Ř E Š E N É Ú Z E M Í
<br> 2.43
<br> KANALIZACE S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM (OP)
<br> VODOVOD S OBJEKTY
<br> A OP
<br> PLYNOVOD STL S OBJEKTY
<br> A OP
<br> S Í T Ě T I
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE NN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÉ
<br> KOMUNIKACE S OP
<br> VÝSADBA STROMŮ
<br> V Ý S A D B Y
<br> VÝSADBA TRVALEK
<br> OZNAČENÍ
<br> OZNAČENÍ / POČET
<br> KÓTY PRO VYMĚŘENÍ VÝSADEB
<br> STROMŮ
<br> KÓTY PRO VYMĚŘENÍ VÝSADEB
<br> TRVALEK
<br> Ø1.46
<br> Ø0.61
<br> PŘEHLED POČTŮ A VÝMĚR
<br> OZNAČENÍ SPECIFIKACE KVANTIFIKACE
<br> 9 ks
<br> am ALCHEMILLA MOLLIS - KONTRYHEL MĚKKÝ
57 ks
<br> VÝMĚRA VÝSADEB TRVALEK 78 m2
<br> S T R O M Y
<br> ME MALUS ´VAN ESELTINE´- JABLOŇ CV <.>
<br> T R V A L K Y
<br> 4.00
<br> 5.48
<br> 9.05
<br> 4.00
<br> 4.00
<br> 5.85
<br> 6.17
<br> 8.46
<br> 4.00
<br> 4.00
<br> 4.00
<br> 4.00
<br> 8.90
<br> 2.13
<br> 2.13
<br> 2.50
<br> 4.66
<br> 1.97
<br> 13.94
<br> 7.00
<br> 7.00
<br> 10.49
<br> 6.40
<br> 1.25
<br> 1.58
<br> 7.85
<br> 2.33
<br> 10.40
<br> 5.77
<br> 8.16
<br> 6.40
<br> 13.36
<br> ge...
Příloha 2_PD osazovací_P2 (388.28 kB)
STAVEBNÍK: VÝKRES:
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> STAVBA / SO:
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> KAT.ÚZ./ PARC.Č.:
<br> ZPRACOVAL:
<br> E-MAIL:
<br> TELEFON:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZMĚNY:
DATUM:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> XX/XXXX
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br> 1:100
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE - JIH
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> 2x3A4
<br> 04/II OSAZOVACÍ PLÁN - PLOCHA II
<br> KANALIZACE S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM
<br> VODOVOD S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM
<br> PLYNOVOD STL S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE NN S OCHRANNÝM PÁSMEM
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÉ
<br> KOMUNIKACE S OCHRANNÝM PÁSMEM
<br> S Í T Ě T I
<br> L E G E N D A
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
<br> BUDOVY
<br> HRANICE PLOCHY II
<br> Ř E Š E N É Ú Z E M Í
<br> V Ý S A D B Y
<br> ZÁHONY PRO VÝSADBU KEŘŮ
<br> OZNAČENÍ / POČET KEŘŮ
<br> Sc/22
<br> KÓTY PRO VYMĚŘENÍ VÝSADEB
<br> KEŘŮ
<br> PŘEHLED POČTŮ A VÝMĚR
<br> OZNAČENÍ SPECIFIKACE KVANTIFIKACE
<br> 38 ks
<br> Hs HIBISCUS SYRIACUS ´MARINA´ - IBIŠEK SYRSKÝ CV <.>
17 ks
<br> VÝMĚRA VÝSADEB KEŘŮ 92,5 m2
<br> K E Ř E
<br> Ao AMELANCHIER OVALIS - MUCHOVNÍK VEJČITÝ
<br> Po PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS ´DIABOLO´- TAVOLA KALINOLISTÁ CV <.>
17 ks
<br> 2.48
<br> 20.99
<br> 1.20
<br> 3.87
<br> 17.59
<br> 4.50
<br> 5.46
<br> 5.32
<br> 4.50
<br> 1.20
<br> 0.74
<br> 2.12
<br> 1.00
<br> 1.86
<br> 22.17
<br> 5.00
<br> 1.20
<br> 2.75
<br> 10.87
<br> 6.95
<br> 3.06
<br> 1.00
<br> 1.00
<br> 1.00
<br> 1.00
<br> 18.96
<br> 1.00
<br> 3.87
<br> 3.08
<br> 2.13
<br> CELKOVÁ VÝMĚRA PLOCHY III 410,6 m2
<br> A
<br> o
<br> /
<br> 2
<br> 0
<br> P
<br> o
<br> /
<br>...
Příloha 2_PD osazovací_P1 (334.21 kB)
1.52
<br> STAVEBNÍK: VÝKRES:
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> STAVBA / SO:
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> KAT.ÚZ./ PARC.Č.:
<br> ZPRACOVAL:
<br> E-MAIL:
<br> TELEFON:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZMĚNY:
DATUM:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> XX/XXXX
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br> 1:100
<br> 04/I OSAZOVACÍ PLÁN A UMÍSTĚNÍ
<br> MOBILIÁŘE - PLOCHA I
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE - JIH
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> A2
<br> 5.57
<br> 4.79
<br> L E G E N D A
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
<br> BUDOVY
<br> KANALIZACE S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM (OP)
<br> VODOVOD S OBJEKTY
<br> A OP
<br> PLYNOVOD STL S OBJEKTY
<br> A OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE NN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÉ
<br> KOMUNIKACE S OP
<br> HRANICE PLOCHY I
<br> S Í T Ě T I
<br> Ř E Š E N É Ú Z E M Í
<br> VÝSADBA STROMŮ
<br> V Ý S A D B Y
<br> ZÁHONY PRO VÝSADBU KEŘŮ
<br> OZNAČENÍ / POČET KEŘŮ
<br> AC/1
<br> OZNAČENÍ / POČET
<br> KÓTY PRO VYMĚŘENÍ VÝSADEB
<br> STROMŮ
<br> Sc/22
<br> KÓTY PRO VYMĚŘENÍ VÝSADEB
<br> KEŘŮ
<br> PŘEHLED POČTŮ A VÝMĚR
<br> OZNAČENÍ SPECIFIKACE KVANTIFIKACE
<br> S T R O M Y
<br> AC ACER CAMPESTRE - XXXXX XXXXXX
X ks
<br> K E Ř E
<br> Sc SPIRAEA CINEREA ´GREFSHEIM´- TAVOLNÍK POPELAVÝ CV <.>
44 ks
<br> VÝMĚRA VÝSADEB KEŘŮ 23 m2
<br> 2.50
<br> 6.50
<br> 2.50
<br> 2.50
<br> 14.74
<br> 6.50
<br> 2.50
<br> 2.50
<br> 2.50
<br> 6.50
<br> 14.00
<br> 7.70
<br> 7.13
<br> 7.92
<br> 6.14
<br> 0.90
<br> 7.96
<br> 1.65
<br> 1.10
<br> 7.66
<br> 0.52
<br> 3.32
<br> 7.27
<br> 0.95
<br> 2.04
<br> 2.26
<br> 2.70
<br> 2.81
<br> 3.61
<br> 3.67
<br> 2.84
<br> 3.69
<br> 4.18
<br> 15.90
<br> 0.90
<br> 2.90
<br> 3.91
<br> 4.79...
Příloha 2_PD návrh A2 (1.91 MB)
L E G E N D A
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
<br> SILNICE S DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM
<br> BUDOVY
<br> PLOCHA I
<br> SILNICE SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM
<br> CHODNÍKY A DALŠÍ PLOCHY
<br> S DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM
<br> PLOCHY S MLATOVÝM POVRCHEM
<br> PLOCHY ZELENĚ BEZ ÚPRAV
<br> STROMY: STAV / NÁVRH
<br> KANALIZACE S OBJEKTY
<br> A OCHRANNÝM PÁSMEM (OP)
<br> VODOVOD S OBJEKTY
<br> A OP
<br> PLYNOVOD STL S OBJEKTY
<br> A OP
<br> NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE VN S OP
<br> LAVIČKY: STAV / NÁVRH
<br> HERNÍ PRVKY: STAV
<br> STUDNA: STAV
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
<br> ENERGIE NN S OP
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÉ
<br> KOMUNIKACE S OP
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE A OZNAČENÍ
<br> DÍLČÍCH PLOCH ÚPRAV ZELENĚ
<br> PLOCHA II
<br> STAVEBNÍK: VÝKRES:
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> ČÁST DOKUMENTACE:
<br> STAVBA / SO:
<br> MÍSTO / KRAJ:
<br> KAT.ÚZ./ PARC.Č.:
<br> ZPRACOVAL:
<br> E-MAIL:
<br> TELEFON:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZMĚNY:
DATUM:
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> XX/XXXX
<br> milan.svoboda@ateliercs.cz
<br> Přeštice / Plzeňský
<br> MĚSTO PŘEŠTICE
<br> MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
<br> 334 01 PŘEŠTICE
<br> 1:500
<br> 03 SITUAČNÍ VÝKRES NAVRHOVANÉHO
<br> ŘEŠENÍ
<br> VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘEŠTICE - JIH
<br> PROJEKTANT:
<br> ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o <.>
<br> NA MÁCHOVNĚ 1610
<br> 26601 BEROUN
<br> E-MAIL: INFO@ATELIERCS.CZ
<br> WWW.ATELIERCS.CZ
<br> IČ:
<br> Dokumentace pro provedení stavby
<br> A2
<br> P O V R C H Y
<br> S Í T Ě T I
<br> V E G E T A Č N Í P R V K Y
<br> KEŘE: STAV / NÁVRH
<br> ZÁHONY TRVALEK: STAV / NÁVRH
<br> PLOCHY TRÁVNÍKU: STAV
<br> O S T A T N Í Ú P R A V Y
<br> PÍSKOVÉ PLOCHY: STAV
<br> M O B I L I Á Ř
<br> PATNÍKY PRO VENČENÍ PSŮ
<br> S KOŠI NA EXKREMENTY: NÁVRH
<br> Ř E Š E N É Ú Z E M Í
<br> PLOCHY S KAČÍRKEM: NÁVRH
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO
<br> OSVĚTLENÍ S LAMPAMI A OP
<br> ODPADKOVÝ KOŠ
<br> H
<br> A
<br> V
<b...
Příloha 1_Návrh smlouvy o dílo (328.96 kB)
1/11
<br>
<br> SMLOUVA O DÍLO č.……… <.>
(dále též „SoD“)
<br> Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými
ustanoveními smlouvy o dílo zákona č.89/2012 Sb.nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),konkrétně
<br> ustanoveními § 2586 a následujícími <.>
__________________________________________________________________________
<br> I <.>
Smluvní strany
<br> Objednatel: město Přeštice
Se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice
IČ: 00257125
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta města,tel.: +XXX XXXXXXXXX,e-mail: naxera@prestice-mesto.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
<br> ……………………….<.>,tel.+ 420 ………………….<.>,e-mail: ………………………….<.>
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel: …………………….<.>
Se sídlem: …………………….<.>
IČ: …………………….<.>
DIČ: CZ………………… <.>
Spisová značka: ……………….vedená u ………………………….<.> soudu v ………………….<.>
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
<br> …………………………….<.>,tel.+420 ………………………,e-mail: …………………………
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
<br> ………………………………,tel.+420 …………………….<.>,e-mail: ……………………….<.>
bankovní spojení: ……………………………….<.>
číslo účtu: ……………………………….<.>
(dále jen zhotovitel)
<br> II <.>
Předmět a účel SoD
<br> 1.Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Územní studie sídelní zeleně
města Přeštice“,který bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,registrační číslo
projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013621 a městem Přeštice.Předmětem plnění SoD je
výsadba dřevin,včetně dvouleté následné péče,výsadba trvalek a osazení mobiliáře v Přešticích
v lokalitě jih (lokalizace: Havlíčkovo náměstí a Pobřežní ulice) <.>
<br> 2.Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Územní studie sídelní zeleně města
Přeštice - realizace Přeštice - jih“ včetně všech souvisejících...
Zadávací dokumentace (954.02 kB)
Zadávací dokumentace
<br> Strana 1 (celkem 7)
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v tzv.otevřené
výzvě
<br> „Územní studie sídelní zeleně města
Přeštice - realizace Přeštice - jih“
<br> Projekt „Územní studie sídelní zeleně města Přeštice“ je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí <,>
<br> registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013621
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zadavatel:
<br>
město Přeštice
se sídlem Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice
<br> IČ 00257125
<br> osobou zmocněnou k jednání ve věcech smluvních je Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Zástupce zadavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu:
<br>
MAZEPPA s.r.o <.>,se sídlem Barrandova 404/28,326 00 Plzeň
Spisová značka: C 23432 vedená u Krajského soudu v Plzni
<br> IČ 27187039,DIČ: CZ27187039
zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,jednatel
<br> e-mail: cvikl@mazeppa.cz,tel.+420 723968521
<br>
<br> Zadávací dokumentace
<br> Strana 2 (celkem 7)
<br> OBSAH:
<br> A.Požadavky na jednotný způsob zpracování a členění nabídky:
1.Prokázání kvalifikace uchazeče.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
2.Podepsaná Smlouva o dílo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> B.Obchodní podmínky
1.Způsob zpracování nabídkové ceny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
2.Obchodní podmínky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
3.Termíny plnění....
Výzva k podání nabídky (874.66 kB)
Strana 1 (celkem 4)
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> ZADAVATEL: Město Přeštice
Sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice
Zastupuje: Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta města
IČ: XXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA PŘEŠTICE - REALIZACE PŘEŠTICE - JIH“
<br> č.j.: PR-KS-AV/23104/2021
<br> Zadavatel Vás
<br> VYZÝVÁ
<br> jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou výzvou k podání
nabídky <.>
<br> Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
V souladu s ustanovením § 27 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
též „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,jejíž předpokládaná hodnota je rovna
nebo nižší 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty <.>
<br> V souladu s body 2.2 (Zakázka) a 2.3 (Režim zakázky podle předpokládané hodnoty) dokumentu „Pokyny
pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“ - verze 9.0 platná od 28.08.2020 (dále jen Pravidla) se
jedná o zakázku malého rozsahu na služby,jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2.000.000 Kč
bez daně z přidané hodnoty,která bude zadána v tzv.otevřené výzvě <.>
<br> 1.Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
1.1 Název veřejné zakázky malého rozsahu
<br> „ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA PŘEŠTICE - REALIZACE PŘEŠTICE - JIH“
<br> 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba dřevin,včetně dvouleté následné péče,výsadba trvalek
a osazení mobiliáře v Přešticích v lokalitě jih (lokalizace: Havlíčkovo náměstí a Pobřežní ulice) <.>
<br> Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace),projektová
dokumentace zpracovaná společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o <.>,IČ 08438391 (příloha č.2 Zadávací
dokumentace)
<br> Projekt „Územní studie sídelní zeleně města Přeštice“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ...

Načteno

edesky.cz/d/4586652

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby   Stavební informace   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   EIA   Rozpočet   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz