« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_896362160_0_122581-20_UR_-_D6_Petrohrad-Lubenec_-_rozhodnuti.pdf (873.81 kB)
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
<br> strana 1 / 26
<br>
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor územního plánování a stavebního řádu
<br>
Datum: 15.4.2021
Spisová značka: KUUK/122581/2020/20
<br> Číslo jednací: KUUK/036491/2021
Vyřizuje/linka: Ing.XXXX XXXXXXXX / XXX
Počet listů/příloh: XX/X; veřejná vyhláška XX listů
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ
ÚK,UPS“),jako příslušný krajský úřad podle § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb.<,>
o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací,ve znění do 31.12.2020 (dále jen „zákon o urychlení výstavby“)
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),žádost
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha
4,Správy Karlovy Vary,Závodní 369/82,360 06 Karlovy Vary,podanou dne 3.8.2020
prostřednictvím společnosti PRAGOPROJEKT a.s <.>,IČO 45272387,se sídlem K Ryšánce
16/1668,147 54 Praha 4 (dále jen „žadatel“) o vydání změny platného rozhodnutí o umístění
stavby: „R6 křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec“ <.>
<br> Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK,UPS vydává podle § 94 odst.1 v návaznosti na § 79
a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění <,>
<br> změnu rozhodnutí o umístění stavby
<br> v podané žádosti a v předložené projektové dokumentaci nově označené:
<br> „D6 Petrohrad - Lubenec“
<br> v rozsahu změn níže uvedených stavebních objektů (SO):
<br> 100 Objekty pozemních komunikací
101 Hlavní trasa D6 km 62,594-71,360 – z důvodu upřesněného návrhu svodidel a doplnění
protihlukových stěn (PHS) dochází ke změně šířek nezpevněných...

Načteno

edesky.cz/d/4586548

Meta

Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz