« Najít podobné dokumenty

Obec Kámen - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kámen.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.pdf [2,06 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 32117/2021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen
<br> se sídlem Kámen 53,582 42 Kámen u Habrú,IČO: 00267597 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.října 2020 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 13.dubna 2021 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžně informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 13.dubna 2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kámen Kámen 53 582 42 Kámen u Habru
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXXj
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kámen nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksabBeu,e-mailí posia©kr-vysocina.cz
<br> &.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly ...
Příloha č. 1- Výkaz pro hodnocení ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2020 (Fin 2-12 M).pdf [0,15 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kámen
Kámen 53
582 42 Kámen
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 200 000,00 1 311 745,00 1 311 744,89 109,3 100,0
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 20 675,40 68,9 100,0
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.110 000,00 126 138,00 126 137,74 114,7 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 944 075,00 944 074,93 94,4 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 801 610,00 801 610,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 589 582,00 2 589 581,81 117,7 100,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.6 277,00 6 277,50 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.144 000,00 160 392,00 160 392,00 111,4 100,0
0000 1341 Poplatek ze psů 8 500,00 7 934,00 7 934,00 93,3 100,0
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 3 490,00 3 490,00 69,8 100,0
0000 1381 daň z hazardních her 23 000,00 35 623,00 35 686,31 155,2 100,2
0000 1382 Převod odvodu z loterií 9,69 9,69 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 561 260,00 561 259,95 112,3 100,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 493 990,00 493 990,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.t...
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020.pdf [1,15 MB]
Obec Kámen 582 42 Kámen 53
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> Závěrečný účet obce je zpracován v souladu s ustanovením 517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1.Élaie o plnění příimů a Výdaiů rozpočtu v Kč % plnění k upr <.>
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.rozpočtu
<br> Třída 'í-daňové příjmy 5 220 500,00 8 568 810,69 6 568 874,22 100,0 Třída 2-nedaňové příjmy 1 310 760,00 1 498 951,57 1 498 589,91 100,0 Třída 3-kapitálové příjmy 850 000,00 700 776,00 700 776,00 100,0 Třída 4-přijaté transfery 823 740,00 2 399 307,28 4 399 307,28 183,4 Příjmy celkem 8 005 000,00 11 167 845,54 13 167 547,41 117,9 Třída 5-běžné výdaje 4 937 109,00 7 613 769,77 9 615 252,57 126,3 Třída G-kapitálové výdaje 1 940 000,00 2 900 030,66 2 900 031,50 100,0 Výdaje celkem 6 877 109,00 10 513 800,43 12 515 284,07 119,0 Třída 8 Financování -1 127 891,00 -654 045,11 -652 263,34 99,7
<br> V roce 2020 měla obec zřízeny bankovní účty u: - Komerční banky a.s.v Havlíčkově Brodě,- CSOB - Poštovní spořitelny — Učet pro právnické osoby a Spořící účet s výpovědní
<br> lhůtou - CNB — pobočka Hradec Králové Účet- název Stav k 31.12.2020 231 0010 - KB Havlíčkův Brod - BU 1 306 906,78 231 0011 - Poštovní spořitelna 257 109,09 231 0012 - Poštovní spořitelna - spořící 247 131,85 231 0013 - ČNB 1 003 302,94
<br> Stav úvěru k 31.12.2020
<br> Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 0200 — dlouhodobý úvěr 84 407,00 — 84 407,00 0 451 0209 — dlouhodobý úvěr 5 391 301,00 - 1 043 484,00 4 347 817,00
<br> Příloha č.]: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad !( 31.12.2020 (FIN 2-12 M) — podrobné člení dle rozpočtové skladby,(k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,zveřejněno elektronicky na úřední desce) <.>
<br> 2.Hospodaření s maietkem obce v Kč
<br> účet stav k 1.1.úbytek přírůstek stav k 31.12.018-drobný dlouh.nehmotný majetek 97 81...

Načteno

edesky.cz/d/4586409

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby   EIA   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kámen      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz