« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Výzva k podání cenové nabídky a k prokázání kvlifikace "Výstavba opěrné stěny v Rantířově" (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva zeď Rantířov-1.pdf [0,34 MB]
– 1 –
<br> Obec Rantířov,Rantířov 78,588 41 Vyskytná nad Jihlavou
<br>
<br> IČO : 00543730,tel :567276244,<,> mail : v_rantirov@volny.cz
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
<br> A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
(zakázka na dodávky malého rozsahu – do 6 mil.Kč bez DPH)
<br>
<br>
<br> 1.DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
<br>
<br> Obec Rantířov,zastoupená starostou p.Tomášem Novotným,vyhlašuje zadávací řízení na akci:
<br>
<br> Výstavba opěrné stěny v Rantířově
<br>
<br> - Předmětná veřejná zakázka je zakázkou na projektové práce v podobě prováděcí dokumentace
<br> - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb.o
<br> veřejných zakázkách formou zveřejnění zadávacích podmínek na webu obce k podání cenové
<br> nabídky a splnění kvalifikace
<br> - Zadávací řízení bylo zahájeno dnem zveřejnění
<br> - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2,4 mil.Kč bez DPH
<br> - Nabídka bude zpracována v českém jazyce <.>
<br>
<br>
<br> Projekt je hrazen z prostředků obce Rantířov bez dotační podpory <.>
<br>
<br>
<br>
2.INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
<br>
<br> PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
<br> Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na
<br> provedení projektových prací dle podkladů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
<br>
<br> Klasifikace hlavního předmětu veřejné zakázky:
<br> Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky
<br> na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.2195/2002 ve znění nařízení Komise č <.>
<br> 2151/2003 takto:
<br>
<br> kódy CPV
45223200-8 : Stavby konstrukcí
45231111-6 : Vyzvedávání a překládání potrubí
<br>
<br>
<br>
<br>
– 2 –
<br>
<br> 3.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI:
<br>
<br> Obec Rantířov,Rantířov 78,588 41 Vyskytná nad Jihlavou
<br> tel.567 276 244,e-mail: v_rantirov@volny.cz,stránky obce: www.obecrantirov.cz
<br>
<br> 4.ZASTOUPENÍ ZADAVATELE
<br>
<br> 5.INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTA...
VŘ opěrná zeď.zip [12,96 MB]
V� op�rn� ze�/Formular pro uvedeni podilu poddodavatelBD Ronov.doc Příloha č.1 ke smlouvě o dílo: Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách pro dodavatele: Obchodní firma ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje Obchodní firma poddodavatele Sídlo (celá adresa vč.PSČ) Stručný popis prací,které jsou předmětem poddodávky Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení) Finanční objem poddodávky (v mil.Kč bez DPH) Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky Datum: Otisk razítka Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Poznámka: 1.Dodavatel předloží tento formulář za každého poddodavatele samostatně.2.Celkový podíl poddodávek a celkový podíl dodavatele postačí vyplnit pouze na prvním formuláři V� op�rn� ze�/Kryc� list st�na Rant��ov.doc KRYCÍ LIST NABÍDKY Název zakázky: „Výstavba opěrné stěny v Rantířově“ Základní identifikační údaje Zadavatel: Název / obchodní firma: Obec Rantířov Adresa sídla / kontaktní místo: Rantířov 78,588 42 Vyskytná nad Jihlavou IČ/DIČ : 00543730 Osoby oprávněné za zadavatele jednat: XXXXX XXXXXXX – starosta obce Kontaktní osoby: XXXXX XXXXXXX – starosta obce Tel.: XXX XXX XXX E-mail: v_rantirov@volny.cz Uchazeč: Název / obchodní firma: Adresa sídla / kontaktní místo: IČ/DIČ : Osoba oprávněná za zájemce jednat: Kontaktní osoby: Tel.: E-mail: Nabídková cena v CZK Nabídková XXXX XXX DPH DPH XX % Nabídková cena vč.DPH Osoba oprávněná za uchazeče jednat Místo a datum: Podpis a razítko oprávněné osoby:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Titul,jméno,příjmení:   Funkce:   V� op�rn� ze�/Navrh smlouvy st�na Rant��ov.pdf 1 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO -----------------------------------------------------------------------------------------------------...

Načteno

edesky.cz/d/4586359

Meta

Veřejná zakázka   Volby   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Stavby   EIA   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz