« Najít podobné dokumenty

Obec Mořice - Návrh závěrečného účtu obce Mořice za rok 2020 (9 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření[4].pdf [0,26 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/46424/2020/OK/756 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 5923/2021 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mořice za rok 2020
<br> IČ 00288462
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.10.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 18.3.2021 - 24.3.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření obce Mořice za rok 2020 dne 4.9.2020.Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 24.3.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Mořice
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 18.3.2021 - 24.3.2021 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘ...
Výkaz zisku a ztráty[6].pdf [0,56 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Mořice; IČO 00288462; Mořice 68,798 28 Mořice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 09:17
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 064 946,05 6 569 755,13
<br> I.Náklady z činnosti 6 116 511,94 5 702 795,83
<br> 1.Spotřeba materiálu 407 142,96501 303 338,00
<br> 2.Spotřeba energie 308 794,98502 297 487,42
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 5 644,62504 113 229,12
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 188 578,68511 174 787,95
<br> 9.Cestovné 29 360,00512 48 928,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 21 585,00513 25 926,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 035 532,60518 960 213,64
<br> 13.Mzdové náklady 2 092 867,00521 1 830 713,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 551 769,00524 533 300,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 4 241,00525 5 505,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 14 523,00527 24 491,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 411,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 39 546,20543 61 881,60
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 186 103,00551 1 128 718,80
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek ...
Výkaz zisku a ztráty MŠ Mořice 2020-12-31-2.pdf [0,30 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Mořice,okres Prostějov,příspěvková organizace
Mořice č.1,798 28 Mořice
<br> IČ: 71177701
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.01.2021
<br> 1 2 3 4
<br> Č.položky Název položky
Syntetický
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŹNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2,804,013.34 0.00 1,975,020.73 0.00
A.I.Náklady z činnosti 2,804,013.34 0.00 1,975,020.73 0.00
A.I.1.Spotřeba materiálu 501 86,277.16 0.00 122,180.01 0.00
A.I.2.Spotřeba energie 502 58,502.88 0.00 34,365.32 0.00
A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.4.Prodané zboží 504 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.6.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.8.Opravy a udržování 511 5,468.00 0.00 45,486.00 0.00
A.I.9.Cestovné 512 552.00 0.00 5,193.00 0.00
A.I.10.Náklady na reprezentaci 513 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.12.Ostatní služby 518 64,388.82 0.00 77,618.60 0.00
A.I.13.Mzdové náklady 521 1,791,139.00 0.00 1,219,840.00 0.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění 524 594,755.00 0.00 408,643.00 0.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění 525 7,390.00 0.00 6,191.00 0.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady 527 38,857.48 0.00 30,106.80 0.00
A.I.17.Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.18.Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.19.Daň z nemovitostí 532 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky 538 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.25.Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.26.XXXXX a škody XXX X.XX X.XX X.00 0.00
A.I.27.Tvorba fond...
Rozvaha[10].pdf [0,43 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Mořice; IČO 00288462; Mořice 68,798 28 Mořice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 09:17
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 25 198 547,63 44 083 335,0669 281 882,69 39 559 104,17
<br> A.Stálá aktiva 25 196 994,63 39 268 132,1964 465 126,82 36 413 734,62
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 614 378,00 115 953,00730 331,00 148 185,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 176 331,00176 331,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 438 047,00 115 953,00554 000,00 148 185,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 24 582 616,63 39 097 006,7063 679 623,33 36 265 549,62
<br> 1.Pozemky 6 336 107,996 336 107,99 6 336 107,99031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 21 954 012,16 18 783 203,2040 737 215,36 17 872 244,88021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 836 382,00 905 139,981 741 521,98 1 013 943,98022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 792 222,471 792 222,47028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 072 555,5313 072 555,53 11 043 252,77042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným v...
Rozvaha MŠ Mořice 2020-12-31-1.pdf [0,31 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Mořice,okres Prostějov,příspěvková organizace
Mořice č.1,798 28 Mořice
<br> IČ: 71177701
<br> sestavená k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.01.2021
<br> 1 2 3 4
<br> Č.položky Název položky
Syntetický
<br> účet
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA 1,888,324.90 861,045.00 1,027,279.90 890,306.00
A.Stálá aktiva 861,045.00 861,045.00 0.00 0.00
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.3.Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00
A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 861,045.00 861,045.00 0.00 0.00
A.II.1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 861,045.00 861,045.00 0.00 0.00
A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00
A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00
A.III.Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00
A.III.1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00
A.III.2.Majetkové účasti v osobách s podstatným v...
Příloha[9].pdf [4,18 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Mořice; IČO 00288462; Mořice 68,798 28 Mořice
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 10:21
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím
účetním období <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a z vnitřních předpisů <.>
<br> Účetní jednotka od 1.1.2019 účtuje v režimu oddělené rozpočtové pokladny (rozpočtová skladba u účtu 261) <.>
Odpisy k dlouhodobému majetku se účtují k 31.12.daného období <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 786 524,001 336 672,50
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,0010 000,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 53 088,0053 088,00905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 723 436,001 273 584,50909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 9...
Příloha MŠ Mořice 2020-12-31.pdf [0,37 MB]
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Mořice,okres Prostějov,příspěvková organizace
Mořice č.1,798 28 Mořice
<br> IČ: 71177701
<br> sestavená k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.01.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v činnosti dle zřizovací listiny.Organizace neprovozuje doplňkovou činnost <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v použitých účetních metodách <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Rozsah účetnictví: organizace účtuje v souladu se zákonem o účetnictví,podle platných právních předpisů pro příspěvkové organizace
zřizované obcemi a podle platných vnitřních směrnic.DHM: v roce 2020 nebyl pořízen žádný DHM.Drobný DHM: hranice pro zařazení
majetku do drobného DHM je stanovena na částku 3.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok.Podrozvahové účty: na
podrozvahových účtech je evidován majetek s požizovací hodnotou v rozmezí od 1000,- Kč do 2999,- Kč a dále majetek,který má
organizace ve výpůjčce od zřizovatele.Časové rozlišení: na účtech časového rozlišení jsou účtovány veškeré náklady příštího roku
(předplatné,pojištění).Dohadné účty pasivní: na těchto účtech jsou účtovány nevyfakturované náklady na spotřebované energie <.>
Zaokrouhlení: nepoužívá se <.>
<br> Page 1 of 19
<br>
<br> Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Mořice,okres Prostějov,příspěvková organizace
Mořice č.1,798 28 Mořice
<br> IČ: 71177701
<br> sestavená k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 15.01.2021
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
Podrozvahový
<br> účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 63,015.58 45,261.00
P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9...
Návrh závěrečného účtu obce Mořice za rok 2020 pdf.pdf [1,12 MB]
Obec Mořice Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> KEO-W 1.11.365 Strana 1/14
<br> Obec Mořice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Na základě ustanovení § 17 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního
<br> samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.Obsah závěrečného účtu je dán
<br> ustanovením § 17 odst.2 a 3 výše citovaného zákona.Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo Obce Mořice dne 3.12.2019 schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst.2,písm.b) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Mořice na rok 2020 - příjmy
ve výši 9.104.089,-Kč,financování v částce 250.000,- Kč,výdaje ve výši 9.354.089,- Kč.Během roku bylo
provedeno18 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Mořice Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> KEO-W 1.11.365 Strana 2/14
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Mořice
<br> Adresa Mořice
<br> 798 28 Mořice
<br> IČ 00288462
<br> Právní forma Obec
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 582388327
<br> E-mail hospodarka@morice.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání z...
Fin 2 - 12 M[2].pdf [3,63 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Mořice Mořice 68,798 28 Mořice
<br> 002884622020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 600 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 617 380,00 1 617 372,46101,09 100,00
<br> 0000 35 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000,00 26 231,6474,95 74,95
<br> 0000 140 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 206 000,00 160 076,82114,34 77,71
<br> 0000 1 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 198 256,2992,17 92,17
<br> 0000 183 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 141 740,00 141 740,0077,45 100,00
<br> 0000 3 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 400 000,00 3 285 622,1496,64 96,64
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 150,00 127,320,00 84,88
<br> 0000 264 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 264 000,00 257 043,0097,36 97,36
<br> 0000 6 500,001341 Poplatek ze psů 7 240,00 7 240,00111,38 100,00
<br> 0000 5 000,001361 Správní poplatky 5 000,00 2 090,0041,80 41,80
<br> 0000 15 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 46 000,00 45 299,86302,00 98,48
<br> 0000 4 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 4 000,00 12,270,31 0,31
<br> 0000 500 000,001511 Daň z nemovitých věcí 649 000,00 648 777,95129,76 99,97
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 694 750,00 694 750,000,00 100,00
<br> 0000 114 700,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 120 100,00 120 100,00104,71 100,00
<br> 0000 0,004...

Načteno

edesky.cz/d/4586344

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz