« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Návrh závěrečného účtu Obce Vlkaneč za rok 2020 (11 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

J. Příloha PO[5].pdf [0,14 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 801020
<br> Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč,okres Kutná Hora; IČO 75030675; Vlkaneč 29,Vlkaneč,285 64
<br> Za období: 12/2020
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 15.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost,která by ji omezovala,nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné
budoucnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Příspěvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu.Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavování je stanoven Vyhláškou 410/2009 Sb.v platném znění <.>
Způsob účtování zásob "B" <.>
Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení na poskytnuté transféry,nerozlišují se nevýznamné a pravidelně se opakující platby <.>
Dohadné účty na elektriku a plyn jsou vytvářeny dle skutečných odečtů elektroměrů a plynoměrů a vodné a stočné jsou tvořeny průměrnou spotřebou dle vyúčtování <.>
Ve druhém čtvrtletí 2017 jsme začali odepisovat dlouhodobý majetek <.>
<br> 16Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 332 080,89 324 058,31
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 32 543,60 38 663,60
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 299 537,29 285 394,71
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování ...
I. Výkaz zisku a ztráty PO[5].pdf [0,10 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč,okres Kutná Hora; IČO 75030675; Vlkaneč 29,Vlkaneč,285 64
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Datum sestavení: 15.1.2021
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: 801020
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 870 339,08 0,00 6 182 071,17 0,00
I.Náklady z činnosti 6 870 339,08 0,00 6 182 070,67 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 315 010,63 0,00 412 048,58 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 212 096,22 0,00 226 377,16 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 148 249,80 0,00 126 625,95 0,00
<br> 9.Cestovné 512 3 759,00 0,00 9 774,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 141 184,02 0,00 130 456,01 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 4 361 548,00 0,00 3 690 885,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 467 732,00 0,00 1 241 290,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 18 445,28 0,00 15 073,44 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 87 690,96 0,00 70 442,70 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 1 000,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 161,89 0,00 138,83 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúpla...
H. Rrozvaha PO.pdf [0,14 MB]
R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti: 801020
<br> Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč,okres Kutná Hora; IČO 75030675; Vlkaneč 29,Vlkaneč,285 64
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 15.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 905 281,46 963 090,86 1 942 190,60 2 109 127,62
A.Stálá aktiva 1 021 813,86 963 090,86 58 723,00 63 955,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 49 861,00 49 861,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 861,00 49 861,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 971 952,86 913 229,86 58 723,00 63 955,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 78 343,00 19 620,00 58 723,00 63 955,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 893 609,86 893 609,86 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý fi...
G. Příloha obec[5].pdf [0,14 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlkaneč; IČO 00236608; Vlkaneč 20,Vlkaneč,285 64
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 29.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o skutečnosti,která by ji zabraňovala v činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb.a novel Českých účetních standardů <.>
Účetní jednotka je měsíčním plátcem DPH <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČUS č.701 - č.710 <.>
Majetek odepisujeme rovnoměrným způsobem o odpisech se účtuje jednou za rok.V roce 2015 byla zrušena zbytková hodnota odpisovaného majetku ve výši 5% <.>
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
Účetní jednotka účtuje o časovém rozliše
ní pokud se nejedná o nevýznamné částky do 5.000,- Kč za položku a dále za pravidelně se opakující platby.<.>
O splátkách jistiny úvěru a úrocích z úvěru účtujeme na běžném účtě <.>
O opravných položkách účtujeme až k 31.12.daného účetního období <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9 775 080,83 9 765 023,93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 38 761,00 38 761,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 524 385,97 605 444,35
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 54 581,00 54 581,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 9 15...
F. Výkaz zisku a ztráty obec[5].pdf [0,11 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Vlkaneč; IČO 00236608; Vlkaneč 20,Vlkaneč,285 64
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 1.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 9 553 431,32 0,00 12 183 429,65 0,00
I.Náklady z činnosti 8 437 134,70 0,00 10 695 136,89 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 167 640,28 0,00 156 460,60 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 226 101,00 0,00 206 691,04 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 99,16 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 1 570,16 0,00 -1 570,16 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 -12 634,56 0,00 -36 320,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 736 772,47 0,00 1 056 605,05 0,00
<br> 9.Cestovné 512 14 538,00 0,00 17 200,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 170,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 2 158 912,31 0,00 1 691 906,54 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 273 545,00 0,00 2 184 722,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 570 280,00 0,00 571 388,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 881,00 0,00 4 177,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 3 347,62 0,00 1 968,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 6 000,00 0,00 1 300,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 2 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 11 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24...
E. Rozvaha obec[5].pdf [0,15 MB]
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlkaneč; IČO 00236608; Vlkaneč 20,Vlkaneč,285 64
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 1.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 202 306 718,57 20 745 437,46 181 561 281,11 174 926 867,93
A.Stálá aktiva 178 169 382,78 20 745 437,46 157 423 945,32 155 103 300,19
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 343 769,00 185 763,00 158 006,00 168 914,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 125 769,00 125 769,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 218 000,00 59 994,00 158 006,00 168 914,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 128 263 620,61 20 559 674,46 107 703 946,15 105 372 393,02
<br> 1.Pozemky 46 616 163,60 0,00 46 616 163,60 45 535 056,10031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 77 436 173,39 19 068 341,00 58 367 832,39 49 946 687,42021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 909 687,00 582 194,00 327 493,00 359 636,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 909 139,46 909 139,46 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 392 457,16 0,00 2 392 457,16 9 001 213,50042
<br> 9.Poskytnuté záloh...
D. Výkaz Fin2-12M.pdf [0,49 MB]
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlkaneč; IČO 00236608; Vlkaneč 20,Vlkaneč,285 64
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 19.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 921 000,00 2 143 700,00 2 142 546,71Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,95
<br> 1112 40 000,00 40 000,00 35 157,61Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 87,89
<br> 1113 200 000,00 215 000,00 214 577,87Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,80
<br> 1121 1 700 000,00 1 610 000,00 1 606 348,25Daň z příjmů právnických osob 99,77
<br> 1122 0,00 725 230,00 725 230,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 4 000 000,00 4 404 000,00 4 403 730,41Daň z přidané hodnoty 99,99
<br> 1334 0,00 16 838,20 16 758,30Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,53
<br> 1340 350 000,00 350 000,00 336 900,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 96,26
<br> 1341 20 500,00 20 500,00 18 200,00Poplatek ze psů 88,78
<br> 1344 3 000,00 3 400,00 3 383,21Poplatek ze vstupného 99,51
<br> 1361 8 000,00 9 200,00 4 960,00Správní poplatky 53,91
<br> 1381 40 000,00 61 000,00 60 731,78Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,56
<br> 1382 0,00 20,00 16,42Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 82,10
<br> 1511 820 000,00 820 000,00 774 962,39Daň z nemovitých věcí 94,51
<br> 4111 0,00 858 000,00 807 856,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 94,16
<br> 4112 106 000,00 110 200,00 110 200,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 1 036 874,00 1 026 035,00Ostatní neinvestič.přijaté tr...
C2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkaneč - strojově čitelné PDF[1].pdf [0,35 MB]
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 096803/2020/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_031691/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VLKANEČ
IČ: 00236608
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Vlkaneč za rok 2020 bylo zahájeno dne 21.07.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  25.03.2021
 16.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vlkaneč
<br> Vlkaneč 20
<br> 285 64 Vlkaneč
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlou...
C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkaneč[5].pdf [0,71 MB]
Zborovsk6 I 1 150 2l Praha 5 ij.' o96go3no2olKusK SpZn: SZ _03 | 69 | 12020 IKUSK Stejnopis (,<.> 2 Zprhva o vysledku piezkoumini hospodaleni obce VLKANEi Ii: 00236608 za rok2020 Piezkoumfrni hospodaienf obce Vlkaned za rok 2020 bylo zahirjeno dne 21.07.2020 dorudenim oznitmeni o zahi$eni piezkoumftni hospodaieni zaslan6ho piezkoumfxajicim org6nem.Piezkoumfni se uskuteinilo ve dnech:.25.03.2021.16.10.2020 na zitkladd z6kona (,<.> 42012004 Sb <.>,o piezkoumixtrni hospodaieni tzemnich samosprixnych celkri a dobrovoln;ich svazkri obcf,ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se zdkonem (,<.> 25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni i6d).Piezkoumfvan6 obdobf: Piezkoumfni probdhlo v sidle obce: Piezkoumrini vykonali : - kontrolor povdieny iizenim piezkoumini: - kontroloii: Zilstupci obce: 01.01.2020 - 31.12.2020 Vlkanei Vlkaned 20 285 64 Vlkaned Ing.Helena Francovi Jiif iernovsky XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX Novotnf - hlavni ridetni Povdieni kpiezkoumXni podle $ X odst.I zftkona d.42012004 Sb <.>,$ 4 a $ 6 zitkona (,<.> 25512012 Sb <.>,v5e ve zndni pozddj5ich piedpisti,vydala vedouci Odboru internfho auditu a kontroly Ifuajsk6ho riiadu Stiedodeskeho kraje Mgr.StEpanta DvoiSkov6 Tycov6 dne 1.7.2020 pod dj.088572120201KUSK.Piedmdtem piezkoumrlni jsou dle ust.$ 2 zttk.d.42012004 Sb <.>,ve zndni pozddj5ich piedpisri,ridaje o rodnfm hospodaienf rizemniho celku,tvoiici soud6st zfxdredn6ho udtu podle zitkona (,<.> 25012000 Sb <.>,ve ztdni pozddj5ich piedpisri,a to: - plndni piijmri a vydajri rozpodtu,vdetnd pendZnich operaci tykajicich se rozpodtovych prostiedkti,- finandnf operace,tykajici se tvorby apouLiti pen6Znich fondt,- nriklady a vynosy podnikatelskd dinnosti rizemniho celku,- pendZni operac e,tykajici se sdruZenych prostiedkri vynakl6danych na zitkladd smlouvy mezi dv6ma nebo vice fzemnimi celky,anebo na zitkladd smlouvy s jinfmi pr6vnicklfmi neb o fyzickymi osobami,- finandni operace,tykajici se cizich zdrojri ve smyslu pr6vnfch piedpisri o udetnictvi,- hospodaienf a...
B. Rozbor hospodaření za rok 2020.pdf [0,28 MB]
Rozbor hospodaření za rok 2020
<br>
<br>
upravený
<br> V ý d a j e rozpočet rozpočet skutečnost
<br>
<br>
<br> Lesní hospodářství celkem 578.000 1.179.100 1.099147,55
<br>
Pěstební činnost v lesích 1031 195.000 125.000 92.013,40
<br> Byl proveden výřez plevelných dřevin za 18.180,-Kč.Byla nakoupena sadba stromků do XXXX
<br> za XX.XXX,-Kč a dále oplocenky + hřebíky za 16.585,- Kč.Byl nakoupen NEOPONIT za
<br> 7.429,40 a vyžínalo se v lesích celkem za 7.200,- <.>
<br>
<br> Práce spojené s těžbou dřeva 1032 360.000 988.000 949.130,79
<br> Za těžbu a přiblížení dřeva jsme zaplatili 861.639,79 Kč.Za brigádníky v lese bylo zaplaceno
<br> 78.375,-Kč.866,-Kč stál materiál.Byla pořízena XXXXXX do XXXX za X.XXX,-Kč <.>
<br>
<br> Správa v lesním hospodářství 1036 15.000 58.100 58.003,36
<br> Byly náklady na vyhotovení lesního hospodářského plánu 33.551,36,-Kč.Dále byla vyplacena
<br> odměna lesnímu hospodáři 14.452,-Kč a 10.000,- bylo zaplaceno za vypracování žádosti o
<br> dotaci na kůrovce v lesích.1.026,08 stálo vypracování mapy a plochové tabulky k LHP <.>
<br>
<br> Údržba lesních cest 1037 8.000 8.000 -
<br>
<br>
<br> Pozemní komunikace 221* 5.030.000 5.044.000 1.491.319,72
<br>
Silnice 2212 5.030.000 4.939.900 1.387.251,60
<br>
<br> Bylo pořízeno trvalé dopravní značení Přibyslavicíchc za 10.524,10Kč
<br> Oprava místních komunikací tryskovou metodou za 194.386,50Kč
<br> Oprava komunikace za obecním úřadem za 45.980,-Kč
<br> Práce manipulátorem u Kovařáku 4.964,-Kč
<br>
<br>
<br> Z toho vybudování komunikace u stav.parcel org.3333
<br> -zpracování dokumentace k realizaci stavby komunikace v lokalitě 12 RD ve Vlkanči u
<br> Kovařáku celkem 1.131.400,-Kč
<br>
<br>
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 - 104.100 104.068,12
<br> Na opravu chodníku v obci Vlkaneč bylo čerpáno-zpracování dokumentace 79.040,-Kč,dále
<br> za zpracování dopr.průzkumu 3.630,-Kč.Prodloužení chodníku za OÚ stálo 21.398,12Kč <.>
<br>
<br> Silniční doprava 2292 65.000 65.000 57.992
Jed...
A. Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2020 - návrh.pdf [0,26 MB]
Závěrečný účet obce VLKANEČ za rok 2020
<br> /zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů/
<br> Finanční výbor obce Vlkaneč předkládá občanům k připomínkování návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 <.>
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Vlkaneč,Vlkaneč čp.20,285 64 Vlkaneč
<br> Telefonické spojení: 327391106
<br> Fax: 327391106
<br> E-mailová adresa: ou@vlkanec.cz
<br> Bankovní spojení: základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s <.>
<br> č.účtu: 443512339/0800
<br> Počet obyvatel k 1.1.2020: 616
<br> Počet obyvatel k 31.12.2020: 621
Počet členů zastupitelstva v roce 2020: 9
<br> V roce 2019 pracoval finanční,kontrolní výbor a kulturní komise <.>
<br>
<br> Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO od firmy ALIS
<br> Česká Lípa <.>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů za rok 2019:
<br>
<br> Schválený rozpočet % plnění Upravený rozpočet %plnění Skutečnost
<br> Třída 1 - daňové příjmy 9.102.500,-- 111,53 10.418.888,20 99,28 10.343.502,95
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 1.063.810,-- 180,97 2.015.383,-- 95,53 1.925.202,46
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 500.000,-- 139,41 697.100,-- 99,99 697.045,00
<br> Třída 4 - přijaté dotace 106.000,-- 4.147,8 3.827.174 114,88 4.396.724,00
<br> Celkem příjmy 10.772.310,-- 161,18 16.958.545,20 102,38 17.362.474,41
<br>
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (dotace
<br> byly řádně vyúčtovány)
<br>
<br>
<br> poskytovatel účel <.>
<br> znak
<br> účel polož
<br> ka
<br> rozpočet výše dotace plnění %
<br> plně
<br> ní
<br> Stř.kraj Souhrnný dotační vztah 4112 112.200,00 110.200,00 110.200,00 100
<br>
<br> ÚP K.Hora 13101 Veřejně prospěšné
<br> práce
<br> 4116 213.161,00 213.161,00 213.161,00 100
<br>
<br> Krajský
<br> úřad
<br> Středočeské
<br> ho kraje
<br> 29030 dotace na kůrove 4116 443.446,00 443.446,00 443.446,00 100
<br> Krajský
<br> úřad...

Načteno

edesky.cz/d/4586255

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz