« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Hraštice - Návrh Závěrečného účtu Obce Malá Hraštice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Hraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva Malá Hraštice 2020.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 178655/2020/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_082240/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MALÁ HRAŠTICE
IČ: 00242691
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Malá Hraštice za rok 2020 bylo zahájeno dne 28.07.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  30.03.2021
 27.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Malá Hraštice
<br> Malá Hraštice 115
<br> 262 03 Nový Knín
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX – hlavní účetní
<br> Věra Nesměráková - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní ope...
Návrh ZU obce za rok 2020.pdf
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Obec Malá Hraštice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Malá Hraštice
Malá Hraštice 115
262 03
<br> 00242691
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 318581701
E-mail obec@malahrastice.cz
<br> K návrhu Závěrečného účtu obce Malá Hraštice za rok 2020 je možné se vyjádřit do 3.5.2021 písemnou formou doručenou na Obecní úřad
<br> Malá Hraštice <.>
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 4
<br> Majetek 5
<br> Bilance dotací 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání příjmů a výdajů 8
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 9
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 11
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15
<br> Výkaz Fin 16
<br> Strana
<br>
<br> Obec Malá Hraštice,IČO 00242691 KEO4 1.8.10 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2020Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 332 012,54 3 650 000,00 3 650 000,0091,29 91,29 317 987,46
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 53 795,95 90 000,00 90 000,0059,77 59,77 36 204,05
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 328 330,69 295 000,00 335 000,00111,30 98,01 6 669,31
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 457 899,96 3 100 000,00 3 100 000,0079,29 79,29 642 100,04
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 172 900,00 0,00 172 900,000,00 100,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 6 738 302,23 7 200 000,00 7 200 000,0093,59 93,59 461 697,77
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 732,60 7 000,00 7 000,0053,32 53,32 3 267,40
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 960 015,00 940 000,00 960 100,00102,1...
závěrečný účet 2020 - návrh.pdf
Závěrečný účet
<br> Obec Malá Hraštice
<br> za rok 2020 - návrh
<br> -------------------------------------------------------------------------------------
Obec Malá Hraštice hospodařila v roce 2020 podle schváleného rozpočtu,který byl
<br> v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními.Rozpočet byl schválen na veřejném
<br> zasedání zastupitelstva dne 9.12.2019 jako schodkový a bez výhrad.Zastupitelstvo obce
<br> projednalo a schválilo celkem 7 rozpočtových opatření <.>
<br>
<br> Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2020 činí celkem 26.438.643,79 Kč <.>
<br> Příjmy a výdaje obce za rok 2020 jsou součástí závěrečného účtu <.>
<br>
<br> Obec Malá Hraštice obdržela v průběhu roku dotaci ze souhrnného dotačního vztahu na
<br> činnost státní správy v částce 229.500,- Kč a jednorázový nenávratný příspěvek –
<br> kompenzační bonus – koronavir v částce 1.302.500,- Kč z důvodu snížení příjmů sdílených
<br> daní v roce 2020 <.>
<br> Na volby do Zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu v roce 2021 obec obdržela dotaci 36.282,30 Kč
<br> Kč <.>
<br>
<br> V roce 2020 byla dokončena přístavba mateřské školy a stavební úpravy objektu čp.57 ZŠ a
<br> MŠ Malá Hraštice,na akci byla obci poskytnuta dotace z MŠMT ČR ve výši 18.116.645,- Kč <,>
<br> z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci
<br> Tematického zadání Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol byla
<br> poskytnuta dotace v částce 1.500.000,- Kč,dofinancování bylo provedeno z úvěru u České
<br> spořitelny,a.s.Přístavba nové mateřské školy byla dokončena v lednu 2020 v celkové
<br> hodnotě 33.722.334,74 Kč.Dále byly provedeny stavební úpravy školní kuchyně a výdejny
<br> jídla,včetně nového vybavení v částce 2.316.652,- Kč <.>
<br>
<br> Z MZe ČR byla v roce 2020 poskytnuta dotace na dokončení rekonstrukce rybníka Dolejšák
<br> v celkové částce 725.342,- Kč.Rekonstrukce rybníka Dolejšák byla dokončena a finanční
<br> vypořádání bylo zasláno na MZe ČR.Celková ...

Načteno

edesky.cz/d/4586192

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   EIA   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Hraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz