« Najít podobné dokumenty

Obec Lužná - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení - Oprava chodníků v obci Lužná II. etapa (245.7 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00VYS9A
MURAX00VYS9A
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/50791/2020/Do Obec Lužná <,>
IČO 00244031 <,>
Masarykovo nám.č.p.89 <,>
270 51 Lužná
<br> Č.j.: MURA/17428/2021
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
jdoubravova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 15.4.2021
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/50791/2020/Do <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“),jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších
předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost
o stavební povolení,kterou dne 9.11.2020 podala
<br> Obec Lužná,IČO 00244031,Masarykovo nám.č.p.89,270 51 Lužná
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
Oprava chodníků v obci Lužná
<br> k.ú.Lužná u Rakovníka - II.etapa
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.8/1,10,41,44/3,49/7,86/1,86/2,86/10,87/1,89/1,89/22,89/23 <,>
89/25,196,248,257/1,287,306,437/1,584,586,597,625/1,625/10,625/42,625/44,626/1,627/1 <,>
627/2,627/3,630/1,897,1027,1029/1,1029/2,1031,1036,1038/1,1038/3,1038/4,1082/1,1089/1 <,>
1089/2,1089/3,1089/4,1089/5,1089/...

Načteno

edesky.cz/d/4586099

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz