« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na pozemních komunikacích - blokové čištění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na pozemních komunikacích - blokové čištění
Magistrát města Brna Odbor dopravy l21?zi I p SP ZN.: 5400/OD/MMB/0057575/2021 Čd.: MMB0057575/2021 Zn.: 10/14/0057575/21 -Miš Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 1 G -4 ??l Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 16 -04- 2021 Q3o5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX TEL.IE-MAIL: XXXXX 4214/mstinova.blanka@brno.cz Toto opatřenĺ se doručuje veřejnou vyhláškou.Musĺ být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za dor učenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna.Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na pozemních komunikacích Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II.a I II.třídy a místních komunikací podle 40 odst.(4) písm.a) a odst.(5) písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemnĺch komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),či.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Sta tut města Brna,v platném znění,a podle 124 odst.(6) a 77 odst.(1) písm.c) zákona č.361 /2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 3.2.2021 podaném spo lečností SIGNEX,spol.s r.o.Holzova 138,627 00 Brno,zastupující Statutární město Brno,Městskou čá st Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,se sídlem Palackého nám.11,621 00 Brno (dále také jen “navrhovateľ‘),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Jihomorav ského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.KRPB-25262-2JČJ-2020-0600D1-• HRB ze dne 3.2.2020) vydává z důvodu údržby silnic č.111/37918 a 111/6401 a místních komunikac í toto opatřenĺ obecné povahy,kterým Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: I.podle 19a odst.(1) zákona o pozemních komunikacích Magistrát města Br...

Načteno

edesky.cz/d/4585926

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz