« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GEFAB_Kominska_lavka (2).pdf (PDF 466.41 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0165107/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0165107/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-54148-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 08.04.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 324/5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.NN1056 (lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku <,>
<br> „Komínská lávka“) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy „Komínské lávky“ <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.05.2021 – 30.06.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu...
Kominska_lavka_-_oprava (1).pdf (PDF 454.53 kB)
se
se
<br> d
n
i
<br> C
yklisto
<br> <,>
<br> z ko
la
<br> se
se
<br> d
n
i
<br> C
yk
<br> lis
to
<br> <,>
<br> z
ko
<br> la
<br> se
se
<br> d
n
i
<br> C
yklisto
<br> <,>
<br> z ko
la
<br> se
se
<br> dn
i
<br> C
yk
<br> lis
to
<br> <,>
<br> z
ko
<br> la
<br> SITUACE DIO - 1.ETAPA
<br> F cs
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> XXX/XXXX
<br> X/XXXX
<br> 1x A4
<br> -
<br> 1RDS
<br> LEGENDA
<br>
<br> se
se
<br> d
n
i
<br> C
yklisto
<br> <,>
<br> z ko
la
<br> se
se
<br> d
n
i
<br> C
yk
<br> lis
to
<br> <,>
<br> z
ko
<br> la
<br> sesedni
<br> C
yklisto <,>
<br> z kola
<br> se
se
<br> dn
i
<br> C
yk
<br> lis
to
<br> <,>
<br> z
ko
<br> la
<br> SITUACE DIO - 2.ETAPA
<br> F cs
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> XXX/XXXX
<br> X/XXXX
<br> 1x A4
<br> -
<br> 2RDS
<br> LEGENDA
<br>
2021-04-15T10:29:41+0200
eSpis 191145cb4c8bbc4446daaee503c7a49656d8e6e8
<br>
2021-04-15T13:20:13+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXdbXXfXXeXccXXXaaXXXXXXXXXXdXXXbeXdXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4585919

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz