« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - Změna rozhodnutí o umístění stavby: ,,D6 Petrohrad-Lubenec"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

122581-20_priloha_c._9.pdf
J- P\2.\t,owgs č.0!
<br> Zvažte poiožku.*.inisterstvo životního prostředí Vršovická 1442/65
<br> 100 10 Praha 10
<br> Praha dne 4.prosince 2020 PRAGOPROJÉKT,a.s.Č.3.: MZPDOZG/Gmlmóz K Ryšánce 1611668 Sp.zn.: ZN/MZPi2020/61G14?9 147 54 Praha 4
<br> Vaše &.;;: Mč—Sb-moe—zozo Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tei.: XXX XXX XXX
<br> E—mailr Moon.-„B&W
<br> Změna souhlasu k odnětí zeměděiské půdy ze zeměděiského půdního fondu č.j.11941/ENV/08,4571 660! 08 pro stavbu dáiníce Dé Petrohrad „ Lubenec <,>
<br> vcw
<br> původní název „RG knzovatka 1/27 (Petrohrad) hranice kraje »— Lubenec“
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor obecné ochrany přírody a krajiny (dále jen „ministerstvo“) jako orgán ochrany zeměděiského půdního fondu přístušný podia & 17 zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „zákon“) na základě žádosti Řediteiství sunsc a dářníc čn,správa Karlovy Vary,IČO: 452 ?2 387,se sídlem Závodní 369/82,360 06 Karlovy Vary,kterou zastupuje společnost PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO
<br> 45 27 23 87,se sídlem K" Ryšánce 16f1668,147 54 Praha 4,podle ustanovení 5 10 odst.2 zákona
<br> mení
<br> souhias s odnětím půdy ze zeměděiského půdního fondu (dáte jen „ZH—““) pro stavbu dáínice DB Petrohrad — Lubenec,původní název „RG křižovatka I/27 (Petrohrad) hramce kraje-Lubenec“ vydaný ministerstvem č ;.11941/ENV/08,457/660/08 ze dne 11.dubna 2008 takto:
<br> 1_ Výměru trvaiého odnětí zemědělské půdy ze ZPF mění z 47,0110 ha na 49,2004 ha v k.ú.Bílenec (10,0524 ha),Černčice u Petrohradu (20,7585 ha),Maiměřice (6,8595 ha),Mukoděty (1,1656 ha),Petrohrad (4,0779 ha) a Stebno u Petrohradu (6,2865 ha),výměru dočasného odnětí zeměáěiské půdy ze ZPF mění : 11,555? ha na 19,4138 ha v k.ú.Bišonec (3,4349 ha),Černčice u Petrohradu (8,1767 ha),Maíměřice (2,6543 ha),Mukoděly (0,4765 ha),Petrohrad (13246 “na) & Stebno u Petrohradu (2,7468 na).Seznam dočasně a trvafe odnímanýcn pozemků (jejich částí) je přílohou tohoto stanoviska.Uvedené po...
122581-20_priloha_c._8.pdf
55
<br> J- lm LO Mx a.%
<br> Intemi
<br> _.? PRÍAGOPROJEKI as.- - XXXXXXX Stibůrkova
<br> K Ryšánce XXXX/XX XXX XX Praha X
<br> VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRlZUJE ! LINKA MISTO ODESLANI / DNE / email Novákv'841 842 843 Děčín/1232020
<br> Věc: Vyjádření pro akcí: “ D6 Petrohrad - Lubenec,změna ÚR“ Vážený zákazníku <,>
<br> S Vámi dodanou projekiovou dokumentaci souhlasíme.Sdělovací vedení je ve správě Telco Pro Services,a.s <.>,Zbrojnícká 16,405 02 Děčín lV <,>
<br> Případnou překládku sdělovacího vedení zajistí na základě smlouvy o dílo (překládce) mezi investorem a správcem vedení Telco Pro Services,a.s <.>,Zbrojnická 16,405 02 Děčín IV <.>
<br> Prosíme o sdělení přibližneho termínu zahájení přeložky inženýrských sítí <.>
<br> V příloze zasíláme podmínky pro provádění výkopových prací v blízkosti podzemních zařízení Telco Pro Sewices,a,3 <.>
<br> Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXXX XXXXX Telco Pro Services,&.X oddělení Sdělovací vedení
<br> T.; a ?m Sax-5135.Du
<br> Ě 1 další? ?rní—a 4 lČ: e“ 48 27%
<br> 973
<br> Telco Pro Services,&.s.; ]
<br> on.—,"
<br> ;
<br> ti ochranu zarízení společnosti Telco Pro Services,a.s.v rozsahu danem zákonem č.127/2005 Sb <.>,<.>,»?v a temito podmínkami tak.aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození <.>
<br> !“ <,>
<br> V této souvolostí odpovídá za Škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services.a.s <.>,tak za škody vzniklé na zdraví a majetku _.:
<br> im osoba'mOchranu bezporuchového provozu zařízení spolecnosti Telco Pro Services,a.s.behem stavby
<br> po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím,že u podzemního komunikačního vedeni:
<br> U
<br> a)
<br> hi
<br> rici-Liz
<br> 3)
<br> bl
<br> Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení za“ ne poiohy podzemním komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services,a.s 1: dní": předem na e—maíl: geoportaltelcoprosewicechezcz nebo ...
122581-20_priloha_c._7.pdf
3!
<br> tší—co kk 5,*
<br> »CETIN
<br> ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
<br> VYJÁDŘENÍ o EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(„Vyjádření“)
<br> A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“) toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEKje vydané dle ustanovení 5 101 zákona č.127/2005 Sb <.>,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“),a dle ustanovení 5 161 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,v účinném znění („Stavební zákon“),a dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v účinném znění („Občanský zákoník“)
<br> Číslo jednací: 789350119 Číslo žádosti: 0119 607 717 („Žádost")
<br> Název akce („Stavba") Dálnice D6 Petrohrad-Lubenec
<br> Důvod vydání Vyjádření („Dúvod vyjádření“) | Územní řízení
<br> Žadatel PRAGOPROJEKT,a.s <.>
<br> Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,Praha,14000 Okres Louny,Rakovník
<br> „,<,>,Obec Blatno,Kryry,Petrohrad,Vroutek,Kolešov
<br> Zajmove uzemi Mukoděly; Petrohrad; Černčice u Petrohradu; Bílenec;
<br> Kat.území / č.parcely Strojetice u Podbořan; Stebno u Petrohradu; Malměřice; Kolešov Platnost Vyjádření 23.10.2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)
<br> Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové územi,jakož i určil Důvod Vyjádření.Na základě určeníva vyznačení Zájmověho územi Žadatelem a na základě určeni Důvodu Vyjádření vydává společnost Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.následující Vyjádření:
<br> Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>
<br> (|) Na Žadatelem určeném & vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
<br> (ll) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.z...
122581-20_priloha_c._6.pdf
IPĚTLQ |ka G.<.>,Q „Haf
<br> LESVĚÍ'ÍR “ _- _í W A 4 h.<.> - : _ 4 sw: casxg Hmmm „ a;.<.> i ___ U__1_Ú7 ŽQŽG š
<br> Dr.Vrbenského 2874/1 415 01 Teplice,tel +420 956956111 fax +420 417538708.ost56©lesycr.cz 10 DS: eSjcfsn
<br> PRAGOPROJEKT,&&
<br> Středisko majetkoprávních činností K Ryšánce 1668/16
<br> 147 54 Praha 4
<br> VÁŠ Gems ZN,Clsgo JEDN cí s:!sovA zmšzm DATUM LCRQSG/ODCsBT/BIZQD LCRQO25837/2020 26 5 2020
<br> *vYŘ 7me YELEFCN = —' mx 54,41 <.>
<br> ing Jarosšav Černaj “56 956 213 724 524 "F G jaroslav cernaj Elesycr.cz
<br> Věc: DB Petrohrad - Lubenec - změna územního rozhodnutí (ÚR)
<br> Ah Lesy České republilqg s.p <.>,Správa toků — oblast povodí Ohře,jako správce vodních toků Bílenecký potok (č.h,p.1—13—03—0670; IDVT 10229251),bezejmenný tok (č.h.p.1—13—03—0670 IDVT i()224600),& LBP v osadě Bílenec (č.h.p.1-13-03—0670; IDVT 10236353) souhlasí s předloženOu PD pro změnu územního rozhodnutí za těchto podmínek: - Ke stavebnímu řízení budou správci toků předloženv k vviádřellí technické zprávy.výkresy situací & detailů všech zásahů vodních toků ( křížení; souběhv,zaústěnín),- Z předložené PD jsou zatím patrné tyto zásahy: A.\Iostními objekty (SO 201\.>Iost přes Bílenccký potok v km 63,200— 63,820,SO 202 Most přes polní cestu u Bilance v km 64 135.SO 203 Most n' d přeložkou síínice 11/606 v km 65,45 0 (nájezd na mostní objekí — souběh s vodním to kem + sjezd na účelovou komunikaci).B.Přeložkanú účelových komunikací ( přeložky lesních & poíních cest,příjezdoxé komunikace zejména SO 116,ny,118„ 153,158).C.<.> Vodohospodářskym' i objekty (objekty odvodnění — zejména SO 303 jehnž součástí ja zaústění kan alizace do vodního toku; SO 3 40 a 3,41 —— zaústění dienáží; '"“ přez—Icik; & opevnění xodntečí 80 330 a 331).— U něktezýu h zásahů ]SOU.vdúkumentaci pro— územní řízení zpracovány návrhy provedení,u někierých PD uvádí jejich rozpracování v daších stupních PD.Správce toků upozorňuje,že.pro objekty V PD pro stavební puvolení bude trvat na dodržení těchto zásadn...
122581-20_priloha_c._5.pdf
ll PovodíOhře ' ©2350 _ i
<br> Váš dopis zn.: MČ—Sb-0155—2020 Ze dne: 03.04.2020
<br> Naše zn.: FDH/1858900 -2/032100 PRAGOPROdEKT,aus <.>,“_,% Stredisko majetkopravmch crnnosti
<br> Vyřizuje: lng,DY íd Polách K Ryšance 1668/16
<br> Tel.: 474 636 288 147 54 Praha 4
<br> Mobil:
<br> E—maili polach©poh.cz
<br> Datum 17.04.2020
<br> DG Petrohrad — Lubenec — změna ÚR
<br> K Vaší žádostí o vyjádření k výše uvedené akci,kterou jsme obdrželi dne 8,dubna 2020,Vám sdelujeme naše stanovisko,které platí dva XXXX XXX dne vydání (stanovisko zn.: POH/XXXXX/XXXX-X/XXXXXX ze dne XX.září 2019 timto pozbývá platnosti) <.>
<br> l.Vyjádřeníz hlediska Národního plánu povodí Labe jNPP) a Plánu dílčího povodí Ohře,dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDF): Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení 5 24 a 5 26 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů: dále vodni zákon) je uvedený záměr možný.protože lze předpokládat,že záměrem nedojde ke zhoršení chemickeho stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemickeho a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,a že nebude znemožněno dosažení jejich dobreho stavu.Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daneho záměru s výše uvedenými platnými dokumenty <.>
<br> Z hlediska NPP a PDP je nutné dodržet následující podmínky: 1.V souladu s ustanovením kap.lV_1 _1 NPP a s ohledem na hodnocení stavu vodního utvaru pro NP? a možné ovlivněni vodního útvaru je nutné: a) po skončení zimního období zajistit očistu komunikace k odstranění zbytků posypových solí,b) zajistit pravidelné kontroly funkčnosti odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně vod a popřípadě bezodkladně zjednat nápravu.c) vzhledem k narůstajícím koncentracím chloridů v povrchových i podzemních vodách optimalizovat při odklízení sněhu nebo ledové námrazy množství posypu chloridy použitím účinnější formy roztoku,d) používat posypové solí s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů).2.V souladu s ustanoven...
122581-20_C4.1-4_Soukres_situace_km_69.000-71.600.pdf
2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 5
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 5
<.>
0
<br> %
<br> 2.5 %
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> m
<br> SO 126
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
3
<br> T
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 6
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> 3
<br>
<br> 3
<br> 9
<br> 7
<br> P
<br> T
<br>
0
<br> <.>
2
<br> 5
<br> 3
<br>
3
<br> 9
<br> 7
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> R=425m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
0
<br>
%
<br> 3
<.>
5
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> SO 125
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 0
<br> <.>
<br> 4
<br> 0
<br> <.>
50
<br> <.>
6
<br> 0
<br> <.>
7
<br> 0.8
<br> 0
<br> <.>
9
<br> T
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
<br> 2
<br> 8
<br> 8
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 7
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
<br> 2
<br> 8
<br> 8
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> P
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 2
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> K
<br> P
<br>
0
<.>
5
8
8
<...
122581-20_C4.1-3_Soukres_situace_km_66.500-69.000.pdf
SOS
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 5
<.>
0
<br> %
<br> 5
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> m
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 6
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
1
<br> 0
<br> <.>
2
<br> 0
<br> <.>
3
<br> T
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 6
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> K
P
<br> 0
<.> 1
<br> 8
3
3
<br> 9
7
<br> P
<br> T
<br>
0
<br> <.>
2
<br> 5
<br> 3
<br>
3
<br> 9
<br> 7
<br> R
<br> =
2
5
0
m
<br> R
=
<br> 2
5
0
m
<br> R
<br> =
<br> 4
<br> 2
<br> 5
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> 2
<br> <.>
5
<br>
%
<br> 6
<.>
0
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<.>
0
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 3
<.>
5
<br> %
<br> 2
<br> <.>
5
<br>
%
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0.1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 0.4
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
<br> 6
<br> 0
<br> <.>
<br> 7
<br> 0
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> <.>
<br> 9
<br> T
<br> P
<br>
0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br>
0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
2
<br> 8
<br> 8
<br> P
K
<br>
0
<.>
0
7
1
<br> 0
0
0
<br> 1
3
2
<.>
2
8
8
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> P
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 2
<br> 1
<br>
<br> 6
<br> 4
<br> 9
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 8
<br> 8
<br>
<br> 6
<br> 7
<br> 3
<br> P
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 6
<br> 5
...
122581-20_C4.1-2_Soukres_situace_km_64.400-66.500.pdf
D
<br> N
<br>
1
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br>
d
<br> l
<.>
6
<br> <,>
0
<br> m
<br> S
<br> O
<br> S
<br> 2
<.> 5
<br> %
<br> 5
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 5
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
=
<br> 7
0
m
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> m
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 6
<br> 0
<.>
0
<br> 0
<br> <.>
1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> T
P
<br> 0
<.> 0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
<br> P
K
<br> 0
<.> 0
<br> 6
1
0
<br> 0
0
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> 3
<br>
<br> 3
<br> 9
<br> 7
<br> P
<br> T
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 3
<br>
<br> 3
<br> 9
<br> 7
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 4
<br> 2
<br> 5
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L=
70
<br> m
<br> L=
70
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> L
<br> =
<br> 7
<br> 0
<br> m
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<.>
0
<br> %
<br> 0
<.>
0
<br> %
<br> 6
<br> <.>
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 6
<.>
0
<br> %
<br> 0
<br> <.>
0
<br>
%
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br>
<br> %
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<.> 2
<br> 0
<.> 3
<br> 0
<br> <.>
<br> 4
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
<br> 6
<br> 0
<br> <.>
7
<br> 0
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> <.>
<br> 9
<br> T
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
<br> 2
<br> 8
<br> 8
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 7
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
<br> 2
<br> 8
<br> 8
<br> K
<br> P
<br>
0
<.>
1
8
1
<br> 6
4
9
<br> P
P
<br>
0
<br> <.>
2
<br> 5
1
<br>
6
<br> 4
9
<br> P
<br> K
<br>
0
<.>
3
2
1
<br> 6
4
9
<br> K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 8
<br> 8
<br>
<br> 6
<b...
122581-20_C4.1-1_Soukres_situace_km_62.300-64.400.pdf
K
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 8
<br> 1
<br>
<br> 8
<br> 4
<br> 8
<br> P
<br> P
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 1
<br>
<br> 8
<br> 4
<br> 8
<br> P
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 8
<br> 1
<br>
<br> 8
<br> 4
<br> 8
<br> K
P
<br>
0
<,>
2
7
3
<br> 3
3
8
<br> P
<br> P
<br>
0
<,>
3
4
3
<br> 3
3
8
<br> P
K
<br>
0
<,>
4
7
5
<br> 5
7
0
<br> K
P
<br>
0
<,>
6
0
4
<br> 4
2
8
<br> P
K
<br>
0
<,>
6
5
4
<br> 4
2
8
<br> K
<br> P
<br>
0
<br> <,>
8
<br> 5
<br> 8
<br>
4
<br> 5
<br> 4
<br> P
<br> P
<br>
0
<br> <,>
9
<br> 2
<br> 8
<br>
4
<br> 5
<br> 4
<br> P
<br> K
<br>
0
<,>
9
9
8
<br> 4
5
4
<br> K
<br> P
<br>
1
<br> <,>
1
<br> 8
<br> 2
<br>
9
<br> 9
<br> 5
<br> P
<br> K
<br>
<br> 1
<br> <,>
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> 9
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 4
<.>
0
0
<br> %
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 4
<br> <.>
5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
5
<br> 0
<br>
%
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 3
<br> <.>
5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> %
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<.> 3
<br> 0
<.>
4
<br> 0
<.> 5
<br> 0.6
<br> 0
<.> 7
<br> 0
<br> <.>
8
<br> 0
<br> <.>
9
<br> 1
<.>
0
<br> 1
<.> 1
<br> 1
<br> <.>
<br> 2
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 2
<.>
5
%
<br> 3
<br> <.>
5
<br> %
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 4
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 2
<br> <.>
<br> 5
<br> %
<br> 2
<.>
5
%
<br> 3
<br> <.>
5
<br> %
<br> k
m
<br>
6
2
<,>
5
6
5
<br> 0
0
0
<br> k
m
<br>
6
2
<,>
6
1
5
<br> 0
0
0
<br> k
m
<br>
6
2
<,>
7
3
5
<br> 0
0
0
<br> Lv
=
<br> 1
20
<br> m
<br> L...
rozhodnutí.pdf
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Datum: 15.4.2021
<br> Spisová značka: KUUKI122581/2020/20 Číslo jednací: KUUK/036491/2021 Vyřizuje/linka: Ing.XXXX XXXXXXXX / XXX
<br> Počet listů/příloh: XX/X; veřejná vyhláška XX listů
<br> Veřejná vyhláška
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK,UPS“),jako příslušný krajský úřad podle 5 Ze odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění do 31.12.2020 (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) v územním řízení posoudil podle 5 84 až 90 zákona č,183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,Správy Karlovy Vary,Závodní 369/82,360 06 Karlovy Vary,podanou dne 3.8.2020 prostřednictvím společnosti PRAGOPROJEKT a.s <.>,lCO 45272387,se sídlem KRyšánce 16/1668,147 54 Praha 4 (dále jen „žadatel“) o vydání změny platného rozhodnutí o umístění stavby: „RG křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraie — Lubeneď <.>
<br> Na základě tohoto posouzeni KÚ ÚK,UPS vydává podle 5 94 odst.1 v návaznosti na 5 79
<br> a 92 stavebního zákona a g 9 vyhlášky č.503/2006 Sb_,o podrobněJSI úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění <,>
<br> změnu rozhodnutí o umístění stavby v podané žádosti a v předložené projektové dokumentaci nově označené: „D6 Petrohrad - Lubenec“ v rozsahu změn níže uvedených stavebních objektů (SD):
<br> 100 Objekty pozemních komunikací
<br> 101 Hlavní trasa D6 km 62,594-71,360 — z důvodu upřesněného návrhu svodidel a doplnění protihlukových stěn (PHS) dochází ke změně šířek nezpevněných krajnic,dále byly doplněny zálivy pro hlásky SOS,upřesněny sklony svahů zářezů,příkopů i hranice zemního...

Načteno

edesky.cz/d/4585752

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   EIA   Stavby   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz