« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Aktuální informace o mimořádných opatřeních

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 375-2021 MO MZ ČR
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12.dubna 2021 č.375
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
1.mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol <,>
2.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
<br> testování žáků ve školách <,>
3.mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky poskytování sociálních služeb <,>
4.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení
<br> maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb <,>
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 11
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FHZNX*
MZDRX01FHZNX
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
S účinností ode dne 19.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob <,>
při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních
<br> programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a
praxi v mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy...
Mimoradni-opatreni-omezeni-poskytovani-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-13-4-2021-do-odvolani
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI0FH*
MZDRX01FI0FH
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb <.>,nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje
1.poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak,že nemusí
<br> naplňovat povinnost podle § 88 písm.f) zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 2.poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem
zajištění ochrany života a zdraví osob,a to i poskytnutí základních činností,které se
neváží na registrovaný druh sociální služby,pokud to personální a materiálně technické
zabezpečení poskytovateli dovolí <,>
<br> 3.všem osobám (uživatel,zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného
ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) <,>
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2/KN95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,nejde-li o osoby,na něž se záka...
Zmena-mimoradneho-opatreni-k-omezeni-obchodu-a-sluzeb-ze-dne-10-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI0LN*
MZDRX01FI0LN
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN,a to tak,že v čl.I bod 16 zní:
<br> „16.zakazují spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,slavnosti <,>
poutě,přehlídky,ochutnávky,oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě,s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby,není-li
v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě,prohlášení
osob o XXX,že spolu vstupují do registrovaného partnerství,a pohřbu,kterých se v případě
vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných
veřejných osob,které se konají na základě zákona,a na shromáždění konaná podle zákona
č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo
zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky
pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané,při jejichž dodržení je
dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat,a to zejména jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá pla...
Zmena-mimoradneho-opatreni-k-testovani-zaku-ve-skolach-ze-dne-6-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI035*
MZDRX01FI035
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,a to takto:
<br> 1.Čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br>
1.Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo
krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo
žákem mateřské školy,základní školy,základní školy speciální,oboru vzdělání Praktická
škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se
praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole <,>
žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové konzultace
nebo zkoušek na vyšší odborné škole,závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo
absolutorií,umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola
(dále jen „preventivní antigenní test“),a prokáže se negativním výsledkem tohoto
vyšetření,není-li ve čl.II stanoveno jinak <.>
<br> Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální kon...
258-2000 o ochraně veřejného zdraví
Stav k 12.4.2021
<br> 258/2000 Sb <.>
<br>
ZÁKON
<br>
ze dne 14.července 2000
<br>
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
<br> Změna: 254/2001 Sb <.>,274/2001 Sb <.>
Změna: 86/2002 Sb <.>
Změna: 13/2002 Sb <.>,120/2002 Sb <.>
Změna: 76/2002 Sb <.>,320/2002 Sb <.>
Změna: 274/2003 Sb <.>
Změna: 274/2003 Sb.(část)
Změna: 274/2003 Sb.(část),356/2003 Sb <.>,167/2004 Sb <.>
Změna: 326/2004 Sb <.>
Změna: 274/2003 Sb.(část),562/2004 Sb <.>
Změna: 125/2005 Sb <.>
Změna: 253/2005 Sb <.>,392/2005 Sb.(část)
Změna: 392/2005 Sb <.>
Změna: 392/2005 Sb.(část)
Změna: 392/2005 Sb.(část)
Změna: 444/2005 Sb <.>
Změna: 74/2006 Sb <.>
Změna: 392/2005 Sb.(část)
Změna: 186/2006 Sb.(část)
Změna: 59/2006 Sb <.>,222/2006 Sb <.>
Změna: 342/2006 Sb <.>
Změna: 381/2005 Sb <.>,392/2005 Sb.(část),186/2006 Sb <.>,264/2006 Sb <.>
Změna: 110/2007 Sb <.>
Změna: 378/2007 Sb <.>
Změna: 296/2007 Sb <.>
Změna: 124/2008 Sb <.>,130/2008 Sb <.>
Změna: 189/2006 Sb <.>,274/2008 Sb <.>
Změna: 301/2009 Sb <.>
Změna: 227/2009 Sb <.>
Změna: 281/2009 Sb <.>
Změna: 151/2011 Sb <.>
Změna: 466/2011 Sb <.>
Změna: 298/2011 Sb <.>
Změna: 375/2011 Sb <.>
Změna: 115/2012 Sb <.>
Změna: 333/2012 Sb <.>
Změna: 223/2013 Sb.(část)
Změna: 223/2013 Sb <.>
Změna: 223/2013 Sb.(část)
Změna: 64/2014 Sb <.>
Změna: 247/2014 Sb <.>
Změna: 250/2014 Sb <.>,252/2014 Sb <.>
Změna: 82/2015 Sb <.>
Změna: 267/2015 Sb <.>
Změna: 267/2015 Sb.(část)
Změna: 243/2016 Sb <.>
Změna: 298/2016 Sb <.>
Změna: 250/2016 Sb <.>,183/2017 Sb <.>
Změna: 193/2017 Sb <.>
Změna: 202/2017 Sb <.>
Změna: 225/2017 Sb <.>
Změna: 205/2020 Sb.(část)
Změna: 205/2020 Sb <.>
Změna: 238/2020 Sb <.>
<br>
<br> Změna: 205/2020 Sb.(část),403/2020 Sb <.>
Změna: 94/2021 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
<br>
ČÁST PRVNÍ
<br>
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
<br>
HLAVA I
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br>
§ 1
nadpis vypuštěn
<br>
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie...
94-2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
Stav k 12.4.2021
<br> 94/2021 Sb <.>
<br>
ZÁKON
<br>
ze dne 26.února 2021
<br>
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících
zákonů
<br>
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
<br>
ČÁST PRVNÍ
<br>
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
<br>
§ 1
Úvodní ustanovení
<br>
(1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „epidemie COVID-19“) a jejích dopadů na území České
republiky <.>
<br> (2) Nestanoví-li tento zákon jinak,použije se zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o ochraně veřejného
zdraví“) <.>
<br> (3) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti.Stav pandemické
pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné
pětiny všech poslanců.Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve
Sbírce zákonů <.>
<br>
§ 2
Mimořádná opatření
<br>
(1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“),krajská hygienická stanice nebo Hygienická
stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) může za účelem likvidace epidemie
COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření,kterým přikáže určitou činnost
přispívající k naplnění uvedeného účelu,nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby,jejichž výkonem
by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19,anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo
poskytování takových služeb.Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první s celostátní
působností nebo s působností na území několika krajů.Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření
nařídit na území svého správního obvodu <.>
<br> (2) Mimořádným opatřením podle odstavce 1 je
<br> a) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podm...

Načteno

edesky.cz/d/4584353

Meta

Prodej   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz