« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plánek (200.77 kB)
Příloha 1 l / IP22 - "Změna mistni úpravy" s textem
<br> "Zabezpečovací zařízení nenív ůnnosti" ve vzdálenosti 25 m od přeiezdu <.>
<br> „,fázýuwáaíÍž%9_ % 2:2 WfďffďJŽ/É/Í / A? M ?“? % JJZ;
<br> “Říší-;“ D [E] HORS ÝTÝNj míša! dm 7- a n'fnřčnfňn kmpadářsfvl' *
<br> PG - " Stůj,dej přednost vjízdě!" ve vzdálen osti 3 m od přejezdu <.>
<br> u
<br> =?— =:.:; “:.r- ::.<.> -= i.: u ;; --i =; &=.<.> ' _ - “1.<.> :.».<.>.<.> : '.-'.=" ' ' “3 -.r- '.<.> :." :=" - a“ *=.r.“* f.! „' * % “».*.“ -.=; '" "T“-." " ' “1 eglšlšlřléšlilalšlia.;lílalůšlglilaišlĚlšlÉI—ilůl Išl | | l l _.='| “" ' r * =" " 7" P “* *“.<.> : _._- =-.<.> í
<br> PG - "Stůi,dei přednost vjízclěl" vevzdálenosti 3 m od přeiezdu <.>
<br> IP22 - "Změna mistni úpravy" s textem "Zabezpečovací zařízení není v činnosti" ve vzdálen osti 25 m od přejezdu <.>
Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (177.9 kB)
Městský úřad Horšovský Týn
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Republiky 52,346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
<br> SPIS.ZN.: DSH 4786/2021 DSH
Č.J.: MUHT 4854/2021
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: p.turner@muht.cz
DATUM: 14.04.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Horšovský Týn,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán (dále jen správní orgán) podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a ustanovení § XXX zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále
jen správní řád) na základě návrhu právnické osoby Správa železnic,státní organizace,se sídlem
Praha 1 – Nové Město,Dlážděná 1003/7,110 00,prostřednictvím Oblastního ředitelství Plzeň <,>
Sušická 1168/23,326 00 Plzeň,IČ: 70994234 (dále jen navrhovatel),ze dne 13.04.2021 <,>
<br> stanoví
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím
projednání s dotčeným orgánem,Policií ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní
inspektorát Domažlice,Č.j.: KRPP-27133-1/ČJ-2021-030106,ze dne 09.03.2021,přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích následovně:
<br> 1.Dotčený úsek pozemních komunikací,rozsah pracovního místa a důvod:
silnice II.a III.tř <.>,v působnosti obce s rozšířenou působností Horšovský Týn,za účelem
označování míst vzniku havarijních stavů přejezdového zabezpečovacího zařízení,vlivem
poškození,poruchy,výluky apod <.>,na dobu maximálně 10 dní,v obou směrech jízdy silničních
motorových vozidel <.>
<br> 2.Doba platnosti tohoto stanovení: od 19.04.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 3.Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení místa :
přechodná úprava provozu v dotčených úsecích silnic II.a I...

Načteno

edesky.cz/d/4581275

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz