« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ 2021 Správa železnic PORUCHA PZZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (233.63 kB)
Příloha 1
<br> /
<br> IP22 - "Změna místní úpravy" s textem "Zabezpečovací zařízení nenív ůnnosti" ve vzdálenosti 25 rn od přeiezdu <.>
<br> pa."Stůj,dei přednost vjízděi" /
<br> ve vzdálenosti 3 m od přejezdu <.>
<br>.<.>.-.A
<br> _.L.m—-—.4.<.>,J
<br> PG - "Stůi,dei přednost vjizclěi" ve vzdálenosti 3 m oci přejezdu <.>
<br> IP22 - " Změna místní úpravy" s textem "Zabezpečovací zařízení nenív annosti" ve vzdálenosti 25 m od přejezdu <.>
PŘECHODNÉ DZ 2021 Správa železnic PORUCHA PZZ (618.27 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 13.4 <.>
2021,kterou podala Správa železnic,státní organizace,IČ 70994234,se sídlem Dlážděná
1003/7,110 00 Praha 1 cestou Oblastní ředitelství Plzeň,Sušická 1168/23,326 00 Plzeň
(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-26708-3/ČJ-2021-031106-46 ze dne 10.3.2021 a Policie ČR,KŘ.územní odbor
Klatovy pod č.j.KRPP-27125-1/ČJ-2021-030406 ze dne 31.3.2021 (4417/2021-SŽ-OŘ
PLZ-SSZT PLZ ze dne 26.2.2021) z důvodu zabezpečení dopravního opatření po dobu
poruchy (poškození) přejezdového zabezpečovacího zařízení v roce 2021 na silnicích
II.a III.třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od nabytí právních účinků tohoto
opatření – 31.12.2021 <.>
2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými
podmínkami TP 66,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <,>
II.vydání a dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude
provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení <.>
<br> Dopravní značky budou použity P6 – „Stůj,dej přednost v jízdě“ a IP 22
s textem „ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ V ČINNOSTI“ v obou směrech před
železničním přejezdem <.>
<br> 3.Osazení dopravního značení zajistí a...

Načteno

edesky.cz/d/4580685

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz