« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice pokládka optické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ (1.69 MB)
Proznak Kladno s.r.o <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> J.Hory 1494,272 01 Kladno
p.Vozár +420 724 501 701
<br>
<br> PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE na 1/2 PŘEKOPU KOMUNIKACE
<br>
chodník
komunikace
<br> chodník
<br> chodník
<br> chodník
<br> komunikace
<br> komunikace komunikace
<br> ohraničovací páska
<br> POZNÁMKA:
veškeré trasování které bude vedeno v komunikacích,v tělesech chodníků nebo v zelených
pásech a bude označeno dle přiložených modelových situací stejně tak jako všechny poloviční
překopy a protlaky.V případě návaznosti přilehlých bočních komunikací na prováděné práce
je nutno tyto situace zahrnout do stavby a řádně je označit příslušnými avízovými značkami
(S7,A15,A6a,b,E7b a B20a,E7b) <.>
Výkopové práce budou prováděny po jednotlivých etapách určených harmonogramem stavby <.>
Přilehlá strana silnice podél výkopu bude vyparkována pomocí dopravních značek B28,E13
(s časovým údajem záboru),E8a,c a to sedm kalendářních dní před započetím prací <.>
V případě vedení dopravy ve zúženém profilu komunikace podél záboru bez použití přechodné
semaforové soupravy,bude řízena kyvadlově a to pomocí pověřených a proškolených osob
vybavených komunikačním zařízením,zastavovacím terčem Z8a a reflexní vestou Od1b <.>
<br>
případná parkovací místa
v segmentu uzavírky (zá-
boru) budou v době uza-
vírky vyparkované a oz-
načené SDZ B28 (zákaz
zastavení) kalendářních 7
dnů před začátkem uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
PLATNOST
<br> od/do
datum uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
<br> PLATNOST
od/do
<br> datum uzavírky
<br> Proznak Kladno s.r.o <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> J.Hory 1494,272 01 Kladno
p.Vozár +420 724 501 701
<br> MODELOVÉ SITUACE
PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> PRŮJEZDOVÝ PROFIL KOMUNIKACE PŘI ZÁBORU CHODNÍKU ( zábor mimo silnici )
<br>
zelený pás
komunikace
<br> max.5m
<br> chodník
<br> komunikace
<br> PRŮJEZDOVÝ PROFIL...
situace dotčené komunikace chodníky (2.12 MB)
a an W
m,4 V V,<.>
\‘ ’ m m,m ',3 P‘anovam fizMoje mapy PJ
1th W m ‘ _
\ h,<,> 5 E
m g
\ 5‘: w m,E
m,5
Ms W cm ”New"; *" as:
w Revomm
m
w y
“-“-' m
u an
m: 41" 4-,'5 W
m! a
:5: s 3
”Menu K g:
”a Warm 7.3 m N
‘31 Y,9“.m ”51
‘ W 4( m w W PANORAMA SDPOHLED
um I ‘ H g" '10,H A
m L; A >,\|
N»,s El %,m at»
u g N“ Stachova
<.>.<,>
w 3 Ullce
L25
9'» :55 Pfeétioe,Cesko
W 5%,v3
<,> y
<.> u a
a »
g r9 11‘! L av
3 Do Ulcin sdna hpy n2
r59 plénovém' vylel
u <,>
we V14
as:
q Pocasw’ 6“ v
m m
w- WW
5‘- k Daléiodmly:
I”: 063%" mm Informaoe o pzoele v Katastru removitosti
m
15
#96:!) g! M Havllékovn ném $61“
0 H7 50 166 » o
in,v o {3 GPS
)-
<br>
<br> © Seznlamcz‘ z _zuz1 a dalsl "‘4
ŘECHODNÉ DZ MK Přeštice pokládka optické vedení (618.45 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 14.4 <.>
2021,kterou podala společnost SBM Holding Group s.r.o <.>,se sídlem Slánská 2824,272 01
Kladno,IČ 25127888,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím
<br> písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KRPP-93816-2/ČJ-2018-
<br> 031106-47 ze dne 25.6.2018 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místních komunikacích ulice Karlova
<br> (překop komunikace,výkopy v chodnících) a dále pak výkopy v chodnících a zeleni Tř.1.Máje <,>
<br> V Háječku,Na Jordáně,Stachova,Krátká v městě Přeštice dle přílohy na které jsou vyznačeny
<br> dotčené komunikace,za účelem zvláštního užívání místní komunikace – realizace pokládky
<br> optického vedení pro stavbu „INSCZ_81132_Přeštice“,DIO dle přiložené situace na situaci
<br> označené ulice,které je přílohou písemnosti <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 25.4.2021 do 30.6.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provedení <.>
<br>
3.Osazení ...

Načteno

edesky.cz/d/4580684

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz