« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh závěrečného účtu SMO 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkumu-smo450930771.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD 'llllllllllWllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ KUJCPGlHSNTS
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimníhp stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 80591/2020/jahol
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší,IČO 62536443
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 10.12.2020 jako dílčí přezkoumání 09.02.2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší za rok 2020 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 03.08.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 53 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.389/2020/0EKO-PR dne 27.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situaci na území Ceské republiky,svyužitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to zpodkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXXX - předseda Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:V 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihoce5ky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 7
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 80591/2020/jahol
<br> Předmět...
vykaz-zisku-a-ztraty-smo288748531.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> Právní forma:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 693 644,09 0,00 2 984 095,79 0,00
I.Náklady z činnosti 3 531 144,09 0,00 2 818 595,79 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 70 888,66 0,00 117 372,30 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 30 206,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 035,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 355 317,43 0,00 385 228,58 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 158 383,00 0,00 296 280,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 44 760,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 3 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 ...
rozvaha-smo746714170.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 27 343 346,49 6 715 588,96 20 627 757,53 21 989 518,56
A.Stálá aktiva 26 768 910,34 6 715 588,96 20 053 321,38 21 737 976,57
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 325 521,00 321 770,04 3 750,96 33 750,96
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 425,00 50 425,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 275 096,00 271 345,04 3 750,96 33 750,96019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 26 443 389,34 6 393 818,92 20 049 570,42 21 704 225,61
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 15 392 200,68 1 396 853,00 13 995 347,68 14 846 146,87021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 9 021 114,11 3 990 551,37 5 030 562,74 5 834 418,74022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 006 414,55 1 006 414,55 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 023 660,00 0,00 1 023 660,00 1 023 660,0004...
predvaha-smo880857211.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší,IČO 62536443 KEO4 1.8.10 UC002
<br> Hlavní kniha analytická
<br> Období: 12/2020
Součtování:
<br> Třídění:
<br> Účtová třída vzestupně,SU vzestupně
AU vzestupně
<br> SU AU Má dáti Dal DalMá dáti DalMá dáti DalMá dáti
P o č á t e č n í s t a v R o č n í o b r a t y M ě s í č n í o b r a t y Z ů s t a t e k
<br> Název SU
018 0000 50 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 425,00 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný maj
<br> Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,000,00 50 425,0050 425,00 0,00 0,000,000,00
019 0000 275 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 096,00 0,00Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
<br> Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,000,00 275 096,00275 096,00 0,00 0,000,000,00
021 0600 14 846 146,87 0,00 546 053,81 0,00 0,00 0,00 15 392 200,68 0,00Stavby
<br> Celkem za SU: 021 Stavby 0,00546 053,81 15 392 200,6814 846 146,87 0,00 0,000,000,00
022 0000 8 338 674,11 0,00 682 440,00 0,00 77 440,00 0,00 9 021 114,11 0,00Samost.movité věci a soubory m
<br> Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných 77 440,00682 440,00 9 021 114,118 338 674,11 0,00 0,000,000,00
028 0000 1 006 414,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 414,55 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majet
<br> Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,000,00 1 006 414,551 006 414,55 0,00 0,000,000,00
042 0100 1 023 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 660,00 0,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 0200 0,00 0,00 682 440,00 682 440,00 41 140,00 41 140,00 0,00 0,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 0300 0,00 0,00 546 053,81 546 053,81 0,00 0,00 0,00 0,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 41 140,001 228 493,81 1 023 660,001 023 660,00 1 228 493,81 0,0041 140,000,00
078 0000 -50 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 425,00 0,00Oprávky k drob.dlouh.nehmotném
<br> Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 0,000,00 -50 425,00-50 425,00 0,00...
navrh-zaverecneho-uctu-smo-2020.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
Nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov IČO: 625 36 443 tel: 387 987 236
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2020
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje uvedeny v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Neinvest.transfery od obcí 576,590 1 187,136 1 187,136
<br> Investiční transfery ze SR 0,000 668,888 668,888
<br> Invest.transfery od mezinár <.>
<br> institucí
<br> 10 000,000 10 000,000 0,000
<br> Zájmová činnost v kultuře 0,000 78,250 80,458
<br> Komunál.služby (pojízdná
<br> prodejna)
<br> 0,000 23,716 23,716
<br> Příjmy z úroků 0,005 0,005 0,000
<br> Převody z rozpočtových účtů 0,000 0,000 680,000
<br> Příjmy celkem 10 576,595 11 957,995 2 640,198
<br>
<br> Výdaje
<br> Kultura – omalovánky 10,000 77,000 76,320
<br> Budovy,XXXX a stavby X,XXX XXX,XXX XXX,054
<br> Mzdové náklady 150,000 175,080 174,439
<br> Poradenské služby 30,000 30,000 30,000
<br> Ostatní služby 70,000 343,327 295,396
<br> Nákup materiálu 0,000 35,000 31,569
<br> Neinvest.transfery nezisk.org.162,500 162,500 162,500
<br> Služby peněžních ústavů 3,000 3,000 2,397
<br> Převody vlastním rozpočt.účtů 0,000 0,000 680,000
<br> Stroje,přístroje a zařízení 0,000 682,888 682,440
<br> Úrok z úvěru 0,000 21,400 21,321
<br> Výdaje celkem 425,500 2 076,245 2 702,436
<br> Financování -10 151,095 -9 881,745 62,238
<br> Saldo příjmy a výdaje 10 151,095 - 881,745 -62,238
<br> Hospodářský výsledek -62,238
<br> Hospodářský výsledek -62 238,- Kč vznikl z důvodu výstavby vyhlídkové rozhledny na
<br> Hradišťském vrchu u Kaplice a Muzea Poutnictví v Římově (v rámci projektu ATCZ 41 <,>
<br> GrnzRad),která byla financována z úvěrového účtu K.B.a.s.ve výši 11 050 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skla...
fin2-12-smo.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
<br> Svazek měst a obcí regionu Pomalší; IČO 62536443; Náměstí J.Gurreho 2,Římov,373 24
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 576 590,00 1 187 136,16 1 187 136,16Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4216 0,00 668 887,78 668 887,78Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4232 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00
<br> 10 576 590,00Bez paragrafu 11 856 023,94 1 856 023,94 15,65XXXX
<br> 3392 2111 0,00 78 250,00 80 458,40Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102,82
<br> 0,00Zájmová činnost v kultuře 78 250,00 80 458,40 102,823392 XXXX
<br> 3639 2111 0,00 23 716,00 23 716,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> 0,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 23 716,00 23 716,00 100,003639 XXXX
<br> 6310 2141 5,00 5,00 0,00Příjmy z úroků (část) 0,00
<br> 5,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,00 0,00 0,006310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 680 000,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 680 000,00 0,006330 XXXX
<br> 22,0811 957 994,9410 576 595,00Celkem 2 640 198,34
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3392 5169 10 000,00 77 000,00 76 320,16Nákup ostatních služeb 99,12
<br> 10 000,00Zájmová činnost v kultuře 77 000,00 76 320,16 99,123392 XXXX
<br> 3639 5021...

Načteno

edesky.cz/d/4579691

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz