« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Veřejnoprávní smlouva města Přeštice s obcemi: - Předenice - Útušice - Nebílovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS Nebílovy (559.29 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Přeštice ze dne 9.11.2020,č.49872020 a usnesení Zastupitelstva obce Nebílovy ze dne 25.11.2020,č.5,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek |.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice IČO: 00257125
<br> Plzeňský kraj
<br>.„ _,<,> „',<.> ft.“' "io “l" jako obec 8 rozšířenou pusobností Rah-21mm (\ GT:-“NETU nabylo pravrh mom dne 3:04: / (dále jen „město Přeštice“) © KPMCf—í? [EF-WI) Fraeňskšho kraje,-./ 2- Obec Neb|lovy,v Plzni dne Čk/Jďřř/ÁĚLÁŠD/
<br> zastoupená starostou obce: lng.Soňou Ríhovou
<br> se sídlem: Nebílovy č.p.101,332 04 Nezvěstice
<br> ICO: 00574198
<br> Plzeňský kraj
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Nebílovy“)
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Nebílovy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Nebílovy v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Nebílovy <.>
<br> Článek |||.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením 5105 zákona č.25012016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve Správním obvodu obce Nebílovy veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Nebílovy účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek IV.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nebílovy ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-829361/0100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 ...
VPS Útušice (559.4 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Přeštice ze dne 9.11.2020,č.501/2020 a usnesení Zastupitelstva obce Utušice ze dne 14.12.2020,č.6,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek [.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice IČO: 00257125
<br> Plzeňský kraj jako obec s rozšířenou působností O.- v v - „ 2 (da'e Je" "meSto Přesnce ) KRAJSKÝ ití-m | KHŠS,».Cf.<.> <.>,<.> / 2.Obec Utušice v Plzni “dne.<.>.<.>.až QC?.<.>.<.>.<.> 4 s lie/fa“
<br> zastoupená,starostou obce: Ing.Václavem Finkem
<br> se sídlem: Utušice 59! 332 09 Stěnovice
<br> IČO: 00257354
<br> Plzeňský kraj
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Útušice“)
<br> Článek II.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Útušice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve Správním obvodu obce Útušice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány vřízení ve správním obvodu obce Útušice <.>
<br> Článek III.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením & 105 zákona č.25012016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Útušice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Útušice účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek IV <.>
<br> Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Útušice ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.1082936110100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se Splatností 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Článek V.Doba trvání smlo...
VPS Předenice (565.6 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Přeštice ze dne 9.11.2020,č.500/2020 a usnesení Zastupitelstva obce Předenice ze dne 14.12.2020,č.B!16,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek |.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Náxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice IČO: 00257125.<.> Plzeňský kraj a;“
<br>.„ <.>,„.z? " (";-“,N“ jako obec s rozsnenou působnosti neznam-:= 0 seiidlasu nabyl-0 p*ávni "r:cvi dne.<.> “žf;.t?:.f—:.Ě.<.> —.<.> /
<br> (dále jen „město Přeštice") KRAJSKÝ 0m Pliáňského kraje
<br> 2.Obec Předenice „,ggg/; Mic/gf
<br> zastoupená starostou obce: Františkem PřfŠá'ňěřři """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<br> se sídlem: Předenice 7,332 09 Štěnovice
<br> lČO: 00574180
<br> Plzeňský kraj
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Předenice“)
<br> Článek II.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Předenice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Předenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Předenice <.>
<br> Článek |||.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením % 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Předenice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Předenice účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek lV.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Předenice ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-829361/0100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí...

Načteno

edesky.cz/d/4579472

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz