« Najít podobné dokumenty

Obec Dasnice - Zmena-mimoradneho-opatreni-k-omezeni-obchodu-a-sluzeb-ze-dne-10-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zmena-mimoradneho-opatreni-k-omezeni-obchodu-a-sluzeb-ze-dne-10-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI0LN*
MZDRX01FI0LN
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN,a to tak,že v čl.I bod 16 zní:
<br> „16.zakazují spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,slavnosti <,>
poutě,přehlídky,ochutnávky,oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě,s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby,není-li
v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě,prohlášení
osob o XXX,že spolu vstupují do registrovaného partnerství,a pohřbu,kterých se v případě
vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných
veřejných osob,které se konají na základě zákona,a na shromáždění konaná podle zákona
č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo
zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky
pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané,při jejichž dodržení je
dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat,a to zejména jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá pla...

Načteno

edesky.cz/d/4579043

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz