« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení DZ, polyfunkční BD Gajdošova x Táborská - Vančurova,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0006836-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_ulice_Gajdosova_-_Taborska_-_Vancurova_polyfunkcni_budova_stavba_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0006836/2021 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 12.04.2021
<br> Č.J.: MMB/0006836-2/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Novostavba polyfunkční
<br> budovy,parc.číslo 5467,ulice Vančurova,parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
<br> postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou,zásobování,Brno,při ulici Táborská x
<br> Gajdošova,stavba,Brno <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – na místní komunikaci III.třídy,ulice Vančurova,Brno <,>
<br> p.č.5477 k.ú.Židenice,Brno – Židenice,podaný žadatelem – společností Komekon s.r.o <.>,se sídlem
<br> Křenová 478/72,602 00 Brno,IČO: 46903780,v zastoupení na základě plné moci,Yvonou
<br> Polákovou,IČO: 87754886,Tvarožná,formou výkresu číslo SO 09,s názvem akce: Novostavba
<br> domu Táborská – Gajdošova,zpevněné plochy,SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,SO 09 <,>
<br> zpevněné plochy,datum „10/2019,měřítko 1:100,číslo zakázky „07/18‘‘,zpracovaný projekční
<br> kanceláří Ing.arch.Tihelka – Starycha s.r.o <.>,se sídlem Gargulákova č.o.32,614 Brno,s vydaným
<br> souhlasným vyjádřením dotčeného orgánu,Policie České repu...
0006836_Gajdosova_Taborska_Polyfunkcni_dum_-_NOVOSTAVBA_DOMU_TABORSKA.pdf
LEGENDA:
<br> 7 - PROVEDENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50 mm
<br> DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE FRAKCE 4/8 TL.150 mm.DLAŽDICE OSADIT DO CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKÚ,SPÁDOVANÝ SMĚREM OD OBJEKTU
<br> ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
<br> PLOCHA 7,5 m2
<br> SILNIČNÍ OBRUBNIK +120 mm
<br> - PLOCHY Z POCHOZÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VE SPÁDU,PLOCHA 230,0 m2:
<br> Betonová dlažba zámková,ČSN 73 6131 BD 60 mm
<br> Lože z drti fr.4-8,ČSN 73 6131 D 40 mm Štěrkodrť 0/32,ČSN 73 6126-1 SDA 150 mm Celkem 250 mm POZN <.>
<br> - v prostoru vstupu je pod dlažbou navržená podkladní betonová vrstva tl.150mm
<br> PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTOVÉ - PLOCHY z POJÍZDNÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - BARVA ŠEDÁ - PLOCHA 60,5 m2: - BARVA CERVENA - PLOCHA 18,6 m2:
<br> VODOROVNÉ DZ - V123
<br> Betonová dlažba zámková,ČSN 73 6131 BD 80 mm,<,>,barva šedá,resp.červená zaSObovanl // // Lože z drti fr.4-8,ČSN 73 6131 D 40 mm l l Směs stmelená cementem,ČSN 73 6124-1 SC C 8/10 150 mm “ “ Štěrkodrť 0/32,ČSN 73 6126-1 SDA 150 mm “ “ Celkem 420 mm ' POZN <.>
<br> - v prostoru rampy bude vyrovnávací vrstva ze stěrkodrti,průměrná tl.300,plocha 15,0 m2 - v místě zastropení retenční nádrže bude provedena hydroizoláoez asfaltových pásů tl.4mm + penetrační asfaltový nátěr
<br> ULICE VANCUROVA
<br> STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ OERUBNÍK +30 mm
<br> NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENÉ: ZAHRADNICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZEMINY,PŘÍPRAVA PRO VÝSEV TRÁVY NEBO VÝSADBU KEŘÚ A STROMÚ 50,0 M2
<br> ) O O O,<,> \!,<.>,<,> <.>,28080808 VAROVNY PAS SIRKY 400mm - KRYT Z HMATOVE DLAZBY 5,1 m2 ) O O O
<br> m
<br> ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POD OPĚRNOU
<br> UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ŠÍŘKY 0,4m,DLAŽBA S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI - vizuálně nekontrastní 2,7 m2
<br> [BEBE] SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 DO BET.LOŽE s BOČNÍ OPĚROU 28,0 m2
<br> CHODNÍKOVÝ BET.OBRUBNÍK 100/250/1000,DO BET.LOŽE s BOČNÍ OPEROU 48,0 m2 VODOROVNÉ DZ - V1 Of
<br> vyhrazené parkoviště pro invali bílá barva
<br> _ OPĚRNÉ ZÍDKY z BEDNÍCÍCH TVAROVEK FACE BLOCK TL.200mm 3 BETONOVOU HLAVICÍ
<br> S
<br> STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ NÁJEZDOV...

Načteno

edesky.cz/d/4577813

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz